Följ Avfall Sverige på Facebook
Följ Avfall Sverige på Twitter

Insamling och transport

Den som transporterar animaliska biprodukter måste vara registrerad hos Jordbruksverket.

Ett handelsdokument i original, utfärdat av avsändaren, ska finnas med vid transport av animaliska biprodukter och framställda produkter. Syftet med dokumentet är bland annat att säkra spårbarheten. Dokumentet ska innehålla bland annat avsändare, transportör, mottagare, datum, beskrivning av varan (kategori, vikt/volym/antal förpackningar m.m.) etc. Jordbruksverket har tagit fram några förenklade handelsdokumentsmallar för bland annat rötrest och kompost. Det är avsändaren som ska se till att det finns ett handelsdokument som transportören får med sig. Transportören ska dock inte transportera något som kräver handelsdokument utan att detta dokument medföljer och ska se till att det i original når mottagare ihop med varan. Handelsdokumentet ska utfärdas i minst tre exemplar varav ett original. Originalet ska följa med från transporten tills det når slutdestinationen. Avsändaren av ABP materialet och transportföretaget ska behålla kopiorna. Handelsdokumenten ska sparas i minst två år. Handelsdokumentet ska författas på svenska eller engelska. SJV kan godkänna alternativa system för handelsdokument och frågan diskuteras livfullt inom livsmedelsbranschen (främst butiker) som upplever detta med handelsdokument som oerhört krångligt.

Registrerade driftansvariga som transporterar animaliska biprodukter ska, utom då detta sker mellan den driftansvarigas olika lokaler, särskilt se till att fordonen ska

a) vara rena och torra innan de används, och

b) rengöras, tvättas och/eller desinficeras efter varje användning i den omfattning som krävs för att förhindra kors­ kontaminering.

I SJVs dokument om transport och insamling nämns här ”i tillämpliga fall rengöra och desinficera sina fordon” vilket kan användas som hjälp när begreppet ”efter varje användning” ska tolkas. Likaså är kravet på ett torrt fordon beroende på vad för slags material som ska transporteras. Om det bara transporteras avfall och inget annat ABP material så torde kravet på torrt fordon inte vara högst prioriterat.  Syftet med rengöring av fordon är att undvika korskontaminering, dvs att man smittar ner ett ”rent” material i fordonet med gammal ”smuts” från föregående material som har transporterats. Men t.ex. insamlingsfordon för butiksavfall och matavfall transporterar sällan något annat ”rent” material såsom kompost eller biogödsel varför kravet med framförallt torra fordon kan prioriteras ned något.

Dessutom ska behållaren eller fordonet under transport och lagring vara försedd med en etikett som:

a) tydligt ange vilken kategori de animaliska biprodukterna eller därav framställda produkterna tillhör, och


b) vara försedd med följande tydliga och läsliga påskrift på förpackningen, behållaren respektive fordonet:

i) När det gäller kategori 3-material: ”Ej avsett att användas som livsmedel”.

ii) När det gäller kategori 2-material (utom naturgödsel och mag- och tarminnehåll) och produkter som framställts av kategori 2-material: ”Ej avsett att användas som foder”.

Märkningen bör lämpligen sättas på ett väl synligt ställe, gärna där förpackningen eller behållaren öppnas och måste överensstämma med vad som anges i medföljande handelsdokument.
 Spårbarheten är dock viktig, och ska materialet sändas vidare måste dessa märkas upp innan de avsänds.

De transportörer som endast transporterar matavfall undantas från kravet på handelsdokument och rengöring av fordon. Men om matavfall från butik (benämns före detta livsmedel) blandas med matavfall blir hela lasset klassat som före detta livsmedel och kravet på handelsdokument och rengöring av fordon träder in.

Läs gärna mer i Jordbruksverkets (SJVs) skrift om ”Insamling, transport och spårbarhet" som ger utmärkt guidning kring detta i ABP-lagstiftningen. Länk finns i högerspalten.

Lediga platser

Norrköping Vatten och Avfall söker projektledare som kan leda, driva och samordna Sveriges bästa returpunkt.

Läs mer

Naturvårdsverket söker avfallshandläggare med inriktning mot biologisk behandling och bygg- och rivningsavfall.

Ladda ner annonsen

NSR i Helsingborg söker chef för planering och uppföljning.

Ladda ner annonsen

NSR i Helsingborg söker insamlingschef.

Ladda ner annonsen

Knivsta kommun söker VA-planerare.

Läs mer

Renova i Göteborg söker platsanvarig för deponier.

Läs mer

Renova i Göteborg söker byggnadsingenjör till enheten Projekt och Investeringar.

Läs mer

Envac söker nya medarbetare till olika tjänster.

Läs mer

Här kan Avfall Sveriges medlemmar annonsera ut sina lediga platser kostnadsfritt. Maila info@avfallsverige.se

Den här vinjetten kommer ni att möta i många olika sammanhang under 2017. Det är nämligen den samlande symbolen för Avfall Sveriges 70-årsjubileum. I tidningen Avfall och Miljö, i nyhetsbrevet och i många andra sammanhang kommer vi att titta bakåt på vad som hänt inom svensk avfallshantering de gångna 70 åren. Och vi kommer även att försöka oss på en framtidsspaning – vad händer 70 år framåt? Följ oss under året!