Följ Avfall Sverige på Facebook
Följ Avfall Sverige på Twitter
2014-11-24

Ny Avfall Sverige-guide om EU:s reviderade upphandlingsdirektiv

I en ny guide från Avfall Sverige behandlas innehållet i Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/24/EU om of­fentlig upphandling.

Guide #10 behandlar ett antal nyheter i direktivet av särskilt intresse för både upp­handlande myndigheter och leverantörer.

Den behandlar även följande undantag från upphandlingsreglerna som är centrala för bland annat avfallsbehandlingstjänster: 

  • anskaffningar i koncerner och i koncernliknande situationer – in house
  • anskaffningar i horisontella avtalsförhållanden
  • ensamrätt.

EU beslutade i januari 2014 om nya upphandlingsdirektiv. Det nuvarande direktivet för den klassiska sektorn (direktiv 2014/18/EG) har ersatts av direktiv 2014/24/EU. Lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) kommer att ändras som en följd av att 2014 års direktiv implementeras i svensk lagstiftning. 

Den så kallade Genomförandeutredningen har lämnat förslag till ny sådan upphandlingslagstiftning i delbetänkandet Nya regler om upphandling (2014:51). Förslaget i betänkandet kompletteras av en promemoria Nya regler för upphandling (Ds 2014:25) som innehåller den närmare författningsregleringen. I promemorian föreslås en ny lag om offentlig upphandling ersätta LOU den 1 april 2016.

Direktiv 2014/25/EU och den svenska lagstiftning som genomför direktivet är tillämplig för kommuner, kommunalägda aktiebolag och andra upphandlande myndigheter som bedriver verksamhet inom den klassiska sektorn. För anskaffningar som de gör för sådan verksamhet som huvudsakligen bedrivs inom försörjningssektorn gäller istället andra direktivregler, som inte behandlas i denna guide.

Ladda ner guiden<- Tillbaka till: Nyhetsarkiv

I korthet

2017-11-20 Veckan då Europa minskar avfallet

Nu ska tusentals aktiviteter runt om i Europa visa att det går att minska avfallet. Det är nämligen dags för den nionde årgången av projektet ”Europa Minskar Avfallet” där Avfall Sverige är nationell samordnare.


2017-11-20 Hoten mot biogasen kräver snabbt besked och bred samsyn

Det behövs ett snabbt besked och bred samsyn om framtiden för att branschen ska kunna fortsätta investera och utveckla biogasen, skriver Avfall Sverige, LRF och 100% förnybart i en debattartikel i Aktuell Hållbarhet. Ett hot är bland annat att den befintliga marknaden för biogas försvagas när bussar och taxifordon i ökande utsträckning elektrifieras.


2017-11-17 Miljardinvesteringar hotas av importerad biogas

Åtskilliga miljoner svenska skattekronor går åt till att stödja importerad biogas, som redan har fått subventioner i tillverkningslandet. Den skeva konkurrensen sätter hård press på de svenska biogasproducenterna. Det skriver Caroline Steinwig, Avfall Sverige, i en debattartikel i Ny Teknik.


2017-11-15 Rapport om marin nedskräpning

Avfall Sverige är huvudsponsor till en rapport, som tagits fram av den internationella avfallsorganisationen Iswa: Prevent Marine Plastic Litter Now. Här visas vikten av effektiv avfallshantering för att komma till rätta med problemet. Vi behöver sprida erfarenheter och samverka, menar författaren, Dr Costas Veslis, vid University of Leeds.


2017-11-14 Temadag med paneldebatt om skatteförslaget

Den 4 december arrangerar Avfall Sverige en temadag med anledning av det förslag som skatteutredningen lämnade den 1 november om att införa en skatt på 100 kr/ton för i stort sett allt avfall till förbränning, undantaget farligt avfall. Under temadagen diskuteras olika perspektiv och konsekvenser för avfallsinnehavare, kommuner, sorterare, återvinnare anläggningar för förbränning av avfall med flera.


Avfall och Miljö är Sveriges enda renodlade avfallstidning. Här finns de djuplodande artiklarna, de förklarande exemplen och den tydliga analysen. Artiklarna skrivs av branschens egna experter och hela 80 procent av läsarna har direkt nytta av tidningen i sitt arbete. 

Läs mer