Följ Avfall Sverige på Facebook
Följ Avfall Sverige på Twitter
2015-05-22

Avfall Sverige positivt till Riksrevisionens granskning

Riksrevisionen har granskat tillsynen över gränsöverskridande och nationella transporter av farligt avfall. Slutsatsen är att det finns brister i systemet för tillsyn vilket leder till att det inte är tillräckligt effektivt för att följa lagstiftningen på området. Därmed finns en risk för att farligt avfall orsakar skada på miljön och människors hälsa, påpekar Riksrevisionen. Avfall Sverige välkomnar Riksrevisionens granskning som stärker våra sedan länge framförda krav på ett bättre uppföljningssystem för farligt avfall i Sverige.

Läs mer

I korthet

2015-05-29 Nya regler om klassificering av farligt avfall

Från den 1 juni gäller nya regler för klassificering av avfall i EU. Det medför nya begrepp och nya sätt att klassificera farligt avfall. Däremot blir det få förändringar i den så kallade avfallslistan.


2015-05-22 Miljönär-vänliga märkningen uppmärksammas internationellt

På inbjudan av EU-kommissionen deltog Avfall Sverige 20–21 maj i ett europeiskt forum för miljöinnovationer. Avfall Sverige ansvarade för en session under rubriken ”Miljönär-vänlig, svensk miljömärkning för att förebygga avfall”, där kampanjen för att laga, låna och återanvända presenterades.


2015-05-22 Remissvar på Jordbruksverkets föreskrifter om ekologisk produktion

Avfall Sverige har lämnat remissvar på Jordbruksverkets föreskrifter om ekologisk produktion och kontroll av ekologisk produktion.


2015-05-07 Värmeljuskopp ska inte längre samlas in som förpackning

EU-kommissionen och medlemsstaterna har diskuterat förpackningsdirektivet och gjort vissa avgränsningar av definitionen av förpackning. Bland annat har man tolkat direktivet som att behållare för värmeljus (tea candels) inte är att betrakta som förpackningar och därmed faller utanför förpackningsdirektivets tillämpning. Naturvårdsverket anser att den tolkning av undantaget som kommissionen gjort bör gälla även i Sverige. Värmeljusbehållare bör därmed inte betraktas som en förpackning och ska således inte samlas in som sådan.


2015-05-07 Ge alla anställda körkort för att arbeta på ÅVC

Avfall Sverige erbjuder flera webbaserade kurser bland annat ÅVC-körkortet. Det är en kurs som vänder sig till de som redan arbetar, eller som just ska börja arbeta, på någon av landets återvinningscentraler.


2015-05-07 Internationellt intresse för kampanjen

Det har kommit in cirka 275 ansökningar till vår kampanj Miljönär-vänlig, nära 250 har fått märkningen och finns nu med på kartan. Kampanjen har rönt mycket uppmärksamhet inte bara bland svenska media, myndigheter med flera utan också internationellt. Avfall Sverige har bjudits in och kommer att tala om kampanjen i två EU-sammanhang.


Avfall och Miljö är Sveriges enda renodlade avfallstidning. Här finns de djuplodande artiklarna, de förklarande exemplen och den tydliga analysen. Artiklarna skrivs av branschens egna experter och hela 80 procent av läsarna har direkt nytta av tidningen i sitt arbete. 

Läs mer