Följ Avfall Sverige på Facebook
Följ Avfall Sverige på Twitter

Välkommen till årsmötet 2015

Avfall Sveriges årsmöte 2015 hålls i Linköping 2–3 juni. Årsmötet tar upp aktuella frågor och erbjuder möjlighet att påverka organisationen. Avfall Sveriges årsmöte är den självklara platsen för att nätverka och utbyta erfarenheter. Här visas också nya tekniker och metoder på den årliga företagsutställningen.

Läs mer och anmäl dig till årsmötet

2015-05-22

Avfall Sverige positivt till Riksrevisionens granskning

Riksrevisionen har granskat tillsynen över gränsöverskridande och nationella transporter av farligt avfall. Slutsatsen är att det finns brister i systemet för tillsyn vilket leder till att det inte är tillräckligt effektivt för att följa lagstiftningen på området. Därmed finns en risk för att farligt avfall orsakar skada på miljön och människors hälsa, påpekar Riksrevisionen. Avfall Sverige välkomnar Riksrevisionens granskning som stärker våra sedan länge framförda krav på ett bättre uppföljningssystem för farligt avfall i Sverige.

Läs mer
2015-05-07

Avfall Sverige välkomnar kommunalt insamlingsansvar

Avfall Sverige och kommunerna välkomnar regeringens tydliga besked att insamlingsansvaret för förpackningar och returpapper tas över av kommunerna. Regeringen har meddelat att insamlingsansvaret för förpackningar och tidningar ska samlas hos kommunerna. En utredning tillsätts som ska ta fram ett förslag på hur det förändrade insamlingsansvaret ska utformas i praktiken. Det ska bli enklare för hushållen att lämna förpackningsavfall och returpapper till återvinning. I praktiken innebär regeringens förslag till ny ansvarsfördelning att kommunerna kommer att samla in avfallet hos hushållen och sedan lämna över det insamlade materialet till producenterna mot en ersättning. Producenterna ska, precis som idag, ansvara för att det insamlade avfallet återvinns på ett korrekt sätt.

Läs mer
2015-04-08

Förslaget saknar viktig pusselbit för ökad samverkan

Kommunallagsutredningens slutbetänkande ”En kommunallag för framtiden” har lämnats till regeringen. Utredningen saknar en viktig pusselbit för att öka möjligheten till samverkan mellan kommunerna. Det finns inget förslag om att så kallat offentlig-offentligt samarbete underlättas genom att detta görs tydligt i LOU och i Kommunallagen.

Läs mer
2015-02-20

Hur ska kommunerna se på samarbetsavtal?

I oktober i fjol lämnade regeringen tydligt besked om att insamlingsansvaret för förpackningar och returpapper kommer att flyttas till kommunerna men regeringskansliets arbete med att förverkliga målet i regeringsförklaringen har kommit efter. Samtidigt uppstår det en mängd frågor bland kommunerna om hur man ska förhålla sig  till egna planer för ett bättre insamlingssystem, men även hur man ska ställa sig till olika erbjudanden om samarbeten kring återvinningsstationer och fastighetsnära insamling, som ju bygger på dagens ansvarsfördelning. Det kan vara klokt att i avtalen ta höjd för kommande förändringar, så att avtalstiden är kort och enkel att avsluta.

Läs mer
2015-01-09

Flera utredningsuppdrag inom avfallsområdet

Naturvårdsverket har fått regeringens uppdrag att ta fram förslag på ett särskilt system för spårbarhet av framför allt farligt avfall. Det framgår av regleringsbrevet för 2015.

Läs mer
2014-12-17

EU-kommissionen lägger cirkulär ekonomi åt sidan

EU-kommissionen drar tillbaka förslagen om cirkulär ekonomi och ändringarna i bland annat avfallsdirektivet. I stället säger man sig vilja ersätta dem med nya och ”mer ambitiösa” förslag i slutet av 2015. Det framgår av kommissionens arbetsprogram för 2015. Parlamentet kommer att rösta om arbetsprogrammet i mitten av januari.

Läs mer

I korthet

2015-05-29 Nya regler om klassificering av farligt avfall

Från den 1 juni gäller nya regler för klassificering av avfall i EU. Det medför nya begrepp och nya sätt att klassificera farligt avfall. Däremot blir det få förändringar i den så kallade avfallslistan.


2015-05-22 Miljönär-vänliga märkningen uppmärksammas internationellt

På inbjudan av EU-kommissionen deltog Avfall Sverige 20–21 maj i ett europeiskt forum för miljöinnovationer. Avfall Sverige ansvarade för en session under rubriken ”Miljönär-vänlig, svensk miljömärkning för att förebygga avfall”, där kampanjen för att laga, låna och återanvända presenterades.


2015-05-22 Remissvar på Jordbruksverkets föreskrifter om ekologisk produktion

Avfall Sverige har lämnat remissvar på Jordbruksverkets föreskrifter om ekologisk produktion och kontroll av ekologisk produktion.


2015-05-18 Nätverksträff med Avfall Sverige Yngre

1 juni träffas nätverket Avfall Sverige Yngre i Linköping för vårens träff, den här gången med tema ”Insamling av avfall i framtiden”.


2015-05-07 Nya insamlingsansvaret på dagordningen vid årsmötet

Miljö- och avfallspolitik står på dagordningen under årsmötets första dag. Emilia Hagberg, som är stabschef på Miljö- och energidepartementet, redogör för regeringens miljö- och avfallspolitik. Årsmötet hålls i Linköping 2–3 juni.


2015-05-07 Värmeljuskopp ska inte längre samlas in som förpackning

EU-kommissionen och medlemsstaterna har diskuterat förpackningsdirektivet och gjort vissa avgränsningar av definitionen av förpackning. Bland annat har man tolkat direktivet som att behållare för värmeljus (tea candels) inte är att betrakta som förpackningar och därmed faller utanför förpackningsdirektivets tillämpning. Naturvårdsverket anser att den tolkning av undantaget som kommissionen gjort bör gälla även i Sverige. Värmeljusbehållare bör därmed inte betraktas som en förpackning och ska således inte samlas in som sådan.


2015-05-07 Ge alla anställda körkort för att arbeta på ÅVC

Avfall Sverige erbjuder flera webbaserade kurser bland annat ÅVC-körkortet. Det är en kurs som vänder sig till de som redan arbetar, eller som just ska börja arbeta, på någon av landets återvinningscentraler.


2015-04-24 Styrmedel för hållbar konsumtion

Erfarenheter av styrmedel för boende, kommunikationer, shopping och konsumtion av mat har samlats i en ny rapport av IVL på uppdrag av Naturvårdsverket.


Om Avfall Sverige

Avfall Sverige är expertorganisationen inom avfallshantering och återvinning. Vår vision är "Det finns inget avfall". Vi verkar för att förebygga att avfall uppstår och att mer återanvänds.

Läs våra remissvar

Läs mer om visionen:
Det finns inget avfall!

Lediga platser

 

Hias i Hamar, Norge, söker rådgivare för återvinning och miljö.

Läs mer

Affärsverken i Karlskrona söker affärsområdeschef för renhållning och logistik.

Läs mer

Nacka kommun söker avfallschef.

Läs mer

Uson Miljöteknik söker säljare.

Ladda ner annonsen

AÖS, Avfallshantering Östra Skaraborg, söker transportledare för insamling av hushållsavfall i Skövde Kommun.

Läs mer

Västervik Miljö & Energi söker affärsområdeschef för Avfall & Återvinning.

Läs mer

Miljönär-vänligt

2015-05-07 Internationellt intresse för kampanjen

Det har kommit in cirka 275 ansökningar till vår kampanj Miljönär-vänlig, nära 250 har fått märkningen och finns nu med på kartan. Kampanjen har rönt mycket uppmärksamhet inte bara bland svenska media, myndigheter med flera utan också internationellt. Avfall Sverige har bjudits in och kommer att tala om kampanjen i två EU-sammanhang.


2015-03-09 Kartan som visar var du kan laga, låna eller återanvända

Det är bättre att laga, låna eller återanvända än att slänga och köpa nytt. För att underlätta för alla som vill leva som miljönärer, och spara både pengar och miljö, lanserar Avfall Sverige nu kartan som visar var du kan hitta en skomakare, second hand-butik eller ett bibliotek till exempel.


2015-03-02 Miljönär-vänliga Myrorna

Myrornas 34 butiker runt om i landet har nu fått märkningen Miljönär-vänlig.


Bli medlem

Avfall Sverige är en intresse- och branschorganisation för kommuner och kommunala bolag men även privata företag inom området avfallshantering och återvinning.

Läs mer