Följ Avfall Sverige på Facebook
Följ Avfall Sverige på Twitter
2013-12-12

Avfall Sverige efterlyser åter kontrollsystem för transporter av farligt avfall

Avfall Sverige har i flera remissvar till Miljödepartementet påpekat det nödvändiga i att införa ett system för spårbarhet av transporter av farligt avfall. Avfall Sverige vill återigen framhålla vikten av att ett sådant system införs. Det skulle utgöra en viktig del i kontrollen av inrikes avfallstransporter, vilket är en grundförutsättning för att förhindra illegala gränsöverskridande avfallstransporter.

Så skriver Avfall Sverige i sitt svar till Miljödepartementet på kommissionens förslag till ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1013/2006 om transport av avfall.

Avfall Sverige stödjer Kommissionens förslag som i korthet innebär krav på planering av inspektioner av avfallstransporter och regler som ger tillsynsmyndigheter möjlighet att kräva in bevis från exportörer vid misstänkt illegala avfallstransporter. Men Avfall Sverige stödjer inte förslaget om att inspektionsplanen ska offentliggöras. Det skulle motverka syftet med inspektionsplanen och istället kunna gynna illegala gränsöverskridande avfallstransporter.

Avfall Sverige påpekar också att det ofta sker systematiska stölder av avfall vid landets återvinningscentraler och föreslår att ytterligare resurser tilldelas polisens underrättelsearbete för att öka möjligheter att följa upp de polisanmälningar som kommunerna upprättar vid varje stöld och inbrott. Det finns bra underlag i kommunernas polisanmälningar men det finns också brister i polisens system som hindrar ett effektivt underrättelsearbete. Med ledning av polisanmälningarna skulle viktiga uppgifter om stulna avfallstyper och mängder samt annan spaningsinformation kunna analyseras och ge polisen viktiga ledtrådar i det nationella underrättelsearbetet.

Ladda ner hela remissvaret<- Tillbaka till: Nyhetsarkiv

I korthet

2017-11-22 Nyproducerade kläder bränns

Den svenska klädjätten H&M bränner tonvis med nyproducerade kläder på kommunala värmeverk i Sverige, avslöjar Uppdrag granskning. Enligt företaget handlar det om kläder som har förstörts under transport och skadats av vatten och mögel, eller kläder som innehåller för höga mängder av otillåtna kemikalier.


2017-11-20 Veckan då Europa minskar avfallet

Nu ska tusentals aktiviteter runt om i Europa visa att det går att minska avfallet. Det är nämligen dags för den nionde årgången av projektet ”Europa Minskar Avfallet” där Avfall Sverige är nationell samordnare.


2017-11-20 Hoten mot biogasen kräver snabbt besked och bred samsyn

Det behövs ett snabbt besked och bred samsyn om framtiden för att branschen ska kunna fortsätta investera och utveckla biogasen, skriver Avfall Sverige, LRF och 100% förnybart i en debattartikel i Aktuell Hållbarhet. Ett hot är bland annat att den befintliga marknaden för biogas försvagas när bussar och taxifordon i ökande utsträckning elektrifieras.


2017-11-17 Miljardinvesteringar hotas av importerad biogas

Åtskilliga miljoner svenska skattekronor går åt till att stödja importerad biogas, som redan har fått subventioner i tillverkningslandet. Den skeva konkurrensen sätter hård press på de svenska biogasproducenterna. Det skriver Caroline Steinwig, Avfall Sverige, i en debattartikel i Ny Teknik.


2017-11-15 Rapport om marin nedskräpning

Avfall Sverige är huvudsponsor till en rapport, som tagits fram av den internationella avfallsorganisationen Iswa: Prevent Marine Plastic Litter Now. Här visas vikten av effektiv avfallshantering för att komma till rätta med problemet. Vi behöver sprida erfarenheter och samverka, menar författaren, Dr Costas Veslis, vid University of Leeds.


Avfall och Miljö är Sveriges enda renodlade avfallstidning. Här finns de djuplodande artiklarna, de förklarande exemplen och den tydliga analysen. Artiklarna skrivs av branschens egna experter och hela 80 procent av läsarna har direkt nytta av tidningen i sitt arbete. 

Läs mer