Följ Avfall Sverige på Facebook
Följ Avfall Sverige på Twitter

 

Energiåtervinning

Under 2016 gick 2 262 610 ton hushållsavfall till energiåtervinning. Det är en minskning från 2015 med 0,9 procent. Utslaget på varje invånare i Sverige lämnades 226 kg hushållsavfall per person till energiåtervinning 2016. Energiåtervinning utgör 48,5 procent av den totala mängden behandlat hushållsavfall.

Avfall är ett bränsle i de svenska fjärrvärmesystemen. 2016 utvanns totalt 18,1 TWh energi,fördelat på 15,9 TWh värme och 2,2 TWh el. Utöver detta har tre anläggningar redovisat att de har levererat 86 500 MWh fjärrkyla. Sverige är det land i Europa, som utvinner mest energi per ton ur avfallet, cirka 3 MWh per ton. 

Förutom hushållsavfall behandlades också 3 740 200 ton övrigt avfall, främst industriavfall, vid de svenska anläggningarna.1 388 720 ton avfall, varav 419 100 ton hushållsavfall, importerades av Avfall Sveriges medlemmar för energiåtervinning 2016. Det bidrar till bränsleförsörjningen i Sverige och till att lösa avfallshanteringen i exporterande länder.

Avfall Sveriges statistiska uppgifter avser anläggningar som behandlar hushållsavfall, Kils energi undantaget. Energiåtervinning sker också i anläggningar som inte behandlar hushållsavfall, den statistiken har vi dock ingen tillgång till. Det finns därmed ingen samlad statistik över den totala energiåtervinningen av avfall i Sverige.

Efter förbränningen kvarstår rester. Slagg från ugnen utgör cirka 16 viktprocent av den tillförda mängden avfall och rökgasreningsrester utgör 4,6 viktprocent. Slagg består av material som inte är brännbara eller inte förångas vid förbränning, så kallat inert material. Exempel på sådant material är glas, porslin, järnskrot, grus med mera. 

Sedan större föremål och metallrester sorterats bort, materialet har siktats och stabiliserats får man slaggrus. Det används huvudsakligen som konstruktionsmaterial på deponier men det vore önskvärt att kunna använda slaggrus i stället för naturgrus i konstruktioner som exempelvis vägbyggen. Naturgrus är en ändlig resurs som bör reserveras för vissa angelägna användningsområden.

Avfall Sverige och medlemmarna arbetar aktivt för att säkerställa att slaggrus som används utanför anläggningarna inte medför risker för människor och miljön.

Rökgasreningsrester är samlingsnamnet för en finkornig fraktion som uppstår vid rening av rökgaserna. De består av flygaska, filterkaka från slangfilter samt slam från våt rökgasrening. Efter stabilisering deponeras rökgasreningsresterna eller används som neutraliseringsmedel vid återfyllning av gruvor och täkter.

Enligt EU:s ramdirektiv för avfall samt svenska avfallsförordningen är avfallsförbränning med effektiv energiutvinning att betrakta som återvinning25. Svenska anläggningar uppfyller väl energieffektivitetskriteriet (R1). 

Energiåtervinning är ett hygieniskt och miljömässigt bra sätt att behandla det avfall som inte kan eller bör behandlas med någon annan metod.

(Senast uppdaterad 2017-07-28, Jakob Sahlén)

Lediga platser

Norrköping Vatten och Avfall söker projektledare som kan leda, driva och samordna Sveriges bästa returpunkt.

Läs mer

Naturvårdsverket söker avfallshandläggare med inriktning mot biologisk behandling och bygg- och rivningsavfall.

Ladda ner annonsen

NSR i Helsingborg söker chef för planering och uppföljning.

Ladda ner annonsen

NSR i Helsingborg söker insamlingschef.

Ladda ner annonsen

Knivsta kommun söker VA-planerare.

Läs mer

Renova i Göteborg söker platsanvarig för deponier.

Läs mer

Renova i Göteborg söker byggnadsingenjör till enheten Projekt och Investeringar.

Läs mer

Envac söker nya medarbetare till olika tjänster.

Läs mer

Här kan Avfall Sveriges medlemmar annonsera ut sina lediga platser kostnadsfritt. Maila info@avfallsverige.se

Den här vinjetten kommer ni att möta i många olika sammanhang under 2017. Det är nämligen den samlande symbolen för Avfall Sveriges 70-årsjubileum. I tidningen Avfall och Miljö, i nyhetsbrevet och i många andra sammanhang kommer vi att titta bakåt på vad som hänt inom svensk avfallshantering de gångna 70 åren. Och vi kommer även att försöka oss på en framtidsspaning – vad händer 70 år framåt? Följ oss under året!