Följ Avfall Sverige på Facebook
Följ Avfall Sverige på Twitter

Rester

Vid förbränning av avfall uppkommer rester i form av slagg, även kallad bottenaska, och rester från rökgasreningen. Mängderna av respektive rest beror mycket på vilken förbränningsteknik som tillämpas – roster eller fluidbädd – men genomsnittet i Sverige är 15-20 viktprocent slagg och 3-5 viktprocent rökgasreningsrest.

Slaggen utgörs av det icke brännbara materialet i avfallet och innehåller bland annat metaller som sorteras ut och återvinns. Genom siktning och lagring utvinns en fraktion kallad slaggrus, som har goda egenskaper för konstruktionsändamål. Slaggruset kan utnyttjas istället för naturgrus vid anläggning av till exempel vägar eller parkeringsytor.

Resterna från rökgasreningen utgörs av aska, som avskiljts i filter i den torra rökgasreningsutrustningen, eller slam som separerats i de våta reningsstegen. Dessa rester har ofta ett högre innehåll av tungmetaller än slaggen men de är hårt bundna och därför omhändertas de normalt genom deponering. Resterna är basiska, till följd av att kalk används vid rökgasrening, och de kan därför även utnyttjas för att neutralisera surt avfall. I vissa fall används de torra resterna också för att återfylla och stabilisera gruvor.

(Uppdaterad 2011-03-15 av Inge Johansson)

Lediga platser

Norrköping Vatten och Avfall söker projektledare som kan leda, driva och samordna Sveriges bästa returpunkt.

Läs mer

Naturvårdsverket söker avfallshandläggare med inriktning mot biologisk behandling och bygg- och rivningsavfall.

Ladda ner annonsen

NSR i Helsingborg söker chef för planering och uppföljning.

Ladda ner annonsen

NSR i Helsingborg söker insamlingschef.

Ladda ner annonsen

Knivsta kommun söker VA-planerare.

Läs mer

Renova i Göteborg söker platsanvarig för deponier.

Läs mer

Renova i Göteborg söker byggnadsingenjör till enheten Projekt och Investeringar.

Läs mer

Envac söker nya medarbetare till olika tjänster.

Läs mer

Här kan Avfall Sveriges medlemmar annonsera ut sina lediga platser kostnadsfritt. Maila info@avfallsverige.se

Den här vinjetten kommer ni att möta i många olika sammanhang under 2017. Det är nämligen den samlande symbolen för Avfall Sveriges 70-årsjubileum. I tidningen Avfall och Miljö, i nyhetsbrevet och i många andra sammanhang kommer vi att titta bakåt på vad som hänt inom svensk avfallshantering de gångna 70 åren. Och vi kommer även att försöka oss på en framtidsspaning – vad händer 70 år framåt? Följ oss under året!