Följ Avfall Sverige på Facebook
Följ Avfall Sverige på Twitter

Att förebygga avfall

Alla typer av avfall måste tas om hand och behandlas på olika sätt. I Sverige är vi duktiga på att ta hand om vårt avfall – knappt en procent allt hushållsavfall läggs på deponi. Men problemet med själva uppkomsten av avfall kvarstår. Genom projektet "Europa minskar avfallet" kan vi agera tillsammans för att hitta lösningar.

Att förebygga avfall innebär att man genom olika typer av åtgärder minskar mängden och minskar halten av farliga ämnen i avfallet. Genom att utnyttja resurserna effektivt, förändra konsumtionsmönster och förlänga produkternas användningstid kan mängden avfall minskas. Även återanvändning är ett viktigt steg.

Att minska avfallet är relevant både för producenten och för den enskilda individen, eftersom det bidrar till en hållbar utveckling. Det är också en ekonomisk fråga. För individen är det viktigt att tänka på vad och hur man konsumerar för att därigenom kunna minska både halten av farliga ämnen i avfallet och mängden avfall. Producenten å sin sida kan se till produktens hela livscykel – från idéstadiet till det att produkten slängs.

Förebyggande av avfall får inte förväxlas med källsortering, eftersom det inte innebär att den totala mängden avfall minskar. Sorteringen leder till miljöförbättringar eftersom mer avfall kan återvinnas, men det minskar inte mängden avfall som uppkommer.