Följ Avfall Sverige på Facebook
Följ Avfall Sverige på Twitter

Enskilda avlopp och slamhantering

I Sverige finns cirka 750 000 enskilda avlopp med WC. Dessa utgörs av avloppsanordningar som behöver tömmas regelbundet, till exempel slamavskiljare, slutna tankar och minireningsverk. Dessutom finna cirka 200 000 torrtoaletter.

Det finns olika tekniklösningar som ger upphov till följande avloppsfraktioner:

  • Slam från slamavskiljare, till exempel trekammarbrunnar
  • Kemslam från minireningsverk eller kemisk fällning i slamavskiljare.
  • Klosettavloppsvatten (svartvatten). Samlas ofta upp i slutna tankar. Får ej blandas med BDT-vatten (Bad, Disk och Tvätt).
  • Urin från urinseparerande system som samlas upp i slutna tankar
  • Filtermaterial från fosforfällor
  • Latrin från torrlösningar. Samlas normalt upp i engångskärl

Miljö och kretslopp
Avloppsvatten innehåller stora mängder näring, framförallt fosfor och kväve, som måste tas tillvara. Utgångspunkten och önskan är att skapa kretslopp och återföra växtnäring från avloppet till jordbruksmark. För att det ska vara möjligt krävs rena källsorterade och hygieniskt säkra fraktioner. Källsorterade fraktioner kan certifieras enligt ”Certifieringsregler för System för kvalitetssäkring av fraktioner från små avlopp (SPCR 178)”. Godkända avloppsfraktioner är sorterade avloppsfraktioner (urin, klosettavloppsvatten och latrin) och ej sorterade avloppsfraktioner (kemslam och filtermaterial). Samtliga fraktioner ska hygieniseras innan de används som gödselmedel, undantaget filtermaterial med ett pH-värde över 9.

Lagstiftning
Nära hälften av alla avloppsanläggningar bedöms inte vara godkända. Ungefär 130 000 av dem har enbart slamavskiljning och är direkt olagliga. Otillräcklig rening av avloppsvatten från små avlopp bidrar till övergödning i vattendrag, sjöar och kustvatten. Havs- och vattenmyndigheten ansvarar för tillsynsvägledning för små avloppsanläggningar, det vill säga anläggningar dimensionerade för upp till 200 personer.

Lagstiftningen anger inga specifika krav vad gäller avloppsrening i enskilda hushåll, utan anger endast att avloppsvattnet ska behandlas så att man skyddar människors hälsa och miljö, samt hushållar med naturresurser. Det ställs inga generella krav, utan en bedömning om vilka krav som är rimliga måste alltid göras i varje enskilt fall. Utgångspunkt för kraven är Naturvårdsverkets allmänna råd om små avloppsanordningar för hushållsspillvatten (NFS 2006:7). De allmänna råden bygger på funktionskrav, som finns i två nivåer:

  • Normal nivå som gäller i de flesta fall. Fosforreningen ska vara 70 procent.
  • Hög nivå som gäller i särskilt känsliga områden. Fosforreningen ska vara 90 procent.

För att klara kraven på fosforrening är det i många fall inte tillräckligt med traditionella markbäddar eller infiltrationslösningar. Därför har nya tekniklösningar, som fosforfilter och minireningsverk, utvecklats. Läs mer via länkarna i vänstermarginalen.

Ansvar
Latrin, toalettavfall i slutna tankar samt slam och filtermaterial från enskilda avlopp utgör vanligtvis hushållsavfall. Kommunens avfallsorganisation ansvarar för att hämta och omhänderta dessa avloppsfraktioner. Behandlingen utförs ofta hos kommunala avloppsreningsverk. Varje kommun ska ha en renhållningsordning som består av en avfallsplan och föreskrifter om avfallshanteringen. I föreskrifterna regleras närmare vad som gäller kring tömning av enskilda avlopp, som tillgänglighet, ansvar och undantagsmöjligheter.

Fastighetsägare ansvarar för att avloppsanläggningen fungerar som den ska. Fastighetsägaren är skyldig att efterleva de instruktioner som kommunen anger i avfallsföreskrifterna för att tömningen ska kunna utföras, till exempel att märka ut plats för slambrunn, att hålla utrymme som behöver nås för tömning olåst och att hålla väg för slang fri. Man måste alltid ansöka om tillstånd innan man inrättar en avloppsanordning.

Kommunens miljö- och hälsoskyddsnämnd eller motsvarande är tillstånds- och tillsynsmyndighet för enskilda avlopp. Vid en ansökan om tillstånd för ny- eller ombyggnad av avloppsanläggning bedöms anläggningens drift, utsläpp av näringsämnen, förbrukning av energi och vatten samt behov av övervakning utifrån NFS 2006:7 (Allmänna råd om små avloppsanläggningar för hushållsspillvatten). I tillståndet anges olika villkor för avloppsanläggningen, till exempel avseende lokalisering och återkommande kontroll.

(Uppdaterad 2015-01-14 av Jenny Westin)

Lediga platser

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen söker renhållningsarbetare till återvinningscentralen.

Läs mer

Vakin i Umeå söker utvecklingsingenjör till avdelningen hushållsavfall.

Läs mer

Vakin söker avfallsingenjör till avdelningen hushållsavfall.

Läs mer

Tyréns söker konsult inom avfallshantering.

Läs mer

Tjörn söker driftsamordnare till återvinningscentralerna.

Ladda ner annonsen

Trelleborgs kommun söker avfalls- och återvinningschef.

Läs mer

Halmstad Energi & Miljö, HEM, söker bränslestrateg.

Läs mer

Kretslopp och Vatten, Göteborg, söker utredare för avfallsfrågor.

Läs mer

Telge Återvinning söker planeringsingenjör.

Läs mer

Telge Bostäder och Telge Hovsjö söker avfallssamordnare i Södertälje.

Läs mer

Envac söker nya medarbetare till olika tjänster.

Läs mer

Här kan Avfall Sveriges medlemmar annonsera ut sina lediga platser kostnadsfritt. Maila info@avfallsverige.se