Följ Avfall Sverige på Facebook
Följ Avfall Sverige på Twitter

Offentlig upphandling

Kommuner och kommunala bolag är upphandlande myndigheter och ska tillämpa upphandlingsreglerna vid köp av varor och tjänster externt. Vanliga tjänster inom avfallsområdet är avfallshämtning, transporter av avfall, behandling och transport av farligt avfall, behandling genom förbränning och biologisk behandling av avfall som till exempel kompostering och rötning.

Avfall Sverige har tagit fram en vägledning för upphandling av avfallsbehandlingstjänster. Rapporten, som uppdaterats i december 2011, finns för nedladdning, se länk till höger. Dessutom har Avfall Sverige tillsammans med Sveriges Kommuner och Landsting och Sveriges Åkeriföretag tagit fram en mall för upphandling av avfallshämtning. Den har också uppdaterats i december 2011, se länk till höger.

Lagar inom offentlig upphandling

Det finns huvudsakligen två lagar som reglerar offentlig upphandling. Det är dels en lag för upphandling inom den så kallade klassiska sektorn (LOU) och dels en lag för upphandling inom försörjningssektorerna (LUF), det vill säga vatten, energi, transporter och posttjänster. Den klassiska lagen ska tillämpas av vid upphandling av varor och tjänster inom avfallsområdet (A-tjänst enligt bilagan).

Konkurrensverket är sedan den 1 september 2007 tillsynsmyndighet för den offentliga upphandlingen. På deras hemsida, se länk till höger, kan du läsa mer om upphandlingsprocessen. Där finns även frågor och svar om upphandling.

Ett syfte med LOU är att alla företag ska ges lika förutsättningar att vinna kontrakt. En fungerande konkurrens är till nytta för det allmänna, medborgare och skattebetalare.

Principer för upphandling

Det finns fem grundläggande principer som måste följas vid all upphandling av varor, tjänster och byggentreprenader:

  • Principen om icke-diskriminering - Det är förbjudet att diskriminera någon leverantör på grund av nationalitet eller geografiskt läge. Det innebär att man inte får ge en lokal behandlingsanläggning företräde på grund av läget.

  • Principen om likabehandling - Alla leverantörer ska behandlas lika och ges lika förutsättningar. Det innebär att alla måste få samma information och vid samma tillfälle.

  • Transparensprincipen - Innebär att upphandlingsprocessen ska vara öppen och förutsebar. Anbudsgivarna ska ges samma förutsättningar. Därför ska förfrågningsunderlaget vara klart och tydligt och innehålla samtliga krav på det som ska upphandlas.

  • Proportionalitetsprincipen - Kraven som ställs måste ha ett naturligt samband med och stå i rimlig proportion till det som upphandlas. Kraven som ställs ska alltså vara både lämpliga och nödvändiga för att uppnå syftet.

  • Principen om ömsesidigt erkännande - Innebär att intyg och certifikat från behöriga myndigheter i något medlemsland ska godtas i övriga EU-länder.

Tröskelvärde och annonsering

Tröskelvärdet är för närvarande (januari 2014) 207 000 euro för varor och tjänster (för kommuner och kommunala bolag - LOU), vilket motsvarar drygt 1,8 miljoner kronor. Tröskelvärdet ska beräknas för avtalets hela löptid, även eventuella optioner och förlängningsklausuler. De flesta upphandlingar av avfallstjänster hamnar över tröskelvärdet.

Alla upphandlingar över tröskelvärdet ska annonseras i EUs officiella tidning och läggas in i databasen Tenders Electronic Daily, TED. Upphandlingar under tröskelvärdena och B-tjänster ska annonseras i en elektronisk databas som är allmänt tillgänglig eller på något annat sätt som bidrar till en effektiv konkurrens till exempel i rikstäckande dagspress eller en branschtidning.

(Uppdaterad 2016-11-17 av Jenny Westin)

Lediga platser

Norrköping Vatten och Avfall söker projektledare som kan leda, driva och samordna Sveriges bästa returpunkt.

Läs mer

Naturvårdsverket söker avfallshandläggare med inriktning mot biologisk behandling och bygg- och rivningsavfall.

Ladda ner annonsen

NSR i Helsingborg söker chef för planering och uppföljning.

Ladda ner annonsen

NSR i Helsingborg söker insamlingschef.

Ladda ner annonsen

Knivsta kommun söker VA-planerare.

Läs mer

Renova i Göteborg söker platsanvarig för deponier.

Läs mer

Renova i Göteborg söker byggnadsingenjör till enheten Projekt och Investeringar.

Läs mer

Envac söker nya medarbetare till olika tjänster.

Läs mer

Här kan Avfall Sveriges medlemmar annonsera ut sina lediga platser kostnadsfritt. Maila info@avfallsverige.se

Den här vinjetten kommer ni att möta i många olika sammanhang under 2017. Det är nämligen den samlande symbolen för Avfall Sveriges 70-årsjubileum. I tidningen Avfall och Miljö, i nyhetsbrevet och i många andra sammanhang kommer vi att titta bakåt på vad som hänt inom svensk avfallshantering de gångna 70 åren. Och vi kommer även att försöka oss på en framtidsspaning – vad händer 70 år framåt? Följ oss under året!