Följ Avfall Sverige på Facebook
Följ Avfall Sverige på Twitter

Materialåtervinning gör avfall till resurs

Sorterat och klart, i väntan på återvinning. Foto: Andre de Loisted

1 615 170 ton, 34,6 procent av hushållsavfallet, gick till materialåtervinning 2016. Det motsvarar 162 kg per person. Det är en minskning med 2,3 procent jämfört med 2015. Minskningen härrör främst från konstruktionsmaterial, det är material som kan bestå av tegelpannor, glasull eller trasiga keramikkrukor till exempel.

I den totala mängden hushållsavfall till materialåtervinning ingår hushållens insamlade förpackningar och returpapper, som lämnats till producenternas insamlingssystem. Dessa fraktioner uppgick till 712 760 ton, 71,3 kg per person.

Insamlingssystem

Hushållens förpackningar och returpapper samlas huvudsakligen in via producenternas obemannade återvinningsstationer. Insamling kan även finnas vid kommunernas bemannade återvinningscentraler.

I allt fler kommuner finns fastighetsnära insamling av förpackningar och tidningar. Det är också något som ökar, framför allt för villor genom insamling i flerfackskärl eller insamling i färgade påsar som sedan går igenom optisk sortering.

Flertalet producenter för förpackningar och tidningar har organiserat sina åtaganden för insamling och återvinning genom företaget Förpacknings- och tidningsinsamlingen – FTI. Ett mindre antal producenter organiseras genom företaget TMR.

På kommunernas bemannade återvinningscentraler kan hushåll, och ibland även mindre företag, lämna grovavfall, el-avfall och farligt avfall. Mycket av grovavfallet materialåtervinns, till exempel metallskrot. Trä blir ofta bränsle, trädgårdsavfall komposteras eller går till energiåtervinning, sten och jord blir till fyllnadsmassor etc.

Numera finns även återvinningsmetoder för gips, planglas och plast som inte utgörs av förpackningar, så kallad kommunplast. Textil är en fraktion som har fått ökat miljöfokus och i allt större utsträckning samlas in separat, oftast i samarbete med ideella organisationer för återanvändning eller återvinning av textilfibrer.

Materialåtervinning spelar en stor roll i ett hållbart samhälle. Det är därför viktigt att avfallet ses som en resurs och behandlas på rätt sätt.

Materialåtervinning innebär att sorterat material kan ersätta andra produktions- eller konstruktionsmaterial. Materialåtervinning medför inte bara att uttaget av mängden jungfruligt material minskar, det leder också till att vi sparar energi. Genom att till exempel använda ett ton återvunnet stål sparas lika mycket jungfruligt material, men även mer än ett ton koldioxid.

(Uppdaterad 2017-07-28 av Jon Nilsson-Djerf)

Lediga platser

Norrköping Vatten och Avfall söker projektledare som kan leda, driva och samordna Sveriges bästa returpunkt.

Läs mer

Naturvårdsverket söker avfallshandläggare med inriktning mot biologisk behandling och bygg- och rivningsavfall.

Ladda ner annonsen

NSR i Helsingborg söker chef för planering och uppföljning.

Ladda ner annonsen

NSR i Helsingborg söker insamlingschef.

Ladda ner annonsen

Knivsta kommun söker VA-planerare.

Läs mer

Renova i Göteborg söker platsanvarig för deponier.

Läs mer

Renova i Göteborg söker byggnadsingenjör till enheten Projekt och Investeringar.

Läs mer

Envac söker nya medarbetare till olika tjänster.

Läs mer

Här kan Avfall Sveriges medlemmar annonsera ut sina lediga platser kostnadsfritt. Maila info@avfallsverige.se

Den här vinjetten kommer ni att möta i många olika sammanhang under 2017. Det är nämligen den samlande symbolen för Avfall Sveriges 70-årsjubileum. I tidningen Avfall och Miljö, i nyhetsbrevet och i många andra sammanhang kommer vi att titta bakåt på vad som hänt inom svensk avfallshantering de gångna 70 åren. Och vi kommer även att försöka oss på en framtidsspaning – vad händer 70 år framåt? Följ oss under året!