Följ Avfall Sverige på Facebook
Följ Avfall Sverige på Twitter

Välkommen till Avfall Sveriges årsmöte 2016

Välkommen till Avfall Sveriges årsmöte 2016, som hålls i Gävle den 31 maj – 1 juni. Avfall Sveriges årsmöte tar upp aktuella frågor och erbjuder möjlighet att påverka organisationen. Årsmötet är den självklara platsen för att nätverka och utbyta erfarenheter. Här visas också nya tekniker och metoder på den årliga företagsutställningen, som är öppen för Avfall Sveriges medlemmar.

Läs mer och anmäl dig till årsmötet 2016

2013-02-19

Avfall Sverige svarar på remiss om reviderade WEEE-direktivet

Avfall Sverige har lämnat remissvar på en rapport från Naturvårdsverket om hur det reviderade WEEE-direktivet 2012/19/EU ska implementeras i svensk lagstiftning. En av synpunkterna är att kommunerna själva måste få avgöra vem som ska bedriva återanvändning på åvc.

Läs mer
2012-12-21

Ny lagstiftning 2013

Avfall Sverige presenterar lagar, förordningar, myndighetsföreskrifter och EU-bestämmelser som trädde i kraft kring årsskiftet och som rör avfall eller berör kommuner och kommunala bolag som utför avfallshantering.

Läs mer
2012-12-10

Förslag till nytt standardavtal för hantering av elavfall

El-Kretsen och en förhandlingsgrupp med representanter från kommuner, Avfall Sverige och SKL, har förhandlat fram ett förslag till standardavtal för hantering av elavfall från hushåll. Avtalet avses att börja gälla från den 1 januari 2013.

Läs mer
2012-11-23

Total enighet om utredarens huvudförslag

Avfall Sveriges och SKLs remisskonferenser om avfallsutredningen blev mycket välbesökta. Det var en total enighet bland samtliga deltagare på samtliga fyra orter för utredarens huvudförslag, att kommunerna ska ta över ansvaret för insamling av tidningar och förpackningar. Det var också total enighet om att inte behålla det nuvarande systemet.

Läs mer
2012-10-26

Miljöministern bjöd in till möte om avfallsutredningen

Den 11 oktober ordnade Miljödepartementet ett informationsmöte om Avfallsutredningen mot bakgrund av att den nu lämnats ut på remiss. Remisstiden går ut den 21 december. Vid mötet deltog ett sextiotal personer varav de flesta företrädde olika näringslivsintressen. Endast ett fåtal kommuner hade anslutit.

Läs mer
2012-10-26

Översyn av kommunallagen och av EUs avfallslagstiftning

Departementsrådet Johan Höök ska utreda kommunallagen. Bland annat vill regeringen öka kommunernas insyn och kontroll över entreprenörer. Utredningen ska slutredovisas den 31 mars 2015, med en delredovisning den 30 juni nästa år. EU-kommissionen har aviserat att en översyn av avfallslagstiftningen planeras 2013. Översynen syftar till att utveckla nya marknader för avfall och återvinning.

Läs mer
2012-05-29

Avfallsmängderna ökar

Avfallsmängderna ökar något, efter att ha sjunkit ett par år i rad. Det visar färsk statistik från Avfall Sverige. 2011 behandlades 4 349 910 ton hushållsavfall, 458,7 kg/person. Det är en ökning med 3,5 procent jämfört med året innan. Drygt hälften, 51,4 procent, går till energiåtervinning. 32,8 procent materialåtervinns och 14,9 procent går till biologisk återvinning. 0,9 procent av hushållsavfallet deponeras, en minskning med 9 procent jämfört med 2010.

Läs mer

I korthet

2015-11-24 Miljarder kronor att spara på minskat matavfall

Den samhällsekonomiska nyttan av att minska matavfallet med tjugo procent beräknas till 10-14 miljarder kronor visar en ny studie som Naturvårdsverket låtit genomföra.


2015-11-23 El-Kretsen och EÅF får tillstånd bedriva insamlingssystem för elavfall

Naturvårdsverket har beviljat El-Kretsen och Elektronikåtervinning i Sverige, EÅF, tillstånd att driva insamlingssystem enligt förordningen om producentansvar för elutrustning. Tillståndet gäller i tio år.


2015-11-20 Mängden plastkassar ska minska

Regeringen vill att förbrukningen av plastbärkassar ska minska och har därför gett Naturvårdsverket i uppdrag att utreda och föreslå åtgärder.


2015-11-17 Bättre kontroll av farligt avfall-transporter krävs

Regeringen har lämnat en skrivelse till riksdagen med konkreta åtgärder för att förbättra tillsynen av gränsöverskridande transporter av farligt avfall.


2015-11-16 Växjö vann tvist mot Konkurrensverket

Konkurrensverket har krävt förbud mot att Växjö kommun ansluter nya småhus till det kommunala fjärrvärmenätet. Nu har domen från Stockholms tingsrätt kommit och tingsrätten går på Växjö kommuns linje och anser inte att Växjö kommun snedvridit konkurrensen och inte heller att någon lidit skada.


2015-11-16 Frias från misstanke om anbudssamarbete

Konkurrensverket har gjort en utredning om otillåtet anbudssamarbete i samband med en upphandling av transport och förbränning av hushållsavfall. Utredningen, som nu är avslutad, visar inga bevis för att det skulle ha förekommit otillåtna kontakter och ärendet har avskrivits från vidare utredning.


2015-11-09 Fossilfritt Sverige

Regeringen har lanserat initiativet Fossilfritt Sverige inför klimatmötet i Paris. Genom initiativet ges svenska företag, kommuner och organisation möjlighet att visa sitt klimatarbete. Samtidigt utmanas världens länder och företag att delta i arbetet för ett energisystem baserat på förnybara energikällor. Avfall Sverige ställer sig bakom initiativet och delar strävan att minska de fossila utsläppen och öka andelen energi från förnybara källor. Det visar sig t ex i vårt arbete med sortering och återvinning, med produktion av biogas och klimatsmart fjärrvärme, med återanvändning och förebyggande av avfall. Avfall Sverige deltar i arbetet för att nå en hållbar framtid.


2015-11-03 Osäkert vilka resurser som finns i nedlagda deponier

Naturvårdsverket har nyligen lämnat sitt uppdrag om återvinning ur nedlagda deponier till regeringen. Naturvårdsverket pekar bland annat på att det finns en osäkerhet kring innehåll av resurser för återvinning ur nedlagda avfallsanläggningar.


2015-11-02 Svar på ”En kommunallag för framtiden”

Avfall Sverige har svarat på Finansdepartementets remiss ”En kommunallag för framtiden (SOU 2015:24)”. Utredningen uttalar att renhållning och avfallshantering sannolikt kan definieras som tjänster av allmänt intresse. Detta är ett viktigt uttalande av utredningen och enligt Avfall Sverige är kommunernas avfallsansvar för hushållsavfall utan tvekan en sådan tjänst.


2015-11-02 Ansvaret för återvinningen ska vara kvar

Ingen vill ändra på producentansvaret. Näringslivet har en viktig roll att spela, inte minst för att ta fram nya produkter som är lättare att återanvända och återvinna. Avfall Sverige har därför stor respekt för de farhågor som framförs nu när kommunerna ska ta över insamlingsansvaret. Det skriver Avfall Sveriges vd Weine Wiqvist i en replik på en debattartikel av Kent Karlsson, vd förpacknings- och tidningsinsamlingen, FTI, i Dagens Samhälle.


Om Avfall Sverige

Avfall Sverige är branschorganisationen inom avfallshantering och återvinning. Det är Avfall Sveriges medlemmar som ser till att avfall tas om hand och återvinns i landets alla kommuner. Vi gör det på samhällets uppdrag: miljösäkert, hållbart och långsiktigt. Vår vision är "Det finns inget avfall". Vi verkar för att förebygga att avfall uppstår, att mer återanvänds och att det avfall som uppstår återvinns och tas om hand på bästa sätt.

Läs våra remissvar

Läs mer om visionen:
Det finns inget avfall!

Våra ståndpunkter

Bli medlem

Lediga platser

Telge Nät söker projektledare för bland annat projekt inom fjärrvärme och återvinning.

Läs mer

Vallentuna kommun söker avfallsingenjör.

Läs mer

Värmdö kommun, VA/Renhållning, söker avfallsingenjör.

Ladda ner annonsen