Följ Avfall Sverige på Facebook
Följ Avfall Sverige på Twitter

Inga nyheter i den här listan.

I korthet

2013-07-20 Avfall Sverige i Almedalen

Avfall Sverige deltog i flera seminarier under årets Almedalsvecka.


2013-07-05 Skrivelse om fosforuppdraget

Avfall Sverige har i en skrivelse till Naturvårdsverket framfört synpunkter som rör regeringsuppdraget om hållbar återföring av fosfor. Avfall Sverige vill framföra en stark oro med anledning av de förslag till gränsvärden för fosforfraktioner som Naturvårdsverket presenterat och ser en tydlig risk att biogasproduktion från matavfall allvarligt kommer att minska, då spridningen av biogödsel försvåras på ett orimligt sätt.


2013-07-05 Beslut om anvisning av hämtningsplats för hushållsavfall upphävdes

En entreprenör som Sollentuna kommun anlitar för insamling av hushållsavfall ställde in hämtningen på vissa angivna fastigheter med hänvisning till att entreprenörens bilar var för stora för att kunna vända vid vändplan och därmed var tvungna att backa för att kunna hämta hushållsavfall vid fastigheterna. Sollentuna kommun beslutade då att i skilda beslut rörande de olika fastigheterna anvisa ny plats för hämtning av hushållsavfall. Länsstyrelsen avslog samtliga överklaganden. Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt ändrar dock länsstyrelsens beslut och upphäver de överklagade besluten om anvisning av ny plats för hämtning av hushållsavfall.


2013-07-04 Ändrad beskattning av bränslen för viss värmeproduktion

I en promemoria från den 1 juli 2013 föreslår Finansdepartementet att koldioxidskatten sänks från 94 procent till 80 procent av den generella koldioxidskattenivån för bränslen som förbrukas i värmeverk inom EUs system för handel med utsläppsrätter. Ändringen föreslås träda i kraft den 1 januari 2014.


2013-07-03 Nystad – de bästa lösningarna för framtidens infrastruktur

Avfall Sverige, Energigas Sverige, Svensk Fjärrvärme och Svensk Vatten arrangerade ett gemensamt seminarium i Almedalen på temat Nystad – de bästa lösningarna för framtidens infrastruktur. Det blev ett välbesökt och avspänt seminarium.


2013-07-02 Implementering av industriutsläppsdirektivet

Avfall Sverige har tidigare informerat om de ändringar i miljöbalken och de nya förordningar som implementerar industriutsläppsdirektivet 2010/75/EU i svensk lagstiftning. Ändringarna trädde i kraft den 18 juni 2013. För våra medlemmar finns en PM på medlemssidorna som sammanfattar ändringarna i stort.


Avfall och Miljö är Sveriges enda renodlade avfallstidning. Här finns de djuplodande artiklarna, de förklarande exemplen och den tydliga analysen. Artiklarna skrivs av branschens egna experter och hela 80 procent av läsarna har direkt nytta av tidningen i sitt arbete. 

Läs mer