Följ Avfall Sverige på Facebook
Följ Avfall Sverige på Twitter

Biologisk återvinning ger näring och energi

En stor del av vårt avfall är biologiskt lättnedbrytbart som till exempel trädgårdsavfall och matrester. Genom kompostering eller rötning utvinns näring och energi vilket ger stora miljövinster.

2016 gick 757 480 ton hushållsavfall till biologisk återvinning – rötning eller kompostering. Det är en ökning med 4 procent jämfört med 2015. 76 kg hushållsavfall per person behandlades genom biologisk återvinning 2016. Biologisk återvinning utgör nu 16,2 procent av den totala mängden behandlat hushållsavfall.

Den biologiska behandlingen av matavfall, exklusive hemkompost, uppgick till 441 840 ton 2016. Matavfall till samrötningsanläggningar har ökat med 13 procent och matavfall till centrala komposteringsanläggningar har minskat med 21 procent.

Enligt Naturvårdsverkets beräkningar uppkommer cirka 79 kg matavfall per person och år i de svenska hushållen. Till det kommer 14 kg/person från restaurang och storkök samt 3 kg/person från handel. Totalt uppkommer 935 000 ton matavfall från ovanstående kategorier.

2014 återvanns 38 procent av matavfallet genom biologisk behandling så att växtnäring togs tillvara. Motsvarande uppgift där både växtnäring och energi tas till vara är 27 procent. Målet till 2018 är att minst 50 procent av matavfallet ska behandlas biologiskt så att växtnäringen tas tillvara och minst 40 procent av matavfallet behandlas så att även energi tas till vara.

Ökad insamling av källsorterat matavfall

Insamling av källsorterat matavfall ökade med 3 procent 2016 jämfört med 2015. 212 kommuner, 73 procent av samtliga, samlar in källsorterat matavfall i varierande omfattning. Många kommuner har insamling från hushåll, storkök och restauranger medan ett fåtal endast har från storkök och restauranger.

Insamlingssystem

Det vanligaste insamlingssystemet för källsorterat matavfall från villahushåll är ett separat kärl. Det finns även flerfackskärl, där olika fraktioner sorteras i separata behållare, och insamlingssystem med optisk sortering av olikfärgade påsar som läggs i samma kärl. Insamling av matavfall genom optisk sortering blir allt vanligare.

Behandlingsmetoder 

Det huvudsakliga syftet med biologisk återvinning är att cirkulera näringsämnen i samhället för att på så sätt sluta kretsloppet. 

Rötning är den vanligaste metoden att behandla matavfall. Vid rötning bildas biogas, som huvudsakligen består av metan och koldioxid. Biogas är en förnybar energikälla. Efter uppgradering – rening – kan den användas som fordonsbränsle. Den kan också användas till uppvärmning eller elproduktion.

Vid rötning bildas även biogödsel, ett gödningsmedel med rikt näringsinnehåll. Under 2016 producerades 1,7 miljoner ton biogödsel. 95 procent av denna gödsel används på jordbruksmark.

Genom att använda biogödsel i stället för mineralgödsel återförs växtnäringsämnen till kretsloppet. Det gäller bland annat fosfor, som är en ändlig resurs. Som exempel kan nämnas att om allt matavfall från hushåll används som växtnäring räcker det för att ersätta 7 procent av den fosfor som importeras i form av mineralgödsel. Det visar siffror från Avfall Sverige.

2016 lanserade Avfall Sverige webbplatsen biogodsel.se. Där finns bland annat information om vad biogödsel är, hur det används, vilken effekt det har och vilka regelverk som styr.

Certifierad återvinning

Anläggningar som producerar kompost eller biogödsel från rena källsorterade substrat från livsmedels- och foderkedjan, kan kvalitetsmärka sin produkt genom Certifierad återvinning. Det är ett certifieringssystem som Avfall Sverige har arbetat fram i samråd med lantbruks- och livsmedelsbranschen, tillverkare av kompost och biogödsel, jordtillverkare, myndigheter och forskare. LRF, Svenska Kvarnföreningen, Lantmännen, Svenska Foder och KRAV är några aktörer som godkänner biogödsel baserat på källsorterat matavfall, som certifierats enligt Avfall Sveriges system SPCR 120. Besiktningsorganet för detta certifieringssystem är SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. 

70 procent av all biogödsel som produceras i samrötningsanläggningar och används inom jordbruket är idag certifierad. Certifieringen ställer krav på hela hanteringskedjan från inkommande substrat till slutprodukt. Det finns även krav på hur processen genomförs.

På webbplatsen biogodsel.se finns kontaktuppgifter till biogasanläggningar som producerar certifierad biogödsel, vilka mängder certifierad biogödsel som produceras och vad den innehåller.

Minimera metanutsläpp

Avfall Sverige har tagit initiativ till ett system för egenkontroll för att minimera metanutsläpp till luft från biogas- och uppgraderingsanläggningar. Dessa utsläpp bör minimeras av flera skäl som miljö, ekonomi och säkerhet. Ett 40-tal biogas- och uppgraderingsanläggningar har anslutit sig till systemet.

(Uppdaterat 2017-07-28 av Ingegerd Svantesson)

Lediga platser

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen söker renhållningsarbetare till återvinningscentralen.

Läs mer

Vakin i Umeå söker utvecklingsingenjör till avdelningen hushållsavfall.

Läs mer

Vakin söker avfallsingenjör till avdelningen hushållsavfall.

Läs mer

Tyréns söker konsult inom avfallshantering.

Läs mer

Tjörn söker driftsamordnare till återvinningscentralerna.

Ladda ner annonsen

Trelleborgs kommun söker avfalls- och återvinningschef.

Läs mer

Halmstad Energi & Miljö, HEM, söker bränslestrateg.

Läs mer

Kretslopp och Vatten, Göteborg, söker utredare för avfallsfrågor.

Läs mer

Telge Återvinning söker planeringsingenjör.

Läs mer

Telge Bostäder och Telge Hovsjö söker avfallssamordnare i Södertälje.

Läs mer

Envac söker nya medarbetare till olika tjänster.

Läs mer

Här kan Avfall Sveriges medlemmar annonsera ut sina lediga platser kostnadsfritt. Maila info@avfallsverige.se