Följ Avfall Sverige på Facebook
Följ Avfall Sverige på Twitter

Fakta om biogas

Beroende på produktionsförutsättningarna består biogas av 45-85 procent metan (CH4) och 15-45 procent koldioxid (CO2). Dessutom förekommer bland annat svavelväte (H2S), ammoniak (NH3) och kvävgas (N2) i små mängder.

Mängden eller volymen biogas brukar anges i enheten normalkubikmeter (Nm3). Med detta menas volymen gas vid 0 °C och atmosfärstryck. Gasens energivärde uttrycks vanligen i enheten joule (J) eller wattimmar (Wh). Ren metan har ett energivärde på 9,97 kWh/Nm3. Beroende på fördelningen mellan metan, koldioxid och andra gaser varierar biogasens (rågasens) energivärde mellan ca 4,5-8,5 kWh/Nm3. Genom uppgradering höjs energivärdet i biogasen.

Uppgradering

Uppgradering av biogas innebär att koldioxid och andra föroreningar avskiljs för att höja gasens energiinnehåll. För att biogas ska kunna användas som drivmedel i fordon måste den uppgraderas.

Vanliga tekniker för uppgradering (dvs. avskiljning av koldioxid) avlägsnar även övriga skadliga komponenter som kan finnas i gas från en rötkammare. Trots detta är det oftast fördelaktigt att först rena gasen från vissa ämnen, som till exempel svavelväte vid höga halter, då dessa annars kan orsaka problem med korrosion eller mekaniskt slitage i uppgraderingsanläggningen.

Det finns idag ett antal olika tekniker för uppgradering av biogas, representerade på olika anläggningar i Sverige. Uppgraderad biogas måste enligt myndighetskrav tillsättas ett luktämne för att den ska kunna upptäckas vid läckage.

Uppgraderad biogas liksom naturgas består mestadels av metan. Skillnaden är att biogas är förnybart medan naturgas bildades för miljontals år sedan och därmed är fossilt. Till följd av biogasens och naturgasens liknande sammansättning så kan biogas matas in i naturgasnät och därefter användas till samma ändamål som naturgas (el, värme, fordonsbränsle, råvara inom industrin etc.)

Försäljningsenhet för fordonsgas

Sedan januari 2014 säljs biogas som används som drivmedel (s.k. fordonsgas) i kronor per kilogram (kr/kg). Den tidigare enheten var kronor per normalkubikmeter (kr/Nm3).

Beslut om att byta enhet fattades gemensamt av fordonsgasbranschen under 2013. Den nya enheten gör det lättare att beräkna pris per mil, eftersom bilens bränslemätare också mäter i kilogram. En fördel är också att den svenska enheten nu anpassas till övriga Europa, där de flesta länder redan använder enheten kilogram.

(Uppdaterat 2015-12-18 av Caroline Steinwig)

Lediga platser

Norrköping Vatten och Avfall söker projektledare som kan leda, driva och samordna Sveriges bästa returpunkt.

Läs mer

Naturvårdsverket söker avfallshandläggare med inriktning mot biologisk behandling och bygg- och rivningsavfall.

Ladda ner annonsen

NSR i Helsingborg söker chef för planering och uppföljning.

Ladda ner annonsen

NSR i Helsingborg söker insamlingschef.

Ladda ner annonsen

Knivsta kommun söker VA-planerare.

Läs mer

Renova i Göteborg söker platsanvarig för deponier.

Läs mer

Renova i Göteborg söker byggnadsingenjör till enheten Projekt och Investeringar.

Läs mer

Envac söker nya medarbetare till olika tjänster.

Läs mer

Här kan Avfall Sveriges medlemmar annonsera ut sina lediga platser kostnadsfritt. Maila info@avfallsverige.se

Den här vinjetten kommer ni att möta i många olika sammanhang under 2017. Det är nämligen den samlande symbolen för Avfall Sveriges 70-årsjubileum. I tidningen Avfall och Miljö, i nyhetsbrevet och i många andra sammanhang kommer vi att titta bakåt på vad som hänt inom svensk avfallshantering de gångna 70 åren. Och vi kommer även att försöka oss på en framtidsspaning – vad händer 70 år framåt? Följ oss under året!