Följ Avfall Sverige på Facebook
Följ Avfall Sverige på Twitter
2014-09-16

Nya förordningar publicerade

Nu har de nya förordningarna om producentansvar publicerats. Dessutom har en reviderad avfallsförordning med följdändringar utifrån de andra förordningarna publicerats. Avfall Sverige återkommer inom kort med kommentarer till vad de nya och ändrade förordningarna innebär.

Läs mer
2014-08-28

Regeringen kunde valt en bättre lösning

- Avfall Sverige beklagar att regeringen inte gick på avfallsutredningens förslag att ge kommunerna ansvaret för insamling av allt avfall som uppstår i hushållen, alltså även förpackningar och returpapper. Det säger Weine Wiqvist, VD för Avfall Sverige, med anledning av regeringens beslut om nya förpackningsförordningar.

Läs mer
2014-07-03

EU:s nya mål för en cirkulär ekonomi – mer återvinning, mindre deponering

EU Kommissionen föreslår att återvinn­ingen av hushållsavfall ökar till 70 procent till år 2030, att deponering succesivt ska upphöra samt bättre och mer enhetliga definitioner för skärpt uppföljning.

Läs mer
2014-06-18

4,4 miljoner ton hushållsavfall 2013

Den slutliga statistiken över hushållsavfall i Sverige 2013 är nu klar. Den behandlade mängden uppgick till drygt 4,4 miljoner ton, 461,2 kg per person.

Läs mer
2014-06-13

Kampanj om förebyggande och återanvändning

Förebyggande av avfall och återanvändning är de två fokusområdena för nästa gemensamma kampanj som startar i januari. Målet med kampanjen är att minska mängden avfall och att få hållbar konsumtion att bli en vana.

Läs mer
2014-03-31

Mindre biogas om biogödseln inte får avsättning

Naturvårdsverkets förslag riskerar att få den ohållbara bieffekten att produktionen av biogas minskar. Gränsvärdet för kadmium i biogödsel har satts så högt att biogödseln inte skulle kunna spridas på åkermark. Det skriver Avfall Sverige i remissvaret till Naturvårdsverkets redovisning av regeringsuppdraget om återföring av fosfor.

Läs mer
2014-03-21

MWE: Ambitiösa mål kräver tydliga regler

Municipal Waste Europe, MWE, som är språkrör för kommunernas avfallshantering visavi beslutsfattarna i Bryssel, har sänt en skrivelse till EU-kommissionen med anledning av pågående översyn av återvinningsmål m.m. i avfallsdirektivet.

Läs mer

Avfallshierarkin tema för årets höstmöte

Avfallshierarkin är temat för årets höstmöte. Vi går igenom de olika ”trappstegen”, beskriver nuläget och ser även in i framtiden. Höstmötet hålls på Clarion Hotel Sign i Stockholm 11–12 november.

Läs mer och anmäl dig till höstmötet

I korthet

2014-09-18 Bra med producentansvar – rätt utformat

Kommunerna är den naturliga anordnaren av insamling av avfall från hushåll, även sådant som faller inom det lagreglerade producent-ansvaret. Det skriver Weine Wiqvist, VD för Avfall Sverige, i en replik till ett inlägg i Miljö Aktuellt från Kristina Jonäng och Fredrik Christensson båda (c).


2014-09-15 Nätverksträff för avfallsingenjörer

Avfall Sverige arrangerar en träff i nätverket för avfallsingenjörer m.m. Träffen hålls hos Gästrike Återvinnare i Gävle den 14 oktober 2014.


2014-09-11 Årets Förebyggare Avfall Sveriges bidrag till Återvinningsgalan

Årets Förebyggare är en ny kategori på årets Återvinningsgala. Priset tilldelas en person eller företag/ verksamhet/ organisation eller kommun som visar att det i praktiken är möjligt att förebygga avfall. Årets förebyggare ska utgöra ett bra exempel, som är praktiskt genomförbart och som kan inspirera andra att arbeta förebyggande.


2014-09-08 Vägledning om miljörapportering

Naturvårdsverket har beslutat om ändringar i NFS 2006:9. De rör huvudsakligen ändringar med anledning av genomförandet av industriutsläppsdirektivet (IED), inhämtande av uppgifter för att klara Sveriges rapportering till EU under IED samt inhämtande av uppgifter avseende bygg- och rivningsavfall.


2014-09-08 Det ska vara roligt att sopsortera!

Kommunikatörer inom avfallsbranschen arbetar för att påverka invånare att sopsortera mer och konsumera hållbart. En ny rapport, Påverka beteende genom systematisk återkoppling, reder ut hur kommuner kan återkoppla på ett mer framgångsrikt, tekniskt och spännande sätt i avfallsfrågor. Det handlar om att påverka tusentals invånares beteende med hjälp av positiv återkoppling och teknik.


2014-09-04 Importen stor fråga i omvärlden

Svenska Institutet har tagit fram en film för internationell media, som beskriver svensk energiåtervinning och import av avfall.


Om Avfall Sverige

Avfall Sverige är expertorganisationen inom avfallshantering och återvinning. Det är Avfall Sveriges medlemmar som ser till att avfall tas om hand och återvinns i alla landets kommuner. Vi gör det på samhällets uppdrag: miljösäkert, hållbart och långsiktigt. Vår vision är "Det finns inget avfall". Vi verkar för att förebygga att avfall uppstår och att mer återanvänds.

Läs våra remissvar

Läs mer om visionen:
Det finns inget avfall!

Lediga platser

UMEVA i Umeå söker avfallsingenjör.

Läs mer

Habo kommun söker VA- och gatuchef.

Läs mer

VA Syd i Malmö söker strategisk inköpare till avfallsavdelningen.

Läs mer

Region Gotland söker avfallsutvecklare.

Läs mer

Region Gotland söker miljöingenjör.

Läs mer

Rekom söker Sales and Purchasing Manager.

Läs mer

Bli medlem

Avfall Sverige är en intresse- och branschorganisation för kommuner och kommunala bolag men även privata företag inom området avfallshantering och återvinning.

Läs mer