Följ Avfall Sverige på Facebook
Följ Avfall Sverige på Twitter

Farligt avfall måste sorteras ut och lämnas rätt

 

Farliga ämnen kan finnas i väldigt små mängder i olika produkter men sammantaget kan de göra stor skada om de hamnar fel. Det är därför viktigt att det farliga avfallet sorteras ut och lämnas in på rätt sätt och på rätt plats. Farligt avfall kan innehålla ämnen som till exempel är giftiga, cancerframkallande, miljö- eller brandfarliga.

Kommunerna har ansvar för hushållens farliga avfall. Ansvaret omfattar insamling, transport och behandling. Det regleras i miljöbalken, avfallsförordningen och den kommunala renhållningsordningen. Hushållen är skyldiga att sortera ut sitt farliga avfall från övrigt hushållsavfall. De flesta kommuner har denna skyldighet inskriven i sina avfallsföreskrifter. 

Konsumtionen, till exempel kemikalieanvändningen och batterikonsumtionen, styr både vilka mängder farligt avfall som produceras och graden av farlighet.

2014 samlades 75 240 ton farligt avfall in från hushållen. I mängden ingår även 47 000 ton impregnerat virke och 5 800 ton asbest. Farligt avfall kan behandlas med flera olika metoder och ingår därför i den totala mängden behandlat avfall.

148 780 ton el-avfall, exklusive batterier, samlades in 2014. I genomsnitt lämnades 15,3 kg el-avfall per person in 2014.

2 525 ton bärbara batterier och 575 ton inbyggda batterier samlades in 2014, i genomsnitt 0,32 kg per invånare.

(Uppdaterad 2015-07-28 av Britta Moutakis)