Följ Avfall Sverige på Facebook
Följ Avfall Sverige på Twitter

Biogödsel

Foto: NSR

I samhället skapas hela tiden organiskt avfall från olika verksamheter. Det kan vara matrester från restauranger, processvatten från livsmedelsindustrin eller stallgödsel från djurbesättningar. Organiskt avfall är rikt på både energi och växtnäring. I en biogasanläggning övergår energin i avfallet till biogas i en process kallad rötning. Samtidigt frigörs växtnäringen i avfallet som blir växttillgängligt. Tack vare att biogasprocessen sker i slutna rötkammare stannar växtnäringen kvar i den rötade slutprodukten som kallas biogödsel. Biogödseln separeras vid några biogasanläggningar och kan där levereras dels som fast och dels som flytande. Flytande biogödsel innehåller mer näringsämnen per kg TS än det fasta. Det fasta biogödslet innehåller å andra sidan mycket mullbildande ämnen. I stort sett all biogödsel som produceras i Sverige avsätts inom lantbruket.

Biogödseln har flera fördelar

Lantbrukarna som använder biogödsel har övervägande mycket goda erfarenheter. Biogödsel är generellt bättre än exempelvis flytgödsel när det gäller egenskaper som lukt, smittämnen och spridbarhet. Biogödseln har även utvärderats i flera fältförsök förlagda mellan Skåne och Mälardalen. Resultaten från försöken visar på en kväveeffekt på mellan 90-100 procent av mineralgödslat led. I praktisk odling har man noterat en snabbare kväveverkan av biogödsel jämfört med flytgödsel. Resultat från markbördighetsförsök pekar på att biogödsel även gynnar markens bördighet, inte minst markens mikroliv. Innehållet av växtnäringsämnen och deras inbördes förhållande varierar en del mellan biogasanläggningarna. Giva och eventuell kompletteringsgödsling ska därför beräknas utifrån växtnäringsanalyserna på biogödseln.

Tack vare de rena substraten ligger halten av olika föroreningar mycket lågt i biogödsel. Dessutom är den certifierade biogödseln garanterat fri från bakterier som till exempel Salmonella.

Biogödsel luktar betydligt mindre än exempelvis flytgödsel både vid lagring och vid spridning. Det kan vara en fördel när åkermark gränsar till bebyggelse.

Flytande biogödsel är lätt att sprida med få eller inga stopp i spridningsutrustningen. Vanligen sprids gödseln med släpslangspridare eller med myllningsaggregat. Biogödseln sprids vanligen från sådd fram till att grödan blivit ca 20 cm hög. En fördel med spridning i växande gröda är att marken bär de tunga transporterna bättre. Fast biogödsel sprids som vanlig stallgödsel.

Certifierad återvinning

Biogödsel kan certifieras enligt certifieringssystemet Certifierad återvinning. Certifieringen är frivillig. Målsättningen är att kundens förtroende för produkten ökar och att avsättningsmöjligheterna förbättras. En certifierad produkt är hygieniserad, innehåller inga avloppsfraktioner och måste uppfylla krav på metallinnehåll.

Läs mer under Certifiering. 

(Uppdaterat 2017-03-16 av Caroline Steinwig)

Lediga platser

Telge Återvinning söker planeringsingenjör.

Läs mer

Renova i Göteborg söker engagerad arbetsmiljöingenjör.

Läs mer

Åtvidabergs Vatten och Renhållning söker ny VD.

Läs mer

Vakin, Vatten- och Avfallskompetens i Norr, söker utvecklingsingenjör till Hushållsavfall.

Läs mer

Vakin, Vatten- och Avfallskompetens i Norr, söker avfallsingenjör till Hushållsavfall.

Läs mer

Renova i Göteborg söker IT-tekniker med fokus på mobila enheter.

Läs mer

Telge Bostäder och Telge Hovsjö söker avfallssamordnare i Södertälje.

Läs mer

Avfallsenheten i Täby söker utredare.

Ladda ner annonsen

Länsstyrelsen i Skåne söker miljöhandläggare inom området gränsöverskridande avfallstransporter.

Ladda ner annonsen

Norrköping Vatten och Avfall söker projektledare som ska samordna byggandet av Sveriges bästa returpunkt.

Läs mer

Naturvårdsverket söker avfallshandläggare med inriktning mot biologisk behandling och bygg- och rivningsavfall.

Ladda ner annonsen

Envac söker nya medarbetare till olika tjänster.

Läs mer

Här kan Avfall Sveriges medlemmar annonsera ut sina lediga platser kostnadsfritt. Maila info@avfallsverige.se