Följ Avfall Sverige på Facebook
Följ Avfall Sverige på Twitter

Bli medlem i Avfall Sverige

Avfall Sverige är intresse- och branschorganisationen för kommuner, kommunala bolag men även privata företag inom området avfallshantering och återvinning. Avfall Sverige har drygt 400 medlemmar varav 150 är privata företag.

Detta värdesätter medlemmarna mest med Avfall Sverige:

 • ”Informationen, utvecklingsklimatet och utbildningsmöjligheterna.”
 • ”Påverkansarbetet mot myndigheter i Sverige och Europa.”
 • ”Att vi medlemmar hålls uppdaterade på utvecklingen/vad som är på gång i Sverige och utomlands. Kursutbudet!”
 • ”Avfall Sverige är i ständig utveckling, med tiden, det uppskattar vi medlemmar, ert arbete inspirerar oss att förändra och utveckla vår lokala verksamhet.”

(Röster ur medlemsundersökningen 2016)

Inom Avfall Sverige finns landets högsta kompetens på avfallsområdet samlad. Specialistkunskaperna kan medlemmarna dra nytta av genom rapporter eller direktkontakt med kansliet, dit medlemmar också kan vända sig när det gäller juridik och informationsfrågor.

Ytterligare medlemsförmåner för både kommunala medlemmar och privata företag:

 • Möjlighet att delta på årsmötets utställning
 • Avfall och Miljö samt nyhetsbrevet ingår i medlemskapet
 • Digitala nyhetsbrev är exklusivt för medlemmar
 • Utbildning till medlemspris
 • Annonsering i tidningen till medlemspris
 • Kostnadsfri annonsering av lediga platser på Avfall Sveriges hemsida.
 • Privata företag kan adjungeras till arbetsgruppernas möten
 • Tillgång till Avfall Sveriges omfattande nätverk av kontakter.
 • Mer än 50 procent rabatt på extra exemplar av tidning och nyhetsbrev.
 • Tillgång till delar på hemsidan enbart för medlemmar.
 • Fri tillgång till rapporter, guider och andra publikationer.

Avfall Sveriges uppgift är att tillvarata medlemmarnas intressen genom att organisera samarbete och kunskapsspridning, internt och externt. Avfall Sverige ska också främja utvecklingen av lösningar utifrån kretsloppsprincipen och utifrån hälso- och miljökrav.

En av de viktigaste uppgifterna är att verka som branschföreträdare och remissinstans. Avfall Sverige har löpande kontakter med Miljödepartementet, Finansdepartementet, Näringsdepartementet, Naturvårdsverket, Energimyndigheten med flera i ärenden som rör avfallshantering. Avfall Sverige bevakar också utvecklingen inom EU och är medlem i de internationella, europeiska och nordiska avfallsorganisationerna.

Kontakta oss om du är intresserad av att bli medlem.

Uppdaterad 2016-12-06

Lediga platser

Norrköping Vatten och Avfall söker projektledare som kan leda, driva och samordna Sveriges bästa returpunkt.

Läs mer

Naturvårdsverket söker avfallshandläggare med inriktning mot biologisk behandling och bygg- och rivningsavfall.

Ladda ner annonsen

NSR i Helsingborg söker chef för planering och uppföljning.

Ladda ner annonsen

NSR i Helsingborg söker insamlingschef.

Ladda ner annonsen

Knivsta kommun söker VA-planerare.

Läs mer

Renova i Göteborg söker platsanvarig för deponier.

Läs mer

Renova i Göteborg söker byggnadsingenjör till enheten Projekt och Investeringar.

Läs mer

Envac söker nya medarbetare till olika tjänster.

Läs mer

Här kan Avfall Sveriges medlemmar annonsera ut sina lediga platser kostnadsfritt. Maila info@avfallsverige.se

Den här vinjetten kommer ni att möta i många olika sammanhang under 2017. Det är nämligen den samlande symbolen för Avfall Sveriges 70-årsjubileum. I tidningen Avfall och Miljö, i nyhetsbrevet och i många andra sammanhang kommer vi att titta bakåt på vad som hänt inom svensk avfallshantering de gångna 70 åren. Och vi kommer även att försöka oss på en framtidsspaning – vad händer 70 år framåt? Följ oss under året!