Följ Avfall Sverige på Facebook
Följ Avfall Sverige på Twitter
2013-12-12

MWE välkomnar översyn av ramdirektivet

Den europeiska avfallsorganisationen Municipal Waste Europe (MWE), där Avfall Sveriges VD Weine Wiqvist är ordförande, har antagit två så kallade position papers som rör den europeiska avfallslagstiftningen.

Läs mer

I korthet

2013-12-12 Avfall Sverige efterlyser åter kontrollsystem för transporter av farligt avfall

Avfall Sverige har tidigare påpekat det nödvändiga i att införa ett system för spårbarhet av transporter av farligt avfall och vill återigen framhålla vikten av att ett sådant system införs. Så skriver Avfall Sverige i sitt svar till Miljödepartementet på kommissionens förslag till ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1013/2006 om transport av avfall.


2013-12-12 Kammarrätten godkänner krav på erfarenhet

Kammarrätten i Göteborg har slagit fast att skall-krav på erfarenhet av liknande uppdrag åt kommuner under de senaste tre åren inte strider mot proportionalitetsprincipen.


2013-12-12 Första workshopen med nätverket för avfallsförebyggande

En första workshop har hållits med Avfall Sverige nystartade nätverk för avfallsförebyggande. Workshopen hölls i Stockholm i början av december och lockade ett 40-tal deltagare bland Avfall Sveriges medlemmar.


2013-12-12 Nya ordföranden i arbetsgrupperna

Avfall Sveriges styrelse beslutade vid sitt senaste möte att utse Per-Erik Persson till tf ordförande i Utvecklingskommittén. Per-Erik, Vafab Miljö Västerås, är ordförande i arbetsgruppen för biologisk återvinning. Ulf Kullh, Umeå Energi, är tf ordförande i arbetsgruppen för energiåtervinning och Anna Wilhelmsson Göthe, Lunds Renhåll-ningsverk, är tf ordförande i arbetsgruppen för materialåtervinning.


2013-12-03 99 procent återvinns – men vi kan bli ännu bättre

Svenska institutets webbplats med fakta om Sverige – sweden.se – uppmärksammar den framgångsrika svenska avfallshanteringen. Men vi kan bli ännu bättre, säger Avfall Sveriges VD Weine Wiqvist i en intervju.


2013-12-03 Regeringens strategi för en giftfri miljö

Regeringen har presenterat propositionen ”På väg mot en giftfri vardag - plattform för kemikaliepolitiken”. I propositionen redovisas regeringens strategi för att nå miljökvalitetsmålet Giftfri miljö.


Avfall och Miljö är Sveriges enda renodlade avfallstidning. Här finns de djuplodande artiklarna, de förklarande exemplen och den tydliga analysen. Artiklarna skrivs av branschens egna experter och hela 80 procent av läsarna har direkt nytta av tidningen i sitt arbete. 

Läs mer