Följ Avfall Sverige på Facebook
Följ Avfall Sverige på Twitter

Välkommen till Avfall Sveriges årsmöte 2016

Välkommen till Avfall Sveriges årsmöte 2016, som hålls i Gävle den 31 maj – 1 juni. Avfall Sveriges årsmöte tar upp aktuella frågor och erbjuder möjlighet att påverka organisationen. Årsmötet är den självklara platsen för att nätverka och utbyta erfarenheter. Här visas också nya tekniker och metoder på den årliga företagsutställningen, som är öppen för Avfall Sveriges medlemmar.

Läs mer och anmäl dig till årsmötet 2016

2011-11-20

Exempel på risker i arbetsmiljön men också på förbättringar

Färsk statistik visar att renhållningsarbetare intar tredje plats i sjukskrivningsligan, en föga smickrande utmärkelse. Avfall Sverige hade därmed valt ett mycket aktuellt ämne till sitt välbesökta höstmöte, visade det sig. Arbetsmiljö är ett av fem prioriterade områden för Avfall Sverige Utveckling och det är också ständigt på dagordningen i arbetsgrupperna. Det kan gälla kartläggning av de vanligaste incidenterna, exempel på åtgärder eller diskussion kring utbildning i arbetsmiljö och ansvarsfrågan. Frågor kring arbetsmiljö ingår också som moment i flera av Avfall Sveriges kurser.

Läs mer
2011-09-30

Allt mer biogas används till fordonsdrift

Statistiken för 2010 års produktion och användning av biogas visar att en allt större mängd biogas används till fordonsdrift. Avloppsreningsverken står fortfarande för närmare hälften av produktionen. Samrötningsanläggningarna där bland annat hushållsavfall, slakteriavfall och gödsel från lantbruket rötas, ökade med 15 procent och står numera för en fjärdedel av produktionen. Förutom biogas producerades även biogödsel, som används inom jordbruket.

Läs mer
2011-09-05

Avfall Sverige välkomnar regeringens översyn av avfallsområdet

Regeringen har beslutat tillsätta en särskild utredare för att göra en allmän översyn av avfallsområdet. Översynen gäller främst utformningen och ansvaret för insamlingen och behandling av hushållens avfall. Avfall Sverige välkomnar regeringens initiativ.

Läs mer
2011-08-10

Nya avfallsregler har trätt ikraft

Den 9 augusti trädde den helt nya avfallsförordningen i kraft, som ett led i implementeringen av ramdirektivet om avfall i svensk lagstiftning. Avfallskategorierna tas bort, en ny avfallsdefinition införs och det blir enklare att transportera mindre mängder farligt avfall. Men de nya avfalls­reglerna innebär över lag inga stora förändringar för de kommunala avfallshanterarna.

Läs mer
2011-05-02

Undantagsreglerna i LOU permanentas

Utredningen om offentliga företag – upphandling, kontroll och insyn (Ofuki-utredningen) har överlämnat sitt betänkande till regeringen. Utredningen föreslår att undantagen i lagen om offentlig upphandling (LOU) som infördes 15 juli 2010 permanentas från den 1 januari 2013.

Läs mer
2011-04-05

Miljömålsberedningen föreslår nya etappmål

Miljömålsberedningen har lämnat ett delbetänkade till regeringen med förslag till nya etappmål. Miljömålsberedningen föreslår bland annat att matavfallet minskar och att minst 40 procent av matavfallet från hushåll, storkök, butiker och restauranger år 2015 ska behandlas biologiskt så att växtnäring och energi tas tillvara.

Läs mer
2011-04-04

Nu vet vi vad som finns i svenskarnas soppåse

Omkring 60 procent av det som läggs i hushållens soppåse kan återvinnas. I hushåll utan utsortering av matavfall är siffran nästan 80 procent. Det visar en ny rapport från Avfall Sverige, som nu finns för nedladdning.

Läs mer

I korthet

2015-09-28 Intervju med Åsa Romson

Konsumentperspektivet är viktigare än att göra det enkelt för marknadens aktörer. Därför överlåter regeringen nu ansvaret för insamling av förpackningar och tidningar till kommunerna, förklarar miljöminister Åsa Romson i en intervju i vår tidning Avfall och Miljö.


2015-09-25 Remissvar tillståndspliktiga insamlingssystem

Avfall Sverige har lämnat remissvar till Miljö- och energidepartementets remiss av Naturvårdsverkets rapport ”Genomförande av systemen med producentansvar för förpackningar, returpapper, elutrustning och batterier”. Som tidigare meddelats har förslagen inte någonting att göra med frågan om ett kommunalt insamlingsansvar för förpackningar och returpapper.


2015-09-22 Ledaren i senaste Avfall och Miljö

Att Avfall Sveriges medlemmar valt att gemensamt jobba med förebyggande i kampanjform genom Miljönär-satsningen ger oss en gemensam plattform som kan stärka både oss som bransch och saken – mindre avfall.


2015-09-21 Beslut om insamlingsansvaret under 2016

Under 2016 kommer regeringen att besluta hur insamlingsansvaret för förpackningar och returpapper från hushållen ska flyttas från producenterna till kommunerna. Det framgår av budgetpropositionen för 2016.


2015-09-17 Björn Risinger ny generaldirektör för Naturvårdsverket

Björn Risinger blir ny generaldirektör för Naturvårdsverket. Han kommer närmast från en tjänst som generaldirektör för Havs- och vattenmyndigheten och tillträder den nya tjänsten 1 oktober 2015.


2015-09-17 Ny rapport: Kommunikationsstrategi för ökad acceptans för biogödsel

Efter önskemål från branschen har Avfall Sverige med flera aktörer tagit fram en kommunikationsstrategi för ökad acceptans för biogödsel. Strategin finns nu för nedladdning på medlemssidorna.


2015-09-17 EU-paket om avfall och cirkulär ekonomi allt närmare

Arbetet med att ta fram nya förslag till regler kring avfall och återvinning inom EU går nu in i slutfasen.


2015-09-17 Flera klimatinvesteringar i budgeten för nästa år

Regeringen presenterar samlade klimatåtgärder om 4,5 miljarder i den kommande budgeten.


2015-09-10 Nu laddar vi upp inför Europa minskar avfallet-veckan

Vecka 48, 21–29 november, är det dags för projektet Europa minskar avfallet. I år arrangeras veckan för sjunde gången. Nu är anmälningsformuläret öppet och arrangörer kan anmäla sitt projekt direkt på webben.


2015-09-09 Lokal avfallsstatistik ännu inte klar att publicera

Den lokala avfallsstatistik som har publicerats i olika media under onsdagen är obearbetad rådata från en av våra samarbetspartners. Det är alltså inte färdig statistik från Avfall Sverige, vilket felaktigt påstås i artikeln.


Om Avfall Sverige

Avfall Sverige är branschorganisationen inom avfallshantering och återvinning. Det är Avfall Sveriges medlemmar som ser till att avfall tas om hand och återvinns i landets alla kommuner. Vi gör det på samhällets uppdrag: miljösäkert, hållbart och långsiktigt. Vår vision är "Det finns inget avfall". Vi verkar för att förebygga att avfall uppstår, att mer återanvänds och att det avfall som uppstår återvinns och tas om hand på bästa sätt.

Läs våra remissvar

Läs mer om visionen:
Det finns inget avfall!

Våra ståndpunkter

Bli medlem

Lediga platser

Vallentuna kommun söker avfallsingenjör.

Läs mer

Värmdö kommun, VA/Renhållning, söker avfallsingenjör.

Ladda ner annonsen