Följ Avfall Sverige på Facebook
Följ Avfall Sverige på Twitter
2014-12-17

EU-kommissionen lägger cirkulär ekonomi åt sidan

EU-kommissionen drar tillbaka förslagen om cirkulär ekonomi och ändringarna i bland annat avfallsdirektivet. I stället säger man sig vilja ersätta dem med nya och ”mer ambitiösa” förslag i slutet av 2015. Det framgår av kommissionens arbetsprogram för 2015. Parlamentet kommer att rösta om arbetsprogrammet i mitten av januari.

Läs mer
2014-12-12

Statens budget 2015: Deponiskatten höjs och planerna för kommunernas insamlingsansvar fortskrider

Deponiskatten höjs från 1 januari 2015. Konsekvensen av Riksdagens budgetomröstning har hittills varit oklara men nu är höjningen beslutad. Frågan om regeringens ambition att ge kommunerna insamlingsansvaret för förpackningar och returpapper från hushåll berörs inte direkt av budgetproblematiken. Miljödepartementet arbetar i detta nu med hur ett ändrat insamlingsansvar ska kunna utformas.

Läs mer

I korthet

2014-12-19 Ny version av vägledning om rapportering av bygg- och rivningsavfall

Naturvårdsverket har gett ut en ny version av vägledningen angående rapportering av bygg- och rivningsavfall med anledning av nya krav i NFS 2006:9 angående rapportering av bygg- och rivningsavfall. Kraven innebär utökade krav på rapportering av bygg- och rivningsavfall för tillståndspliktiga avfallsanläggningar i Svenska miljörapporteringsportalen (SMP) hos Naturvårdsverket.


2014-12-18 Moms för second hand-verksamhet?

Skatteverket anser att second hand-försäljning som bedrivs av allmännyttiga ideella föreningar och registrerade trossamfund är skyldiga att betala mervärdesskatt för sin försäljning. Detta gäller om försäljningen bedrivs i sådan omfattning att de är skattskyldiga till inkomstskatt.


2014-12-12 Europa-konferens om framtidens avfallshantering

Den 3 december ordnade Municipal Waste Europe (MWE) i samarbete med Eurocities en välbesökt konferens i Bryssel på temat ”Taking Waste Management into the future”.


2014-12-10 Ny rapport: Omhändertagande av fraktioner från enskilda avlopp

U 2014:15 ”Omhändertagande av fraktioner från enskilda avlopp – nuläges-sammanställning och framtidsplan” är den senaste rapporten från Avfall Sverige.


2014-12-10 Nationell ramavtalsupphandling på avfallskärl och matavfallspåsar

SKL Kommentus Inköpscentral (SKI) genomför en nationell ramavtalsupphandling på avfallskärl och matavfallspåsar. Avfall Sverige och representanter från kommuner och kommunala bolag ingår i den så kallade avtalsgruppen och är med i processen med att ta fram kravspecifikation och förfrågningsunderlag.


2014-12-08 Styrelsen beslutade om Avfall Sveriges ståndpunkter och nya arbetsgrupperna

Vid Avfall Sveriges senaste styrelsesammanträde fastställdes de ståndpunkter – tidigare policy – som under året arbetats fram. Ståndpunkterna är tänkta att ligga till grund för Avfall Sveriges ställningstagande i olika policyfrågor. Styrelsen fastställde också nya riktlinjer för och organisering av Avfall Sveriges arbetsgrupper.


Avfall och Miljö är Sveriges enda renodlade avfallstidning. Här finns de djuplodande artiklarna, de förklarande exemplen och den tydliga analysen. Artiklarna skrivs av branschens egna experter och hela 80 procent av läsarna har direkt nytta av tidningen i sitt arbete. 

Läs mer