Följ Avfall Sverige på Facebook
Följ Avfall Sverige på Twitter
2014-11-24

Ny Avfall Sverige-guide om EU:s reviderade upphandlingsdirektiv

I en ny guide från Avfall Sverige behandlas innehållet i Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/24/EU om of­fentlig upphandling.

Guide #10 behandlar ett antal nyheter i direktivet av särskilt intresse för både upp­handlande myndigheter och leverantörer.

Den behandlar även följande undantag från upphandlingsreglerna som är centrala för bland annat avfallsbehandlingstjänster: 

  • anskaffningar i koncerner och i koncernliknande situationer – in house
  • anskaffningar i horisontella avtalsförhållanden
  • ensamrätt.

EU beslutade i januari 2014 om nya upphandlingsdirektiv. Det nuvarande direktivet för den klassiska sektorn (direktiv 2014/18/EG) har ersatts av direktiv 2014/24/EU. Lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) kommer att ändras som en följd av att 2014 års direktiv implementeras i svensk lagstiftning. 

Den så kallade Genomförandeutredningen har lämnat förslag till ny sådan upphandlingslagstiftning i delbetänkandet Nya regler om upphandling (2014:51). Förslaget i betänkandet kompletteras av en promemoria Nya regler för upphandling (Ds 2014:25) som innehåller den närmare författningsregleringen. I promemorian föreslås en ny lag om offentlig upphandling ersätta LOU den 1 april 2016.

Direktiv 2014/25/EU och den svenska lagstiftning som genomför direktivet är tillämplig för kommuner, kommunalägda aktiebolag och andra upphandlande myndigheter som bedriver verksamhet inom den klassiska sektorn. För anskaffningar som de gör för sådan verksamhet som huvudsakligen bedrivs inom försörjningssektorn gäller istället andra direktivregler, som inte behandlas i denna guide.

Ladda ner guiden<- Tillbaka till: Nyhetsarkiv

I korthet

2017-09-19 Avfallsstatistik på riksnivå och lokalt

Nu kan Avfall Sverige presentera statistik över hushållsavfallet i Sverige både på riksnivå och lokal nivå. Statistiken på riksnivå presenteras i rapporten ”Svensk Avfallshantering”. Den visar att mängden hushållsavfall har minskat. Rapporten ”Hushållsavfall i siffror” innehåller avfallsstatistik på läns- och kommunnivå.


2017-09-14 FTI-avtal om kommunal insamling av förpackningar

Avfall Sverige får en del frågor från medlemmarna om de avtal som FTI använder för avtal med kommunerna om ersättning för kommuners insamling av förpackningar.


2017-09-14 Uppdaterade upphandlingsguider

Den 1 juni 2017 trädde nya bestämmelser om arbetsrättsliga villkor i kraft i lagen om offentlig upphandling och i lagen om upphandling av koncessioner. Avfall Sveriges guider 17 och 18 är nu uppdaterade med den nya bestämmelserna.


2017-09-13 Filmen ”Cirkulär ekonomi i praktiken” med egen avsändare

Avfall Sverige, Energiföretagen Sverige, Energigas Sverige och Svenskt Vatten har tagit fram nya material om cirkulär ekonomi i praktiken. En broschyr med exempel och en film som förklarar hur det hänger ihop och varför Sverige ligger i framkant på området. Filmen kan nu beställas av våra medlemmar med den egna logotypen som avsändare.


2017-09-12 Minst 40 entreprenörer verksamma på marknaden för avfallsinsamling i Sverige

Minst 40 entreprenörer är verksamma på marknaden för insamling av mat- och restavfall i svenska kommuner. Detta framgår av Avfall Sveriges rapport nr 2017:25 ”Entreprenörer för insamling av hushållsavfall 2016”.


Avfall och Miljö är Sveriges enda renodlade avfallstidning. Här finns de djuplodande artiklarna, de förklarande exemplen och den tydliga analysen. Artiklarna skrivs av branschens egna experter och hela 80 procent av läsarna har direkt nytta av tidningen i sitt arbete. 

Läs mer