Följ Avfall Sverige på Facebook
Följ Avfall Sverige på Twitter
2014-03-31

Mindre biogas om biogödseln inte får avsättning

Naturvårdsverkets förslag riskerar att få den ohållbara bieffekten att produktionen av biogas minskar. Gränsvärdet för kadmium i biogödsel har satts så högt att biogödseln inte skulle kunna spridas på åkermark. Det skriver Avfall Sverige i remissvaret till Naturvårdsverkets redovisning av regeringsuppdraget om återföring av fosfor.

Läs mer
2014-03-21

MWE: Ambitiösa mål kräver tydliga regler

Municipal Waste Europe, MWE, som är språkrör för kommunernas avfallshantering visavi beslutsfattarna i Bryssel, har sänt en skrivelse till EU-kommissionen med anledning av pågående översyn av återvinningsmål m.m. i avfallsdirektivet.

Läs mer
2014-03-03

Avfall Sverige utvecklar stödet till kommunerna kring förebyggande och återanvändning av avfall

Avfall Sverige utvecklar nu arbetet inom förebyggande och återanvändning av avfall. Inom ramen för ett nytt projekt ska erfarenheter kanaliseras mellan medlemmarna – kommuner och kommunala bolag – så att mer fokus kan läggas högre upp i avfallshierarkin.

Läs mer

I korthet

2014-03-31 Eventuella överträdelser av konkurrensreglerna av privata utförare

Konkurrensverket har inlett en utredning om eventuell överträdelse av konkurrensreglerna av Ragn-Sells AB och Bilfrakt Bothnia AB. Konkurrensverket skriver på sin hemsida att som ett led i utredningsarbetet har oanmälda besök, så kallade gryningsräder, gjorts hos företag i miljö- och avfallsbranschen. Besöken är ett led i att söka bevis som kan stärka misstankar om eventuellt konkurrensbegränsande beteende.


2014-03-31 Deponering av hushållsavfall minskade något i EU-länderna

År 2012 behandlades i genomsnitt cirka 480 kg hushållsavfall per person inom EU. I Sverige behandlades samma år cirka 460 kg per person. Deponering av hushållsavfall minskade från 38 procent 2011 till 34 procent 2012. Det visar ny statistik från EU:s statistikmyndighet Eurostat.


2014-03-31 Nya Avfall Sverige-guider

Avfall Sverige har tagit fram två nya guider kopplade till det kommunala avfallsansvaret.


2014-03-28 Sysav till final

Sysav, Sydskånes avfallsaktiebolag, gick till finalen i den europeiska tävlingen EWWR Awards med sitt bidrag till projektet ”Europa Minskar Avfallet”. Sysavs bidrag bestod av webbsidan ”Köp inte skräp” – www.kopinteskrap.se – som visar konsumtionens betydelse för avfallsmängderna.


2014-03-21 Halvvägs till målet om matavfall

Naturvårdsverket har nu rapporterat sin uppföljning av Etappmål för matavfall. Enligt deras beräkningar för 2012 källsorterades och behandlades 25 procent av matavfallet så att växtnäringen togs tillvara, varav 18 procent där även energin togs tillvara.


2014-03-21 Nya Avfall Sverige-rapporter

Ett flertal nya rapporter har publicerats på Avfall Sveriges hemsida de senaste veckorna.


Avfall och Miljö är Sveriges enda renodlade avfallstidning. Här finns de djuplodande artiklarna, de förklarande exemplen och den tydliga analysen. Artiklarna skrivs av branschens egna experter och hela 80 procent av läsarna har direkt nytta av tidningen i sitt arbete. 

Läs mer