Följ Avfall Sverige på Facebook
Följ Avfall Sverige på Twitter

Miljökrav i offentlig upphandling

Miljöfrågorna har fått en stärkt ställning såväl inom EU som i Sverige. De nya lagarna innehåller, i likhet med EU-direktiven, bestämmelser som gör det lättare att ställa miljökrav och sociala krav vid upphandlingar. De miljökrav som ställs får inte utgöra hinder för en väl fungerande inre marknad utan måste vara förenliga med de grundläggande principerna för upphandling.

Det är lite skilda förutsättningar och regler beroende på var i upphandlingsprocessen ett miljökrav ställs. Miljökrav kan ställas som teknisk specifikation, kvalificeringskrav, utvärderingskriterium eller som särskilt villkor för fullgörande av kontrakt. Den kanske största möjligheten att beakta miljön finns under planeringsfasen. Därför är det viktigt att man analyser sitt inköpsbehov före upphandlingen med hänsyn till typ av vara/tjänst och vilka krav man har samt att man gör en analys av marknadens funktionssätt och konkurrensförhållanden. Kraven som ställs ska vara möjliga att följa upp och för trovärdigheten är det viktigt att de faktiskt följs upp.

Upphandlingsmyndigheten har tagit fram upphandlingskriterier för upphandling av godstransporter. Kriterierna fokuserar på några av de viktigaste miljöproblemen från vägtransporter: avgasemissioner och utsläpp av koldioxid, men innehåller även krav på däck och krav på fordonsunderhåll. Miljökraven på tunga fordon syftar till att uppmuntra en uppgradering av fordonsflottan till bättre miljöklasser enligt det regelverk som gäller för hela EU.

 

(Uppdaterad 2016-11-17 av Jenny Westin)

Lediga platser

Norrköping Vatten och Avfall söker projektledare som kan leda, driva och samordna Sveriges bästa returpunkt.

Läs mer

Naturvårdsverket söker avfallshandläggare med inriktning mot biologisk behandling och bygg- och rivningsavfall.

Ladda ner annonsen

NSR i Helsingborg söker chef för planering och uppföljning.

Ladda ner annonsen

NSR i Helsingborg söker insamlingschef.

Ladda ner annonsen

Knivsta kommun söker VA-planerare.

Läs mer

Renova i Göteborg söker platsanvarig för deponier.

Läs mer

Renova i Göteborg söker byggnadsingenjör till enheten Projekt och Investeringar.

Läs mer

Envac söker nya medarbetare till olika tjänster.

Läs mer

Här kan Avfall Sveriges medlemmar annonsera ut sina lediga platser kostnadsfritt. Maila info@avfallsverige.se

Den här vinjetten kommer ni att möta i många olika sammanhang under 2017. Det är nämligen den samlande symbolen för Avfall Sveriges 70-årsjubileum. I tidningen Avfall och Miljö, i nyhetsbrevet och i många andra sammanhang kommer vi att titta bakåt på vad som hänt inom svensk avfallshantering de gångna 70 åren. Och vi kommer även att försöka oss på en framtidsspaning – vad händer 70 år framåt? Följ oss under året!