Följ Avfall Sverige på Facebook
Följ Avfall Sverige på Twitter

Fosforfilter minskar utsläpp

För att minska utsläppen av fosfor kan fosforfilter installeras. Det kan vara ett sätt att klara kraven för utsläpp i områden med hög skyddsnivå. Fosforreningen ska vara 70 procent vid normal skyddsnivå och 90 procent vid hög skyddsnivå. Fosforfilter bygger på att avloppsvattnet passerar genom ett reaktivt material som absorberar fosforn i avloppsvattnet. I allmänhet används kalkbaserade filtermaterial med högt pH-värde. För att processen ska fungera måste avloppsvattnet först ha genomgått förbehandling, det vill säga slamavskiljning och en biologisk behandling, vanligtvis i en tät markbädd, men även andra typer av biologisk behandling fungerar. Till skillnad från en markbädd ska fosforfiltret alltid vara vattenfyllt för att fungera så bra som möjligt.

Schematisk skiss över system med markbädd och fosforfälla. Markbädden är inte vattenfylld, utan vattnet strömmar från spridarrören ner till uppsamlingsrören i botten. Fosforfällan är vattenfylld.

Filtermaterial

Ett fosforfilter består av en typ av fosforfälla/filterbrunn som fylls med en utbytbar filterkassett/säck eller filtermaterial i lösvikt. Filtermaterialet behöver bytas efter cirka två år. Det bedöms inte vara någon skillnad på avskiljning av fosfor och smittämnen mellan filter i lösvikt eller säck. Skillnaden består i hur tömning av det förbrukade materialet kan ske. Filtermaterial i lösvikt töms med slamsugningsbil. Det kan vara svårt att få upp materialet om det är för torrt och vatten måste ofta tillsättas.

Tömning med slamsug av filtermaterial i lösvikt.

Filtermaterial i säck lyfts ur med kranbil. För att kranbilen ska kunna lyfta säcken krävs att avståndet inte blir för långt mellan brunn och farbar väg (7-10 m för säck om 500 kg och 5 m för säck om 1000 kg).

Tömning av fosforfälla med filtersäck.

Vid tömning är det viktigt att säkerställa att filterbrunnen fylls på med nytt material för att funktionen upprätthålls. Utvärdering av anläggningar med de filtermaterial som finns på den svenska marknaden visar att fosforfilter har en mycket hög och stabil fosforavskiljning – under förutsättning att filtermaterialet byts i rätt tid. Utgående vatten från anläggningen håller en hög pH-halt, vilket dödar bakterier och ger ett bra smittskydd.

Behandling och avsättning

Förbrukat filtermaterial kan användas som kalknings- och gödselmedel på åkermark eller till jordtillverkning (anläggningsjord/tillsats i kompost). De filtermaterial som används idag bedöms klara kraven för spridning på åkermark vad gäller tungmetaller. Filtermaterial kan certifieras enligt SPCR 178.

Normalt krävs ingen behandling av filtermaterialet innan avsättning. På grund av materialets höga pH krävs normalt ingen hygienisering. Om man har strikta hygienkrav kan filtermaterialet dock lagras cirka sex månader. Tillverkaren rekommenderar att man låter filtermaterialet självtorka cirka en vecka innan spridning på åkermark.

Det krävs filtermaterial från 8-20 hushåll för att gödsla/kalka ett hektar. En kommun som har 30-40 fosforfilteranläggningar behöver således inte större ytor än 2-5 hektar för att få avsättning för allt filtermaterial. Vanliga fastgödselspridare kan användas.

I de kommuner som har hanteringssystem för fosforfiltermaterial är det vanligast att materialet används som råvara vid jordtillverkning. Jordtillverkning sker i anläggningar som behandlar källsorterat matavfall genom kompostering och i anläggningar för kompostering av park- och trädgårdsavfall.

Ansvar

Eftersom fosforfilter är en del av en enskild avloppsanläggning berörs hanteringen av filtermaterialet av den ansvarsfördelning som gäller för dessa. Förbrukat filtermaterial räknas vanligtvis som hushållsavfall. Det innebär att det är kommunens avfallsorganisation som ansvarar för borttransport och omhändertagande.

I rapport U2012:03 ges vägledning till hur fosforfilter kan hanteras i avfallsföreskrifter och avfallstaxa.

Lediga platser

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen söker renhållningsarbetare till återvinningscentralen.

Läs mer

Vakin i Umeå söker utvecklingsingenjör till avdelningen hushållsavfall.

Läs mer

Vakin söker avfallsingenjör till avdelningen hushållsavfall.

Läs mer

Tyréns söker konsult inom avfallshantering.

Läs mer

Tjörn söker driftsamordnare till återvinningscentralerna.

Ladda ner annonsen

Trelleborgs kommun söker avfalls- och återvinningschef.

Läs mer

Halmstad Energi & Miljö, HEM, söker bränslestrateg.

Läs mer

Kretslopp och Vatten, Göteborg, söker utredare för avfallsfrågor.

Läs mer

Telge Återvinning söker planeringsingenjör.

Läs mer

Telge Bostäder och Telge Hovsjö söker avfallssamordnare i Södertälje.

Läs mer

Envac söker nya medarbetare till olika tjänster.

Läs mer

Här kan Avfall Sveriges medlemmar annonsera ut sina lediga platser kostnadsfritt. Maila info@avfallsverige.se