Följ Avfall Sverige på Facebook
Följ Avfall Sverige på Twitter

Minireningsverk

Minireningsverk används för att behandla blandat avloppsvatten för att bland annat minska utsläppen av fosfor. Lösningen bygger på samma teknik som finns i kommunala avloppsreningsverk, men är nedskalad för att passa enskilda hushåll. I de flesta reningsverk sker reningen i tre steg: mekanisk, kemisk och biologisk. Nedan visas en schematisk bild på utformning av ett minireningsverk. Den kemiska fällningen utförs främst för att fånga upp fosforn i avloppsvattnet och sker genom tillsats av en fällningskemikalie, vanligtvis järn eller aluminium. Fällningen gör att ett fosforrikt slam bildas. Syftet med biologisk rening är att reducera kväve och syrekrävande organiskt material. I detta steg pumpas ofta luft in i vattnet. 

Utformning av ett minireningsverk

 

Minireningsverk måste slamtömmas regelbundet, hur ofta varierar mellan olika fabrikat (som regel en till två gånger per år). Slamtömning sker med slamsugningsbil, på samma sätt som tömning av slamavskiljare. Exakt hur tömningen ska utföras varierar mellan olika fabrikat, till exempel finns variationer i hur många lock som måste öppnas och hur många fack som ska tömmas. Många verk har känsliga detaljer som sitter i utsatta positioner och som riskerar att skadas vid tömning. I många fall måste en viss mängd slam lämnas kvar i verket för att bibehålla den biologiska aktiviteten och inte minska reningseffekten. Många reningsverk måste efter tömningen återfyllas med rent vatten, vilket är fastighetsägarens ansvar.

Det är viktigt att avfallsansvariga och slamtömmare har tillräcklig kunskap om dessa anläggningar och att det finns tydliga och lättillgängliga instruktioner. Det är också viktigt att utveckla former för samarbete mellan avfallsorganisationen och miljökontoret.

Behandling ach avsättning

Slammet från minireningsverk töms ofta tillsammans med slam från slamavskiljare och körs till reningsverk. Slammet från minireningsverk innehåller dock mycket mer fosfor än slamavskiljarslammet. Miljöbalkens krav på resurshushållning innebär krav på avfallsorganisationen att skapa system för återföring av näringsämnen från enskilda avlopp till produktiv mark. Målet är att slammet från minireningsverken ska ut på åkermark. Därför ligger det kanske närmast till hands att tömma detta slam separat och behandla i kommunala reningsverk som är Revaq-certifierade eller certifiera enligt SPCR 178. I slam från minireningsverk fastnar en hög andel av den fosfor som finns i avloppet, vilket gör att kadmium-fosfor-kvoten är mycket lägre än i slam från slamavskiljare.

Frågan om återföring av slam från minireningsverk hänger ihop med avsättningen av andra avloppsfraktioner från enskilda avlopp och en plan för återföring av samtliga avloppsfraktioner bör tas fram.

I rapport U2013:14 ges vägledning till hur minireningsverk kan hanteras i avfallsföreskrifter och avfallstaxa.


(Uppdaterad 2015-01-15 av Jenny Westin)

Lediga platser

Norrköping Vatten och Avfall söker projektledare som kan leda, driva och samordna Sveriges bästa returpunkt.

Läs mer

Naturvårdsverket söker avfallshandläggare med inriktning mot biologisk behandling och bygg- och rivningsavfall.

Ladda ner annonsen

NSR i Helsingborg söker chef för planering och uppföljning.

Ladda ner annonsen

NSR i Helsingborg söker insamlingschef.

Ladda ner annonsen

Knivsta kommun söker VA-planerare.

Läs mer

Renova i Göteborg söker platsanvarig för deponier.

Läs mer

Renova i Göteborg söker byggnadsingenjör till enheten Projekt och Investeringar.

Läs mer

Envac söker nya medarbetare till olika tjänster.

Läs mer

Här kan Avfall Sveriges medlemmar annonsera ut sina lediga platser kostnadsfritt. Maila info@avfallsverige.se

Den här vinjetten kommer ni att möta i många olika sammanhang under 2017. Det är nämligen den samlande symbolen för Avfall Sveriges 70-årsjubileum. I tidningen Avfall och Miljö, i nyhetsbrevet och i många andra sammanhang kommer vi att titta bakåt på vad som hänt inom svensk avfallshantering de gångna 70 åren. Och vi kommer även att försöka oss på en framtidsspaning – vad händer 70 år framåt? Följ oss under året!