Följ Avfall Sverige på Facebook
Följ Avfall Sverige på Twitter
2014-11-24

Kontantförbud vid handel med metallskrot

I en offentlig utredning (SOU 2014:72 Handel med begagnade varor och med skrot – vissa kontrollfrågor) föreslås införande av kontantförbud vid handel med metallskrot. Det är de näringsidkare som i sin verksamhet köper och säljer sådant avfall och skrot som regleringen tillämpas på, som ska omfattas av kontantförbudet. 

Det främsta skälet för förslaget är att minska antalet metallstölder samt medverka till en förbättrad marknad med konkurrens på lika villkor i skrotbranschen, enligt utredningen. 

Utredningen föreslår också att lagstiftningen om handel med begagnade varor ska upphävas. Lagstiftningen gäller yrkesmässig handel med vissa begagnade varor och innebär att den som bedriver sådan handel ska anmäla handeln för registrering. Utredningen anser att regleringen är föråldrad och ugår från att säljare och köpare möts och gör upp en affär i köparens butik. Med den utveckling som har ägt rum på begagnatmarknaden förekommer nu handel med begagnade varor företrädesvis på helt andra ställen.

Lagstiftningen gällde vissa uppräknade varor, bland annat cyklar och mopeder, kameror, datorer, mobiltelefoner, målningar, konstalster av glas, porslin m m. Genom att lagstiftningen upphör innebär det att till exempel second hand-verksamhet som säljer sådana varor inte längre behöver anmäla sin verksamhet. 

Avfall Sverige har haft kontakt med utredningen under dess arbete och också tillskrivit utredningen för att tillvarata kommunernas intressen när det gäller hanteringen av metallskrot och handel med begagnade varor. Avfall Sverige kan nu konstatera att förslagen inte kommer att få några negativa konsekvenser för kommunerna och ser positivt på förslagen om kontantförbud vid handel med metallskrot eftersom de förhoppningsvis kan bidra till att minska stölderna av metall vid återvinningscentralerna.<- Tillbaka till: Nyhetsarkiv

I korthet

2017-09-19 Avfallsstatistik på riksnivå och lokalt

Nu kan Avfall Sverige presentera statistik över hushållsavfallet i Sverige både på riksnivå och lokal nivå. Statistiken på riksnivå presenteras i rapporten ”Svensk Avfallshantering”. Den visar att mängden hushållsavfall har minskat. Rapporten ”Hushållsavfall i siffror” innehåller avfallsstatistik på läns- och kommunnivå.


2017-09-14 FTI-avtal om kommunal insamling av förpackningar

Avfall Sverige får en del frågor från medlemmarna om de avtal som FTI använder för avtal med kommunerna om ersättning för kommuners insamling av förpackningar.


2017-09-14 Uppdaterade upphandlingsguider

Den 1 juni 2017 trädde nya bestämmelser om arbetsrättsliga villkor i kraft i lagen om offentlig upphandling och i lagen om upphandling av koncessioner. Avfall Sveriges guider 17 och 18 är nu uppdaterade med den nya bestämmelserna.


2017-09-13 Filmen ”Cirkulär ekonomi i praktiken” med egen avsändare

Avfall Sverige, Energiföretagen Sverige, Energigas Sverige och Svenskt Vatten har tagit fram nya material om cirkulär ekonomi i praktiken. En broschyr med exempel och en film som förklarar hur det hänger ihop och varför Sverige ligger i framkant på området. Filmen kan nu beställas av våra medlemmar med den egna logotypen som avsändare.


2017-09-12 Minst 40 entreprenörer verksamma på marknaden för avfallsinsamling i Sverige

Minst 40 entreprenörer är verksamma på marknaden för insamling av mat- och restavfall i svenska kommuner. Detta framgår av Avfall Sveriges rapport nr 2017:25 ”Entreprenörer för insamling av hushållsavfall 2016”.


Avfall och Miljö är Sveriges enda renodlade avfallstidning. Här finns de djuplodande artiklarna, de förklarande exemplen och den tydliga analysen. Artiklarna skrivs av branschens egna experter och hela 80 procent av läsarna har direkt nytta av tidningen i sitt arbete. 

Läs mer