Följ Avfall Sverige på Facebook
Följ Avfall Sverige på Twitter

Välkommen till Avfall Sveriges årsmöte 2016

Välkommen till Avfall Sveriges årsmöte 2016, som hålls i Gävle den 31 maj – 1 juni. Avfall Sveriges årsmöte tar upp aktuella frågor och erbjuder möjlighet att påverka organisationen. Årsmötet är den självklara platsen för att nätverka och utbyta erfarenheter. Här visas också nya tekniker och metoder på den årliga företagsutställningen, som är öppen för Avfall Sveriges medlemmar.

Läs mer och anmäl dig till årsmötet 2016

2011-03-10

”Avfall bör inte ingå i handeln med utsläppsrätter”

Avfall Sverige anser inte att anläggningar som förbränner avfall ska ingå i utsläppshandeln. Det framgår av remissvaret på Miljödepartementets promemoria om genomförandet av kommissionens beslut om tilldelning av utsläppsrätter handelsperioden 2013-2020.

Läs mer
2011-03-10

Möte i riksdagen om producentansvaret

Avfall Sverige ordnade den 1 mars, i samarbete med Kristdemokraterna, ett kunskapsseminarium i riksdagen om producentansvar för förpackningar och tidningar. Vid mötet deltog ett 20-tal personer och alla riksdagspartier fanns representerade. Syftet med mötet var att förmedla kunskap om hur producentansvaret kom till, hur det fungerar idag och nya innovativa tekniklösningar.

Läs mer
2011-02-17

Avfall Web öppet för inmatning av statistik

Avfall Web är nu öppet för inmatning av 2010 års värden. Det som ska matas in är dels statistikuppgifter om avfallshanteringen i kommunen – som avfallsavgifter, insamlade mängder hushållsavfall och farligt avfall – och dels behandlade mängder på avfallsanläggningarna. Ambitionen är att alla kommuner och avfallsanläggningar ska lägga in sina statistikuppgifter i Avfall Web.

Läs mer
2011-02-10

Avfall Sverige föreslår översyn av producentansvaret
– Miljöministern är beredd testa andra möjligheter

Avfall Sverige anser att det är hög tid att se över producentansvaret för förpackningar och returpapper. Detta har uppmärksammats av Sveriges Radio, i den stora granskningen av avfallshanteringen. – Många klagomål har lett fram till att fastighetsägare och kommuner har tagit saken i egna händer. Man tycker att man måste åstadkomma en mycket bättre service. Då har man gjort det, och då har på något sätt systemet med producentansvar urholkat sig självt, säger Avfall Sveriges VD Weine Wiqvist i inslaget. Miljöminister Andreas Carlgren säger till Ekot att han är beredd att testa andra möjligheter och pröva att göra på ett annat sätt.

Läs mer
2011-02-04

”Nya” avfallsreglerna på gång

Det börjar nu klarna kring de så kallade ”nya” avfallsreglerna. De gäller hur det reviderade europeiska avfallsdirektivet, som antogs av EU i december 2008, ska införlivas i svensk lag. EUs direktiv skulle ha varit infört i december i fjol, så Sverige är sent ute.

Läs mer
2011-01-31

"Sverige föregångsland på
biologisk återvinning av matavfall"

– Sveriges Radio ger en onödigt negativ bild. Sverige är ett föregångsland på biologisk återvinning av matavfall och en förebild för EU, säger Avfall Sveriges VD Weine Wiqvist i en kommentar till granskningen av matavfallsmålet.

Läs mer
2011-01-13

Regeringen stöder kommunerna
i sitt svar till EU-kommissionen

Regeringen har lämnat svar till EU-kommissionen med anledning av de klagomål som Kommissionen framfört om upphandling i några skånska kommuner. Regeringen ger i svaret sitt stöd för den svenska avfallsmodellen.

Läs mer

I korthet

2015-09-07 Produktionen av biogas och biogödsel står inför stora utmaningar

Biologisk återvinning och biogasproduktionen står inför många stora utmaningar. Just nu ser vi framför allt en mängd hot när det gäller att få avsättning för biogas.


2015-09-04 Skomakarna får Avfall Sveriges Miljönär-märkning

Att laga sina skor är snällt både mot plånboken och mot miljön. Det har Avfall Sverige uppmärksammat genom att märka alla de cirka 100 skomakarna i Skomakarmästarförbundet, som Miljönär-vänliga.


2015-08-27 Följ matavfallets väg ”från bord till jord”

Syftet med insamling av källsorterat matavfall är i första hand att återvinna växtnäring, vilket även säkrar produktionen av biogas. I en ny rapport från Avfall Sverige – ”Matavfallets väg från bord till jord” – följer vi påsen med matavfall från hushållet hela vägen till åkermarken.


2015-08-21 Ny dom om anvisning av plats för hämtning av hushållsavfall

I en dom upphäver Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt en kommuns beslut om anvisning av plats för hämtning av hushållsavfall med hänvisning till att den tjänsteman som har meddelat beslutet inte har ansetts behörig att meddela denna typ av beslut.


2015-08-20 Nya regler om insamling av el-avfall i butik börjar gälla 1 oktober

Hushållens möjligheter att lämna in el-avfall ökar från den 1 oktober i år då nya regler börjar gälla.


2015-08-20 Reviderade kriterier för hög energieffektivitet i ramdirektivet om avfall

EU har publicerat ett direktiv om ändring av kriterierna för hög energi-effektivitet i ramdirektivet om avfall. En klimatkorrigeringsfaktor läggs till i kriterierna. Detta innebär att en del avfallsförbränningsanläggningar i varmare EU-länder automatiskt kommer att klassificeras som energiåtervinningsanläggningar.


2015-08-19 Regeringens svar till kommissionen om kommunala avfallsbolag

Det sätt som svenska kommuner har valt att organisera sin verksamhet på ligger i linje med EU-rätten. Det svaret har regeringen gett på en fråga från EU-kommissionen, som emellertid inte har nöjt sig inte med det svaret utan har återkommit med en så kallad formell underrättelse.


2015-08-19 Höstens kursutbud från Avfall Sverige

Ett höstmöte med fokus på ekonomi, en helt ny fördjupningskurs i avfallslagstiftning samt temadagar om enskilda avlopp och fosforfilter. Det är några av höstens utbildningar från Avfall Sverige.


2015-08-17 Mer än 500 ”Miljönär-vänliga” verksamheter över hela landet

Nu har vi nått en milstolpe i vår gemensamma kampanj ”Miljönär-vänlig”! Förra veckan nådde vi 500 märkningar och ytterligare ett 20-tal har tillkommit sedan dess.


2015-08-03 Parlamentet: EU måste använda sina resurser mer effektiv

EU måste använda sina naturresurser mer effektivt, påpekar parlamentet. Genom att öka resursproduktiviteten med 30 procent till 2030 skulle det kunna öka BNP med en procent och skapa två miljoner hållbara jobb, säger parlamentet i en resolution som antogs i början av juli.


Om Avfall Sverige

Avfall Sverige är branschorganisationen inom avfallshantering och återvinning. Det är Avfall Sveriges medlemmar som ser till att avfall tas om hand och återvinns i landets alla kommuner. Vi gör det på samhällets uppdrag: miljösäkert, hållbart och långsiktigt. Vår vision är "Det finns inget avfall". Vi verkar för att förebygga att avfall uppstår, att mer återanvänds och att det avfall som uppstår återvinns och tas om hand på bästa sätt.

Läs våra remissvar

Läs mer om visionen:
Det finns inget avfall!

Våra ståndpunkter

Bli medlem

Lediga platser

Vallentuna kommun söker avfallsingenjör.

Läs mer

Värmdö kommun, VA/Renhållning, söker avfallsingenjör.

Ladda ner annonsen