Följ Avfall Sverige på Facebook
Följ Avfall Sverige på Twitter

Avfallsanläggningar med deponering

 

Deponeringen utgör endast en mindre del av verksamheten vid en modern anläggning. Så mycket som möjligt ska sorteras för att i stället återvinnas eller behandlas på annat sätt. Foto: Stefan Edetoft

2016 deponerades 31 000 ton hushållsavfall. Det är en minskning med 19 procent, jämfört med 2015. Utslaget per invånare är det 3 kg. 0,7 procent av hushållsavfallet deponerades 2016.

Vid avfallsanläggningar som hanterar kommunalt avfall deponerades totalt 1 983 400 ton år 2016, en ökning med 320 000 ton jämfört med året innan. På enskilda anläggningar kan dock den totala mängden deponerat avfall variera kraftigt från år till år beroende på ett varierande behov av att deponera förorenade massor och askor. Under 2016 deponerades hushållsavfall på 40 anläggningar.

Deponering är den behandlingsmetod som används för avfall som inte kan behandlas på annat sätt, till exempel krossat kakel, porslin, keramik och fönsterglas.

På en modern avfallsanläggning är deponeringen endast en liten del av verksamheten. Utsortering av material för bearbetning, för transport till återanvändning och återvinning samt för energiutvinning pågår på de flesta avfallsanläggningar. De utnyttjas också som mellanlager för avfallsbränslen och för avfall som faller under producentansvaret, till exempel papper och glas. På anläggningarna behandlas ofta även biologiskt nedbrytbart avfall och förorenade massor.

När en deponi är full täcks den med material, ofta i flera lager, för att bland annat förhindra att regnvatten tränger ner. Mellantäckning läggs mellan lager av avfall och sluttäckning i ett tjockare lager överst, ibland med en avslutande plantering. Deponierna byggs även med bottentätning, så att lakvatten ska kunna samlas in och renas.

Avslutade deponier ska sluttäckas. Tillsammans utgör dessa deponier en yta av uppskattningsvis 25 km2, och den uppskattade totala kostnaden för sluttäckning är cirka 6 miljarder kronor. Årligen behövs cirka 6-8 miljoner ton material för att sluttäcka deponierna. Idag utnyttjas till exempel slagg, slam, askor och förorenade jordar i de olika skikten i sluttäckningarna. 

Huvuddelen av de deponier som avslutades som en följd av strängare bestämmelserna för deponering som infördes 2008 kommer att sluttäckas fram till år 2030.

Deponigas och lakvatten

Deponigas kallas den gas som uppkommer vid en deponi där man tidigare har deponerat organiskt avfall. Gasen består av cirka 50 procent metan, resten är koldioxid, kväve och små mängder av andra gaser. Eftersom den innehåller metan måste den samlas in för att minska miljöpåverkan. 

Sedan förbudet att deponera organiskt avfall infördes har gasbildningen på deponier successivt avtagit.

Under 2015 samlades totalt cirka 190 GWh deponigas in vid 58 avfallsanläggningar, varav 137 GWh utvanns som energi. Energiutvinningen bestod av 18 GWh i form av el, 1 GWh som fordonsgas och 118 GWh som värme. Gas motsvarande 53 GWh facklades bort. Vid fackling utvinns inte energi, men utsläppen av metan minskar. På 41 av anläggningarna med gasutvinning deponeras fortfarande avfall.

Lakvatten definieras som den vätska – oftast regnvatten – som varit i kontakt med deponerat material och som rinner ut ur eller hålls kvar i en  deponi. Under 2015 hanterades knappt 9,3 miljoner kubikmeter lakvatten på 95 avfallsanläggningar.

I detta ingår även förorenat dagvatten från verksamhetsytor, allt vatten tas om hand i samma reningsprocess. 58 av anläggningarna med lakvattenhantering deponerar fortfarande avfall.

Mindre än hälften av anläggningarna uppger att lakvatten avleds till kommunala reningsverk efter varierande grad av lokal behandling. Övriga anläggningar uppger att lakvattnet hanteras lokalt innan det släpps till recipient. Gas och lakvatten samlas fortfarande in även från avslutade deponier.

(Uppdaterat 2017-07-28 av Ingegerd Svantesson)

Lediga platser

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen söker renhållningsarbetare till återvinningscentralen.

Läs mer

Vakin i Umeå söker utvecklingsingenjör till avdelningen hushållsavfall.

Läs mer

Vakin söker avfallsingenjör till avdelningen hushållsavfall.

Läs mer

Tyréns söker konsult inom avfallshantering.

Läs mer

Tjörn söker driftsamordnare till återvinningscentralerna.

Ladda ner annonsen

Trelleborgs kommun söker avfalls- och återvinningschef.

Läs mer

Halmstad Energi & Miljö, HEM, söker bränslestrateg.

Läs mer

Kretslopp och Vatten, Göteborg, söker utredare för avfallsfrågor.

Läs mer

Telge Återvinning söker planeringsingenjör.

Läs mer

Telge Bostäder och Telge Hovsjö söker avfallssamordnare i Södertälje.

Läs mer

Envac söker nya medarbetare till olika tjänster.

Läs mer

Här kan Avfall Sveriges medlemmar annonsera ut sina lediga platser kostnadsfritt. Maila info@avfallsverige.se