Följ Avfall Sverige på Facebook
Följ Avfall Sverige på Twitter

Upphandling

Krav som ställs i en upphandling får aldrig åsidosätta arbetsmiljölagen. Entreprenören är ansvarig för arbetsmiljön för sina anställda men kommunen som beställare har ett ansvar att förutsättningarna blir så gynnsamma som möjligt. Kommunen kan ställa långtgående arbetsmiljökrav som gör det möjligt för entreprenören att säkerställa en god arbetsmiljö.
Vid upphandling av entreprenör sätts ramarna för hur arbetsmiljöfrågorna ska kunna hanteras.

Tips vid upphandling

  • En bra grund för att entreprenören ska kunna lämna ett realistiskt anbud är att det finns bra dokumentation över förutsättningarna på de olika hämtplatserna. Entreprenören bör utifrån det kunna bedöma var det behövs dubbelbemanning, var vägar kan vara svårframkomliga, var det krävs extra utrustning för sjöhämtning etc. Sådan information är det bra om den som upphandlar kan tillhandahålla. 


  • Förfrågningsunderlaget kan utformas så att arbetsmiljön kan hanteras i ett samspel mellan entreprenören och upphandlande part. Entreprenören bör kunna få ersättning för att medverka i detta samarbete. Samarbetet kan inkludera att entreprenören ska utföra inventering respektive bedöma tillståndsansökningar för nya avloppsanläggningar. Klarlägg hur ansvaret för olika delar av arbetsmiljöarbetet ska fördelas mellan olika parter.


  • Entreprenören bör redogöra för vilka planer som denne har för att minska arbetsmiljöbelastningen. Inventering och handlingsplan ska göras av de arbetsmiljörisker som kan finnas. 


  • Förfrågningsunderlaget bör utformas så att entreprenörer som bedriver ett aktivt och dokumenterat arbetsmiljöarbete och som kan uppvisa teknisk innovation med mera, premieras. Detta kan göras genom att man som upphandlare ställer högre krav eller ger mer poäng i utvärderingen.


  • Entreprenörer bör grunda sina anbud på kalkyler som inkluderar kostnader för hämtningar vid hämtställen där särskilda krav ställs. 


  • Planera redan från början för att avsätta resurser för att följa upp att entreprenören följer de avtal som upprättas och beskriv i förfrågningsunderlaget hur detta ska ske, till exempel genom möten med entreprenören och stickprovskontroller. Uppföljning krävs för att förhindra att oseriösa aktörer dumpar sina priser och sedan inte efterlever det som utlovats. Viten är det klassiska sättet att styra efterlevnad av avtalen, men överväg gärna att använda positiva stimuleringsmedel för att driva entreprenören att fullfölja sina plikter och utveckla sin verksamhet mot en bättre arbetsmiljö och effektiviserat arbete.

  • Mindre kommuner kan samverka och genomföra upphandlingen gemensamt. Antingen är varje kommun avtalspart eller så kan någon av kommunerna eller en upphandlingsbyrå fungera som inköpscentral enligt LOU.

Krav i förfrågningsunderlag

I Mall för upphandling av avfallshämtning, som tagits fram gemensamt av Avfall Sverige, SKL och Sveriges Åkeriföretag, finns förslag till förfrågningsunderlag för avfallshämtning. Den innehåller förslag till skrivning om administrativa villkor, krav på anbudsgivaren, prövning, krav på tjänsten samt avtalsvillkor. Dessutom finns anvisningar till hur mallen ska användas och fördjupningstexter om bland annat fordon och arbetsmiljö.

Avsnittet krav på tjänsten innehåller exempel för olika fraktioner av hushållsavfall. Det finns ett avsnitt som rör hämtning av slam från enskilda avloppsanläggningar och minireningsverk, filtermaterial från fosforfällor och fettavskiljare (5.16 i mallförslaget). Dessutom finns ett särskilt avsnitt om arbetsmiljö (5.8.4). Denna mall fungerar utmärkt som underlag för upphandling av slamtömning, men behöver anpassas till att gälla enbart slamtömning och till förutsättningarna i den aktuella kommunen.


I en PM, som kan laddas ned via länk till höger, ges förslag på krav att ställa i förfrågningsunderlag som rör slamtömning.

Innovationsvänlig upphandling

I en innovationsvänlig upphandling utformas förfrågningsunderlaget så att beställaren och entreprenören tillsammans kan utveckla insamlingsarbetet under avtalstiden.  Det kan röra sig om att ta fram ny teknik för att underlätta slangdragningen eller ta fram mindre fordon för bättre framkomlighet och för att undvika backning. I förfrågningsunderlaget ska det framgå vilken typ av utveckling som beställaren efterfrågar och vilken extra ersättning som utgår om entreprenören tar fram lämpliga lösningar.

För att både beställare och entreprenör ska kunna räkna på hur stor den extra ersättningen blir måste förhållandena i kommunen vara kända. Får entreprenören till exempel extra ersättning för varje lång slangdragning som utförs med tekniska hjälpmedel är det av stor betydelse hur många långa slangdragningar det finns totalt i kommunen.
Genom att genomföra innovationsvänliga upphandlingar som utgår från ”vanliga” upphandlingsformer har kommunerna stora möjligheter att utveckla insamlingsarbetet och verka katalytiskt för framtagandet av nya tekniska lösningar och arbetssätt.

Kammarkollegiets har tagit fram en skrift Att främja nytänkande - vägledning för innovationsvänlig upphandling (2012:3.1), se länk till höger, där det beskrivs vad en upphandlande enhet bör tänka på före, under och efter en innovationsvänlig upphandling.

De innovativa lösningar som tas fram kommer vanligtvis att finansieras från den befintliga budgeten, och detta måste beaktas tidigt i upphandlingsprocessen. Det måste också tydligt redan i upphandlingsunderlaget framgå under vilka villkor, och i vilken omfattning, de framtagna innovativa lösningarna finansieras för att undvika tvister under avtalsperioden. Det bör även framgå att det är entreprenören som ansvarar för utformning och säkerhet kring till exempel det nya hjälpmedlet eller den nya slamkärran.

 

(Uppdaterad 2015-01-15 av Jenny Westin)

Lediga platser

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen söker renhållningsarbetare till återvinningscentralen.

Läs mer

Vakin i Umeå söker utvecklingsingenjör till avdelningen hushållsavfall.

Läs mer

Vakin söker avfallsingenjör till avdelningen hushållsavfall.

Läs mer

Tyréns söker konsult inom avfallshantering.

Läs mer

Tjörn söker driftsamordnare till återvinningscentralerna.

Ladda ner annonsen

Trelleborgs kommun söker avfalls- och återvinningschef.

Läs mer

Halmstad Energi & Miljö, HEM, söker bränslestrateg.

Läs mer

Kretslopp och Vatten, Göteborg, söker utredare för avfallsfrågor.

Läs mer

Telge Återvinning söker planeringsingenjör.

Läs mer

Telge Bostäder och Telge Hovsjö söker avfallssamordnare i Södertälje.

Läs mer

Envac söker nya medarbetare till olika tjänster.

Läs mer

Här kan Avfall Sveriges medlemmar annonsera ut sina lediga platser kostnadsfritt. Maila info@avfallsverige.se