Följ Avfall Sverige på Facebook
Följ Avfall Sverige på Twitter

Arbetsmiljö

Arbetsmiljöfrågan kring tömning av enskilda avlopp har aktualiserats under senare år. Slamtömning är ofta tungt och fysiskt belastande med flera manuella moment som långa slangdragningar, lyft av tunga brunnslock och arbete vid slambrunnen. Arbetsmiljöverket genomför tillsyn av slamhämtning och har i olika kampanjer informerat arbetsgivare om att den tunga manuella hanteringen måste upphöra.
Arbetsgivaren har huvudansvaret för sina anställdas arbetsmiljö vid slamtömning av enskilda avlopp. De flesta kommuner utför inte tömningen i egen regi. Ansvaret för arbetsmiljön ligger då på den anlitade slamtömningsentreprenören. Kommunerna har dock en viktig funktion för arbetsmiljöförhållandena eftersom de har en nyckelroll i agerandet mot fastighetsägare samt vid handläggning av tillståndsärenden för avloppsanläggningar och bygglov.


För att komma till rätta med arbetsmiljöproblemen rekommenderas att kommunen tar en aktiv roll i ett långsiktigt förbättringsarbete. För att kunna arbeta strategiskt och systematiskt med arbetsmiljöfrågorna krävs samarbete mellan olika aktörer som avfallsorganisationer, miljökontor, plan- och byggkontor, slamtömningsentreprenörer, samt tillverkare av slamtömningsfordon, utrustning och slamavskiljare. För att skapa förutsättningar för god arbetsmiljö vid fastigheten behövs dialog med fastighetsägare. Att inventera och dokumentera kommunens hämtställen är en viktig del i förbättringsarbetet och avgörande för att kunna genomföra sunda och transparenta upphandlingar.

(Uppdaterad 2015-02-27 av Jenny Westin)

Lediga platser

Norrköping Vatten och Avfall söker projektledare som kan leda, driva och samordna Sveriges bästa returpunkt.

Läs mer

Naturvårdsverket söker avfallshandläggare med inriktning mot biologisk behandling och bygg- och rivningsavfall.

Ladda ner annonsen

NSR i Helsingborg söker chef för planering och uppföljning.

Ladda ner annonsen

NSR i Helsingborg söker insamlingschef.

Ladda ner annonsen

Knivsta kommun söker VA-planerare.

Läs mer

Renova i Göteborg söker platsanvarig för deponier.

Läs mer

Renova i Göteborg söker byggnadsingenjör till enheten Projekt och Investeringar.

Läs mer

Envac söker nya medarbetare till olika tjänster.

Läs mer

Här kan Avfall Sveriges medlemmar annonsera ut sina lediga platser kostnadsfritt. Maila info@avfallsverige.se

Den här vinjetten kommer ni att möta i många olika sammanhang under 2017. Det är nämligen den samlande symbolen för Avfall Sveriges 70-årsjubileum. I tidningen Avfall och Miljö, i nyhetsbrevet och i många andra sammanhang kommer vi att titta bakåt på vad som hänt inom svensk avfallshantering de gångna 70 åren. Och vi kommer även att försöka oss på en framtidsspaning – vad händer 70 år framåt? Följ oss under året!