Följ Avfall Sverige på Facebook
Följ Avfall Sverige på Twitter

Fakta om biogas

Beroende på produktionsförutsättningarna består biogas av 45-85 procent metan (CH4) och 15-45 procent koldioxid (CO2). Dessutom förekommer bland annat svavelväte (H2S), ammoniak (NH3) och kvävgas (N2) i små mängder.

Mängden eller volymen biogas brukar anges i enheten normalkubikmeter (Nm3). Med detta menas volymen gas vid 0 °C och atmosfärstryck. Gasens energivärde uttrycks vanligen i enheten joule (J) eller wattimmar (Wh). Ren metan har ett energivärde på 9,97 kWh/Nm3. Beroende på fördelningen mellan metan, koldioxid och andra gaser varierar biogasens (rågasens) energivärde mellan ca 4,5-8,5 kWh/Nm3. Genom uppgradering höjs energivärdet i biogasen.

Uppgradering

Uppgradering av biogas innebär att koldioxid och andra föroreningar avskiljs för att höja gasens energiinnehåll. För att biogas ska kunna användas som drivmedel i fordon måste den uppgraderas.

Vanliga tekniker för uppgradering (dvs. avskiljning av koldioxid) avlägsnar även övriga skadliga komponenter som kan finnas i gas från en rötkammare. Trots detta är det oftast fördelaktigt att först rena gasen från vissa ämnen, som till exempel svavelväte vid höga halter, då dessa annars kan orsaka problem med korrosion eller mekaniskt slitage i uppgraderingsanläggningen.

Det finns idag ett antal olika tekniker för uppgradering av biogas, representerade på olika anläggningar i Sverige. Uppgraderad biogas måste enligt myndighetskrav tillsättas ett luktämne för att den ska kunna upptäckas vid läckage.

Uppgraderad biogas liksom naturgas består mestadels av metan. Skillnaden är att biogas är förnybart medan naturgas bildades för miljontals år sedan och därmed är fossilt. Till följd av biogasens och naturgasens liknande sammansättning så kan biogas matas in i naturgasnät och därefter användas till samma ändamål som naturgas (el, värme, fordonsbränsle, råvara inom industrin etc.)

Försäljningsenhet för fordonsgas

Sedan januari 2014 säljs biogas som används som drivmedel (s.k. fordonsgas) i kronor per kilogram (kr/kg). Den tidigare enheten var kronor per normalkubikmeter (kr/Nm3).

Beslut om att byta enhet fattades gemensamt av fordonsgasbranschen under 2013. Den nya enheten gör det lättare att beräkna pris per mil, eftersom bilens bränslemätare också mäter i kilogram. En fördel är också att den svenska enheten nu anpassas till övriga Europa, där de flesta länder redan använder enheten kilogram.

(Uppdaterat 2015-12-18 av Caroline Steinwig)

Lediga platser

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen söker renhållningsarbetare till återvinningscentralen.

Läs mer

Vakin i Umeå söker utvecklingsingenjör till avdelningen hushållsavfall.

Läs mer

Vakin söker avfallsingenjör till avdelningen hushållsavfall.

Läs mer

Tyréns söker konsult inom avfallshantering.

Läs mer

Tjörn söker driftsamordnare till återvinningscentralerna.

Ladda ner annonsen

Trelleborgs kommun söker avfalls- och återvinningschef.

Läs mer

Halmstad Energi & Miljö, HEM, söker bränslestrateg.

Läs mer

Kretslopp och Vatten, Göteborg, söker utredare för avfallsfrågor.

Läs mer

Telge Återvinning söker planeringsingenjör.

Läs mer

Telge Bostäder och Telge Hovsjö söker avfallssamordnare i Södertälje.

Läs mer

Envac söker nya medarbetare till olika tjänster.

Läs mer

Här kan Avfall Sveriges medlemmar annonsera ut sina lediga platser kostnadsfritt. Maila info@avfallsverige.se