Följ Avfall Sverige på Facebook
Följ Avfall Sverige på Twitter

Avfall Sveriges vision och långsiktiga mål samt kommunernas roll för att nå dessa

Avfall Sverige vill skapa en framtid utan avfall där jordens resurser sparas, inget onödigt konsumeras och där allt kommer till optimal nytta. Därför lyder Avfall Sveriges vision:

”Det finns inget avfall”

Avfall Sveriges långsiktiga mål är att tillväxt inte resulterar i mer avfall och att Sverige klättrar mätbart högre upp i avfallshierarkin

Det betyder att Avfall Sverige verkar för att hushåll och andra ska kunna konsumera och agera ansvarsfullt. Målen följs upp via avfallsmängder, avfallsindikatorer och plockanalyser.

Kommunerna är ambassadörer, katalysatorer och garanter i arbetet för att närma sig visionen och de långsiktiga målen.

Avfall Sverige verkar genom kunskap, erfarenhet och utifrån ett samhällsansvar, direkt och indirekt, för att inget onödigt konsumeras och för att allt kommer till optimal nytta.

Detta kan till exempel ske genom att Avfall Sveriges medlemmar:

  • är förespråkare för Avfall Sveriges vision och mål
  • verkar för och investerar i att alla ska kunna konsumera och agera ansvarsfullt, till exempel genom att erbjuda möjligheter och arenor för återbruk, återanvändning och återvinning
  • planerar och driver verksamheter som bidrar till att visionen uppnås
  • initierar, stödjer eller driver frågor, projekt och kampanjer som bidrar till att målen uppnås
  • är en förebild och påverkar övrig offentlig verksamhet, privata leverantörer och medborgare i riktning mot målen
  • bistår med goda exempel i visionens riktning som kan kommuniceras av alla inom Avfall Sverige.

BAKGRUND

Avfall Sveriges vision, långsiktiga mål och kommunernas roll för att nå dessa har arbetats fram under flera år. Arbetet inleddes vid årsmötet 2010, då närmare 600 årsmötesdeltagare genomförde en omvärldsspaning. Under 2015 har formuleringarna av visionen, dess mål samt kommunernas roll sett över och förtydligats enligt ovan. Visionen ska vara en ledstjärna i vårt arbete för att arbeta oss uppåt i avfallshierarkin.

Sedan 2010 har Avfall Sverige tagit många beslut i syfte att närma oss visionen. Under 2014 inrättades till exempel en ny tjänst som rådgivare för förebyggande av avfall. Under 2015-2017 driver Avfall Sverige, kansliet tillsammans med alla medlemmar, en kampanj kring förebyggande av avfall och återanvändning, ”Bli Miljönär – bli rik genom att laga, låna och återanvända”. Vi har genomfört flera kurser och temadagar, sammanställt goda exempel för medlemmarna – och andra – att ta del av. Avfall Sverige verkar också inom flera olika samarbetsorgan där huvudfrågan är att förebygga avfall.

Lediga platser

Borlänge Energi söker anläggningsingenjör miljö till Fågelmyra avfallsanläggning.

Läs mer

VA Syd i Malmö söker enhetschef till avfallsavdelningen.

Läs mer

Täby kommun söker projektledare med drift- och kundfokus till avfallsenheten.

Ladda ner annonsen

Upplands Väsbys kommun söker projektledare/ informationsansvarig/ avfallsutvecklare på Kretsloppsenheten.

Läs mer

–––

Envac söker nya medarbetare till olika tjänster.

Läs mer

Här kan Avfall Sveriges medlemmar annonsera ut sina lediga platser kostnadsfritt. Maila info@avfallsverige.se

Den här vinjetten kommer ni att möta i många olika sammanhang under 2017. Det är nämligen den samlande symbolen för Avfall Sveriges 70-årsjubileum. I tidningen Avfall och Miljö, i nyhetsbrevet och i många andra sammanhang kommer vi att titta bakåt på vad som hänt inom svensk avfallshantering de gångna 70 åren. Och vi kommer även att försöka oss på en framtidsspaning – vad händer 70 år framåt? Följ oss under året!