Följ Avfall Sverige på Facebook
Följ Avfall Sverige på Twitter

Animaliska biprodukter

En animalisk biprodukt (ABP) är allt från döda djur ner till en kasserad sockerkaka som innehåller ägg. Och det mesta material från djurriket som ryms däremellan som till exempel ull, fjädrar, äggskal, matavfall och naturgödsel.

Animaliska biproduktslagstiftningen är en EU lagstiftning som reglerar hantering av animaliska biprodukter. Det finns också svensk lagstiftning som kompletterar den europeiska lagstiftningen. Lagstiftningarna reglerar såväl insamling och transport som behandling av animaliska biprodukter. Fokus för lagstiftningen är att förebygga och minimera risker för människors och djurs hälsa av dessa produkter och framför allt skydda säkerheten i livsmedels- och foderkedjan. Det är Jordbruksverket, SJV, som är den behöriga myndigheten som avses i lagstiftning Om det gäller EU-lagstiftning så är det Europadomstolen som har tolkningsföreträde. Jordbruksverket är central behörig myndighet och får meddela föreskrifter och fatta beslut. Jordbruksverket samordnar även kontrollmyndigheternas verksamhet och lämnar råd och hjälp i kontrollverksamheten. Se länkar till höger för förordningar och föreskrifter samt länk till SJV’s hemsida kring ABP. Hemsidan är mycket informativ och innehåller många vägledande dokument kring ABP-lagstiftningen.

Lagstiftningen delar in de animaliska biprodukterna i olika kategorier. Kategori 1 bedöms ha den största smittorisken och sedan i fallande skala ner till kategori 3. Kategori 1 innehåller bland annat hela djurkroppar, SRM material (specifikt riskmaterial såsom hjärna, ögon, benmärg etc). Kategori 2 innehåller djur med spår av veterinärmedicinska rester, naturgödsel. Kategori 3 innehåller bland annat slakteriavfall och butiksavfall.

Driftansvariga (se Definitioner) ska registrera sin anläggning hos SJV innan de inleder verksamhet. Det gäller samtliga anläggningar som de har kontroll över och som på något sätt framställer, transporterar, hanterar, bearbetar, lagrar, släpper ut på marknaden, distribuerar, använder eller bortskaffar animaliska biprodukter och tillhandahålla SJV information om vilken kategori av animaliska biprodukter eller därav framställda produkter som de har under sin kontroll och vilken typ av verksamhet som bedrivs med användning av animaliska biprodukter. Det vill säga en anläggning kan vara både en transportör och biogasanläggning (se ”definitioner”).

När ABP transporteras måste transportörerna vara registrerade och transporterna måste åtföljas av ett handelsdokument och ha fordonet märkt med kategori och tillhörande text. Detta gäller både källsorterat och blandat ABP som antingen ska till en biologisk behandlingsanläggning eller förbränning.

Vid behandling i en biogas- eller komposteringsanläggning ställs en hel del olika krav med hänsyn till smittorisker, bland annat ska materialet genomgå en hygienisering på 70 grader i en timme och finfördelas till 12 mm. Detta är ett grundkrav men andra validerade metoder kan efter godkännande accepteras. Anläggningen ska också vara anmäld till SJV. Matavfall som behandlas i en förbränningsanläggning behöver inte tillämpa ABP-lagstiftning. Obs! Om en förbränningsanläggning tar emot och behandlar annat ABP-material, såsom före detta livsmedel från butiker och livsmedelsindustri, så måste även förbränningsanläggningen vara anmäld hos SJV.

Färdig kompost och biogödsel ska åtföljas av ett handelsdokument samt märkt fordon.

Har du frågor eller funderingar om ABP-lagstiftningen?

Surfa gärna runt bland våra sidor i ämnet. Hittar du inte något svar på din fråga, så kan du (om du är medlem i Avfall Sverige) kontakta Hanna Hellström på Arbit Syd AB som bistår Avfall Sverige i frågor som rör ABP-lagstiftningen. Hanna når du via mejladressen harbits@telia.com.

(Uppdaterat 2015-06-17 av Caroline Steinwig)

Lediga platser

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen söker renhållningsarbetare till återvinningscentralen.

Läs mer

Vakin i Umeå söker utvecklingsingenjör till avdelningen hushållsavfall.

Läs mer

Vakin söker avfallsingenjör till avdelningen hushållsavfall.

Läs mer

Tyréns söker konsult inom avfallshantering.

Läs mer

Tjörn söker driftsamordnare till återvinningscentralerna.

Ladda ner annonsen

Trelleborgs kommun söker avfalls- och återvinningschef.

Läs mer

Halmstad Energi & Miljö, HEM, söker bränslestrateg.

Läs mer

Kretslopp och Vatten, Göteborg, söker utredare för avfallsfrågor.

Läs mer

Telge Återvinning söker planeringsingenjör.

Läs mer

Telge Bostäder och Telge Hovsjö söker avfallssamordnare i Södertälje.

Läs mer

Envac söker nya medarbetare till olika tjänster.

Läs mer

Här kan Avfall Sveriges medlemmar annonsera ut sina lediga platser kostnadsfritt. Maila info@avfallsverige.se