Följ Avfall Sverige på Facebook
Följ Avfall Sverige på Twitter

Avfall Sveriges rapporter om förebyggande

Avfall Sverige har tagit fram flera rapporter om förebyggande av avfall samt en guide som redogör för de juridiska förutsättningarna för förebyggande och återanvändning. Guiden kan laddas ner från denna sidan.

Rapport U2011:02: Förebygga avfall med kretsloppsparker. Analys av miljöpåverkan.

Kretsloppsparken Alelyckan i Göteborg förebygger 360 ton avfall om året genom att produkter kan återanvändas istället för att slängas – en minskning i miljöpåverkan som bland annat motsvarar utsläpp av växthusgaser från 430 bilar som kör 1 500 mil vardera. Jämfört med konventionella återvinningscentraler gör Alelyckan det alltså möjligt att gå uppåt i avfallshierarkin, eftersom både förbränning och återvinning minskar till fördel för återanvändning.  Om alla fem ÅVC:er i Göteborg gjordes om till Kretsloppsparker, skulle omkring 2 200 ton avfall kunna förebyggas varje år. Det motsvarar drygt 5 procent av allt avfall som lämnas på Göteborgs återvinningscentraler.

Rapport U2011:05: Goda exempel på förebyggande av avfall för kommuner, Idébok för en mer hållbar produktion och konsumtion

Syftet med här rapporten är att ge inspiration och idéer till framför allt kommuner som vill börja arbeta med förebyggande av avfall. Vi presenterar ett antal goda exempel på förebyggande av avfall som vi tror är möjliga att initiera för bland annat de svenska kommunerna. De svenska kommunerna kan i sin roll som myndighet arbeta för förebyggande i näringsliv och hushåll. Kommunerna kan också arbeta med förebyggande inom den egna förvaltningen, där man som stor aktör ansvarar för drift av många institutioner.

Rapport U2012:09: Handbok i kommunal avfallsplanering. vägledning för ett framgångsrikt arbete

De som har varit framgångsrika i sitt avfallsplanearbete har ofta lagt stor vikt vid målarbete, kommunikation och politisk förankring. De samlade erfarenheterna från olika kommuner, utgör tillsammans med intentionerna i lagstiftningen grunden för denna handbok i avfallsplanering.

Rapport 2012:10: Avfallsförebyggande i praktiken – en guide till hur kommuner kan arbeta med återbruk, underlagsrapport

Att förebygga avfall är högst upp i avfallshierarkin och den nivå som bör eftersträvas att nå ur miljösynpunkt. Ett problem är att ansvaret och möjligheterna för detta i de flesta fall inte ligger hos dem som arbetar med avfall. Men det finns områden som tätt anknyter till den traditionella avfallsverksamheten och här är återbruk, återanvändning och förberedelse av återanvändning, av produkter viktiga exempel.

Rapport U2014:01: Avfallsindikatorer Vägledning för hur man kan mäta och följa utvecklingen mot en resurseffektiv avfallshantering

Till Avfall Sveriges vision ”Det finns inget avfall” hör två konkreta mål fram till år 2020: 

  • Sambandet mellan avfallsmängder och tillväxt har brutits
  • Det sker en stark och tydlig rörelse uppåt i avfallshierarkin.

Dessutom finns två målbilder: Kommunerna är motorn i omställningen och garanten för en långsiktigt hållbar avfallshantering. För att åskådliggöra de två konkreta målen, har Avfall Sverige deltagit i ett omfattande projekt där en hel rad indikatorer av olika karaktär har utvecklats. I detta sammanhang är det i första hand de så kallade förflyttningsindikatorerna och indikatorerna för trappsteget förebyggande av avfall, som motsvarar Avfall Sveriges behov i förhållande till visionen. Detta ingår i rapporten som utgör en vägledning för hur man kan mäta och följa utvecklingen mot en resurseffektiv avfallshantering.

Rapport 2015:19 Förebygga avfall i kommunen – metod och inspiration

Rapporten är till för att ge stöd åt er som vill förebygga avfall i kommunal verksamhet. Den har fokus på metod och viktiga förutsättningar snarare än att ge argument för varför vi ska förebygga avfallet eller förklara vad det innebär.

Avfall Sveriges medlemmar kan ladda ner rapporterna kostnadsfritt efter att ha loggat in på avfallsverige.se/medlemmar/rapporter

Saknar du inloggningsuppgifter kontakta ingegerd.svantesson@avfallsverige.se

Icke medlemmar kan beställa rapporter via mail med namn och fakturaadress till info@avfallsverige.se Vi skickar rapporten som en pdf tillsammans med fakturan. Rapporterna kostar 300 kr styck, moms tillkommer.

Aktuellt

2017-09-29 Europa minskar avfallet 18–26 november

För nionde året i rad arrangeras EU-projektet Europa minskar avfallet. Årets tema är ”Repair and reuse – give it a second life!” Projektet går ut på att alla länder inom EU under en och samma vecka, 18-26 november, fokuserar och lyfter frågor kring att minska avfallsmängderna på olika sätt.


2017-03-28 Förpackningsspanarna till final

Nu har European Week for Waste Reduction (EWWR) utsett finalisterna i tävlingen om bästa projekt i Europa 2016. Bidraget från Kretslopp och Vatten i Göteborg, Förpackningsspanarna, gick vidare till final!


2016-11-25 En Köpfri Dag utmanar och inspirerar

November varje år uppmärksammas En Köpfri Dag, en internationell kampanj som agerar motpol till nutidens konsumtionshets. I år infaller dagen den 25 november, samtidigt som projektet Europa Minskar Avfall pågår.


2016-11-24 Sveriges första förpackningsfria butik uppmärksammar avfallsfrågan

I början av november slog Gram Malmö upp portarna som Sveriges första förpackningsfria butik. Helgen den 26 till 27 november uppmärksammar de projektet Europa Minskar Avfallet genom att bjuda alla som tar med sig en egen behållare på rabatt.


sopskolan.se

sopskolan.se är Avfall Sveriges digitala utbildning för högstadiet. Där finns fakta både om avfallshantering och om förebyggande av avfall. Där finns också lektionstips och en beskrivning av hur sajten kan användas i undervisningen. sopskolan.se är anpassad till läroplanen och andra styrdokument.

sopskolan.se

Lediga platser

Norrköping Vatten och Avfall söker projektledare som kan leda, driva och samordna Sveriges bästa returpunkt.

Läs mer

Naturvårdsverket söker avfallshandläggare med inriktning mot biologisk behandling och bygg- och rivningsavfall.

Ladda ner annonsen

NSR i Helsingborg söker chef för planering och uppföljning.

Ladda ner annonsen

NSR i Helsingborg söker insamlingschef.

Ladda ner annonsen

Knivsta kommun söker VA-planerare.

Läs mer

Renova i Göteborg söker platsanvarig för deponier.

Läs mer

Renova i Göteborg söker byggnadsingenjör till enheten Projekt och Investeringar.

Läs mer

Envac söker nya medarbetare till olika tjänster.

Läs mer

Här kan Avfall Sveriges medlemmar annonsera ut sina lediga platser kostnadsfritt. Maila info@avfallsverige.se

Den här vinjetten kommer ni att möta i många olika sammanhang under 2017. Det är nämligen den samlande symbolen för Avfall Sveriges 70-årsjubileum. I tidningen Avfall och Miljö, i nyhetsbrevet och i många andra sammanhang kommer vi att titta bakåt på vad som hänt inom svensk avfallshantering de gångna 70 åren. Och vi kommer även att försöka oss på en framtidsspaning – vad händer 70 år framåt? Följ oss under året!