Följ Avfall Sverige på Facebook
Följ Avfall Sverige på Twitter

Tekniken

Genom förbränning omvandlas avfall till energi. Vid processen bildas rökgaser som renas innan de släpps ut genom skorstenen. Kvar efter förbränningen blir rester i ugnen samt från rökgasreningen.

De svenska anläggningarna är antingen så kallade kraftvärmeverk, som producerar både värme och el, eller värmeverk som enbart producerar värme. I kraftvärmeverk överförs värmen från rökgaserna till vatten som hettas upp till ånga med hög temperatur och högt tryck. Ångan leds till en ångturbin som driver en elgenerator. När ångan passerat turbinen finns det fortfarande värme kvar som tas tillvara som fjärrvärme. I ett värmeverk överförs all energi till fjärrvärmenätet eller annan värmekund.

Två tekniker dominerar

Det finns två dominerande tekniker när det gäller avfallsförbränning i Sverige – rosterteknik och fluidbäddteknik. Vid förbränning på roster tillförs avfallet genom en påfyllningstratt och rör sig sedan nedåt på rosterbädden. Luft tillförs under processen och avfallet blandas successivt. Tekniken är förhållandevis robust och ställer normalt inte krav på förbehandling av avfallet utöver den utsortering som beskrivits under avsnittet om bränslen.

Vid förbränning i en fluidiserad bädd måste avfallet förbehandlas genom till exempel krossning och avskiljning av metaller. Avfallet matas in i en sandbädd som svävar då luft blåses in underifrån. Sanden underlättar för luften att fördelas jämnt vilket ger en jämnare förbränning förutsatt att avfallet också är jämnt fördelat.

Rökgasrening

Föroreningarna i rökgaserna avskiljs i den efterföljande rökgasreningen. Utsläpp av föroreningar från avfallsförbränning begränsas sedan år 2006 av lagstiftning som är gemensam för hela EU. Avfallsförbränning är mycket hårt reglerat i jämförelse med förbränning av andra bränslen. Rökgasreningssystemet kan därför utgöra halva investeringskostnaden för en ny anläggning.

Det finns både torra och våta rökgasreningssystem. Dessa kan kombineras för att få ännu bättre reningseffekt. Vid anläggningar med våt rening kan ytterligare värme utvinnas i reningssteget och tillföras fjärrvärmesystemet genom så kallad rökgaskondensering. Processvatten från våt rökgasrening och rökgaskondensering innehåller de avskilda föroreningarna och renas därför före utsläpp. I princip används samma teknik som vid rening av kommunalt avloppsvatten.

Utsläpp av föroreningar kan också förebyggas genom förbättring av förbränningsbetingelserna samt kontroll av det inkommande avfallet till förbränning. På så sätt kan utsläppen av bland annat kväve- och svaveloxider begränsas.

(Uppdaterad 2011-02-14 av Inge Johansson)

Lediga platser

Norrköping Vatten och Avfall söker projektledare som kan leda, driva och samordna Sveriges bästa returpunkt.

Läs mer

Naturvårdsverket söker avfallshandläggare med inriktning mot biologisk behandling och bygg- och rivningsavfall.

Ladda ner annonsen

NSR i Helsingborg söker chef för planering och uppföljning.

Ladda ner annonsen

NSR i Helsingborg söker insamlingschef.

Ladda ner annonsen

Knivsta kommun söker VA-planerare.

Läs mer

Renova i Göteborg söker platsanvarig för deponier.

Läs mer

Renova i Göteborg söker byggnadsingenjör till enheten Projekt och Investeringar.

Läs mer

Envac söker nya medarbetare till olika tjänster.

Läs mer

Här kan Avfall Sveriges medlemmar annonsera ut sina lediga platser kostnadsfritt. Maila info@avfallsverige.se

Den här vinjetten kommer ni att möta i många olika sammanhang under 2017. Det är nämligen den samlande symbolen för Avfall Sveriges 70-årsjubileum. I tidningen Avfall och Miljö, i nyhetsbrevet och i många andra sammanhang kommer vi att titta bakåt på vad som hänt inom svensk avfallshantering de gångna 70 åren. Och vi kommer även att försöka oss på en framtidsspaning – vad händer 70 år framåt? Följ oss under året!