Följ Avfall Sverige på Facebook
Följ Avfall Sverige på Twitter

Avfallsavgifter 2015

Ett svenskt villahushåll betalade under 2015 i genomsnitt 2 035 kr (inkl moms) i avfallsavgift. Lägenhetshushåll betalar i genomsnitt 1 305 kr och för fritidshus är den genomsnittliga avgiften 1 167 kr per år. Avfallsavgiften innefattar vanligtvis någon form av grundavgift. I grundavgiften igår bland annat kostnader för administration, planering och information samt kostnader för återvinningscentraler, miljöstationer och hantering av hushållens farliga avfall. Därutöver finns vanligen en rörlig avgift som avser hämtning och behandling av avfallet och som är beroende av valt abonnemang.

För att styra över mer avfall till återvinning och stimulera till utsortering av matavfall kan olika typer av miljöstyrande taxa användas, till exempel viktbaserad avgift eller behovsanpassad hämtning, där kärlet ställs fram av abonnenten när tömning önskas. En hel del kommuner har differentierad taxa för att stimulera utsortering av matavfall. Abonnemang med sortering i två (eller flera) fraktioner, såsom matavfall och brännbart, ger då lägre avgift än abonnemang med blandad brännbar fraktion.

30 kommuner tillämpar viktbaserad avgift. Hämtningsfordonet är försett med en vågfunktion och utrustning för att identifiera varje enskilt kärl. Utöver grundavgiften betalar abonnenten även per kilogram som hämtas. Årsavgiften beror på hur mycket avfall som lämnas.  Avgiften varierar mellan 0,90-3,75 kr/kg för restavfall och 0-3,69 kr/kg för matavfall.

Avfallsfraktioner

Det finns i princip två huvudfraktioner för insamling av hushållens mat- och restavfall. Det är antingen en blandad fraktion avsedd för förbränning eller en uppdelning i två fraktioner i dels en matavfallsfraktion avsedd för biologisk behandling och dels en brännbar restavfallsfraktion. Det förekommer att dessa båda insamlingssystem kompletteras med särskild insamling av icke brännbar fraktion avsedd för deponering.

För att nå högre grader av materialåtervinning ökar den fastighetsnära insamlingen av förpackningar och returpapper från hushåll. Idag har cirka 40 procent av flerbostadshusen och cirka 10 procent av landets villor tillgång till fastighetsnära insamling. För villor är det vanligaste systemet två fyrfackskärl och för flerbostadshus separata kärl. 

Kostnader för avfallshanteringen

2015 var den genomsnittliga  kostnaden för avfallshanteringen 769 kr per person, exklusive moms. Kommunens kostnader för insamling av mat- och restavfall är i genomsnitt 260 kr per person. Kostnaden för behandling, inkl fjärrtransporter var 116 kr . I grundkostnaden, som uppgår till 334 kr per person, ingår drift av återvinningscentraler, hantering av hushållens farliga avfall, planering, information och administration. Statistiken kommer från Avfall Web och bygger på uppgifter från drygt en tredjedel av Sveriges kommuner.

I rapporten Hushållsavfall i siffror - kommun- och länsstatistik finns en tabellbilaga där kommunernas avfallsavgifter listas. Läs mer på Statistik&Index/Statistikrapport.

(Uppdaterad 2016-11-18 av Jenny Westin)

Lediga platser

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen söker renhållningsarbetare till återvinningscentralen.

Läs mer

Vakin i Umeå söker utvecklingsingenjör till avdelningen hushållsavfall.

Läs mer

Vakin söker avfallsingenjör till avdelningen hushållsavfall.

Läs mer

Tyréns söker konsult inom avfallshantering.

Läs mer

Tjörn söker driftsamordnare till återvinningscentralerna.

Ladda ner annonsen

Trelleborgs kommun söker avfalls- och återvinningschef.

Läs mer

Halmstad Energi & Miljö, HEM, söker bränslestrateg.

Läs mer

Kretslopp och Vatten, Göteborg, söker utredare för avfallsfrågor.

Läs mer

Telge Återvinning söker planeringsingenjör.

Läs mer

Telge Bostäder och Telge Hovsjö söker avfallssamordnare i Södertälje.

Läs mer

Envac söker nya medarbetare till olika tjänster.

Läs mer

Här kan Avfall Sveriges medlemmar annonsera ut sina lediga platser kostnadsfritt. Maila info@avfallsverige.se