Följ Avfall Sverige på Facebook
Följ Avfall Sverige på Twitter
2014-02-17

Rättsfall om tillfälligt bygglov för återvinningsstation

En dom från Mark- och miljööverdomstolen kan komma att få viss betydelse när det gäller förutsättningarna för att bevilja tidsbegränsade bygglov för återvinningsstationer. Domen exemplifierar också en aspekt av problematiken med dagens system för insamling av förpackningar och returpapper där FTIs infrastruktur för insamling konkurrerar med andra intressen.

Läs mer
2014-02-03

Regeringen fullföljer arbetet med avfallsutredningen

Miljöminister Lena Ek har tillsatt en arbetsgrupp, som ska ta fram ett nytt förslag till hur kretsloppsfrågan ska hanteras i framtiden. Arbetsgruppen består av personer från olika departement och ska, i dialog med olika aktörer, ta fram ett nytt förslag till sommaren. De frågor som ska diskuteras gäller ekonomin men också en del rättsliga frågor.

Läs mer

I korthet

2014-02-28 Dom om uttag av grundavgift

I en dom från Mark- och miljööverdomstolen (MMÖD) berörs frågan om uttag av grundavgift vid befrielse från sophämtning. MMÖD konstaterar att fastighetsägaren inte har visat att hon saknar behov av den tjänst som finansieras av grundavgiften. Kommunen har därför haft rätt att ta ut grundavgift för avfallshantering av fastighetsägaren.


2014-02-27 Nya och reviderade mallar

En ny mall för upphandling av behandling av källsorterat matavfall är nu klar och finns för nedladdning. Vi har också reviderat mallen för upphandling av avfallshämtning.


2014-02-26 Avfall Sverige och Elmia i nytt samarbete

Avfall Sverige och Elmia Avfall & Återvinning har beslutat samarbeta kring en mässa för branschens alla aktörer inom avfallshantering och återvinning. Mässan ingår i sin tur i en större mötesplats för hållbart samhällsbyggande.


2014-02-21 Avfallsindikatorer – ny rapport för nedladdning

Rapport U2014:01 ”Avfallsindikatorer – vägledning för hur man kan mäta och följa utvecklingen mot en resurseffektiv avfallshantering” finns nu för nedladdning.


2014-02-18 Nätverksträff för avfallsupphandlare

Den 11 mars arrangerar Avfall Sverige en nätverksträff för avfallsupphandlare. Träffen har temat miljökrav. Sista anmälningsdag är den 3 mars.


2014-02-18 Elektronikåtervinningen ökar

Svenskarna återvinner allt mer av sina uttjänta elprodukter. 2013 återvann vi 146 919 ton elavfall, lampor och batterier, 15,31 kilo per person. Det är nästan fyra gånger mer än EUs direktiv på fyra kilo per person. Antalet insamlade elprodukter ökade med nästan fyra procent jämfört med 2012. Det visar ny insamlingsstatistik från El-Kretsen och Sveriges kommuner.


Avfall och Miljö är Sveriges enda renodlade avfallstidning. Här finns de djuplodande artiklarna, de förklarande exemplen och den tydliga analysen. Artiklarna skrivs av branschens egna experter och hela 80 procent av läsarna har direkt nytta av tidningen i sitt arbete. 

Läs mer