Följ Avfall Sverige på Facebook
Följ Avfall Sverige på Twitter
2014-01-15

Fyra prioriterade områden i avfallsförebyggande program

Naturvårdsverket har presenterat Sveriges första avfallsförebyggande program. Mat, textil, elektronik samt bygg- och rivningsavfall är de prioriterade områdena. De har valts därför att de antingen alstrar mycket avfall eller har en stor miljöpåverkan, räknat ifrån att varan produceras till att den blir avfall.

Läs mer

I korthet

2014-01-28 Ny guide från Avfall Sverige om fastighetsnära insamling

Allt fler kommuner vill, med stöd av nuvarande lagstiftning, ordna fastighetsnära insamlingssystem för förpackningar och returpapper, FNI. Avfall Sverige ger därför ut en ny guide om planering, införande och drift av FNI, baserad på olika kommuners erfarenheter. Guide #6 ”Införande av system för fastighetsnära insamling av förpackningar och returpapper” finns nu för nedladdning.


2014-01-24 Kommunalförbund har inte behörighet besluta om taxa

I en dom från Högsta förvaltningsdomstolen från den 12 december 2013 (HFD 3835-12) har domstolen kommit fram till att den föreskriftsrätt som en kommun har enligt regeringsformen inte kan delegeras till kommunalförbund utan endast kan avse kommun.


2014-01-24 Strategi för miljökvalitetsmål

Regeringen ger Boverket i uppdrag att ta fram ett förslag till en strategi för miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö.


2014-01-24 EU-parlamentet har godkänt reviderade upphandlingsdirektiv

Den 15 januari godkände EU-parlamentet förslagen till reviderade upphandlingsdirektiv och ett nytt direktiv om koncessioner. Ett formellt godkännande av Rådet återstår nu innan reglerna kan träda ikraft.


2014-01-24 Förslag till end-of-waste-kriterier för bioavfall

EU-kommissionens forskningscentrum i Sevilla har överlämnat ett förslag till end-of-waste-kriterier för bioavfall till EU-kommissionen.


2014-01-15 Naturvårdsverket ska utreda behov av styrmedel för att nå etappmål om byggavfall

Naturvårdsverket har fått regeringens uppdrag att utreda behov av styrmedel för att nå etappmålet om att förberedandet för återanvändning, materialåtervinning och annan materialutnyttjande av icke-farligt byggnads- och rivningsavfall är minst 70 viktprocent senast år 2020.


Avfall och Miljö är Sveriges enda renodlade avfallstidning. Här finns de djuplodande artiklarna, de förklarande exemplen och den tydliga analysen. Artiklarna skrivs av branschens egna experter och hela 80 procent av läsarna har direkt nytta av tidningen i sitt arbete. 

Läs mer