Följ Avfall Sverige på Facebook
Följ Avfall Sverige på Twitter

Avsättning av slam

Den vanligaste fraktionen från enskilda avlopp är slam från slamavskiljare. Sett ur kretsloppssynpunkt har slammet ofta en dålig kvalitet, det vill säga ett lågt näringsinnehåll i relation till halten oönskade ämnen såsom kadmium. Andra fraktioner är toalettavfall från slutna tankar, slam från minireningsverk, filtermaterial från fosforfällor samt latrin från torrlösningar. Toalettavfall och slam behandlas vanligen på avloppsreningsverk. Många reningsverk är Revaq-certifierade. Certifieringen syftar till att kvalitetssäkra reningsverkens uppströmsarbete och återföring av näringsämnen i slammet till jordbruk. Läs mer på Svenskt Vattens hemsida (se länk till höger). Eftersom en stor del av slamavskiljarslammet har dålig kvalitet har många Revaq-certifierade verk svårt att ta emot detta slam.

Avsättningsmöjligheterna beror bland annat på de olika avloppsfraktionernas kvalitet och acceptans, regelverk samt ekonomiska aspekter. Även lokala förutsättningar, som infrastruktur och tillgång till behandlingsanläggningar, påverkar. Utgångspunkten är att fraktionerna klosettavloppsvatten, latrin, urin, filtermaterial och kemslam, vilka alla omfattas av certifieringssystemet SPCR 178, bör användas som gödselmedel på jordbruksmark. Avloppsfraktioner bör hygieniseras före användning i jordbruket. Revaq ställer krav på hygienisering av slam från reningsverk innan det sprids på åkermark. Hygieniseringskrav återfinns även i SPCR 178.  

Nedan följer exempel på möjliga användningsområden för avfall från enskilda avlopp:  

 • Gödselmedel på jordbruksmark
 • Gödselmedel på skogsmark
 • Markåterställning
 • Tillverkning av anläggningsjord, jordprodukter och kompost
 • Deponering och sluttäckning av deponier
 • Täckning av gruvavfall
 • Förbränning
:
  - samförbränning med avfall

  - samförbränning med biobränslen
  
- separat slamförbränning

  - förbränning i cementugn


I rapport U2014:15 kan du läsa mer om omhändertagande av fraktioner från enskilda avlopp.

 

(Uppdaterad 2015-01-14 av Jenny Westin)

Lediga platser

Norrköping Vatten och Avfall söker projektledare som kan leda, driva och samordna Sveriges bästa returpunkt.

Läs mer

Naturvårdsverket söker avfallshandläggare med inriktning mot biologisk behandling och bygg- och rivningsavfall.

Ladda ner annonsen

NSR i Helsingborg söker chef för planering och uppföljning.

Ladda ner annonsen

NSR i Helsingborg söker insamlingschef.

Ladda ner annonsen

Knivsta kommun söker VA-planerare.

Läs mer

Renova i Göteborg söker platsanvarig för deponier.

Läs mer

Renova i Göteborg söker byggnadsingenjör till enheten Projekt och Investeringar.

Läs mer

Envac söker nya medarbetare till olika tjänster.

Läs mer

Här kan Avfall Sveriges medlemmar annonsera ut sina lediga platser kostnadsfritt. Maila info@avfallsverige.se

Den här vinjetten kommer ni att möta i många olika sammanhang under 2017. Det är nämligen den samlande symbolen för Avfall Sveriges 70-årsjubileum. I tidningen Avfall och Miljö, i nyhetsbrevet och i många andra sammanhang kommer vi att titta bakåt på vad som hänt inom svensk avfallshantering de gångna 70 åren. Och vi kommer även att försöka oss på en framtidsspaning – vad händer 70 år framåt? Följ oss under året!