Följ Avfall Sverige på Facebook
Följ Avfall Sverige på Twitter
2012-12-21

Ny lagstiftning 2013

Avfall Sverige presenterar här lagar, förordningar, myndighetsföreskrifter och EU-bestämmelser som trädde i kraft kring årsskiftet och som rör avfall eller  berör kommuner och kommunala bolag som utför avfallshantering.

Det temporära undantaget i lagen om offentlig upphandling, LOU, för myndigheter som köper varor eller tjänster från egna bolag är permanent från den 1 januari.
Villkoren för undantaget, de så kallade Teckal-kriterierna, innebär dels att den upphandlande myndigheten måste utöva en kontroll över den juridiska personen eller den gemensamma nämnden som motsvarar den som den utövar över sin egen förvaltning, dels att den juridiska personen måste bedriva huvuddelen av sin verksamhet tillsammans med den eller de myndigheter som kontrollerar den. Om dessa villkor är uppfyllda anses relationen mellan parterna som intern, och upphandling enligt LOU behöver inte ske.

De nya reglerna innebär en anpassning till hur det fungerar i många andra EU-länder. Avfall Sverige har arbetat länge för denna lagändring, som klargör villkoren för att bedriva verksamhet i bolagsform. Lagändringen föregicks av utredningen ”Offentlig upphandling från eget företag - och vissa andra frågor (OFUKI)”. Den var i sin tur en följd av turbulensen efter de så kallade Sysav-domarna, som innebar att det inte längre blev möjligt för kommuner att överlåta uppgifter till eget bolag utan föregående upphandling.

Nya bestämmelser för kommunala företag – ändring i kommunallagen

Regeringens syfte med de nya bestämmelserna i kommunallagen är att bättre säkerställa de kommunala företagens bundenhet av de kommunala kompetensreglerna. Bestämmelserna innebär bland annat att det kommunala ändamålet och de kommunala befogenheter som utgör ram för verksamheten i fråga ska anges i bolagsordningen för helägda aktiebolag.

I årliga beslut ska styrelsen pröva om den verksamhet som har bedrivits av helägda och delägda kommunala aktiebolag har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Om styrelsen finner att så inte är fallet ska den lämna förslag om nödvändiga åtgärder till fullmäktige.

De nya bestämmelserna återfinns i SFS 2012:390.

Extern delegation av kommunala upphandlingsbeslut – ändring i lagen om vissa kommunala befogenheter

De nya bestämmelserna innebär att nämnder i kommuner, landsting och kommunalförbund får möjlighet att delegera beslutanderätten i en upphandling till anställda i så kallade inköpscentraler som anlitats för att medverka vid en upphandling i egenskap av ombud enligt lagen (2007:1091) om offentlig upphandling eller lagen (2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster. Bestämmelserna syftar bland annat till att underlätta kommuners och landstings samarbete med inköpscentraler och minska det administrativa arbetet.

De nya bestämmelserna återfinns i SFS 2012:390.

Tillgång till kommunala föreskrifter – innefattar renhållningsordningens avfallsföreskrifter och avfallsplan

Det ska bli lättare för medborgarna att få reda på vilka regler som kommunen eller landstinget beslutar om. Idag varierar rutinerna för hur nya regler offentliggörs. Genom ändring i kommunallagen regleras det att kommunala föreskrifter ska finnas tillgängliga för allmänheten på kommunens eller landstingets webbplats. De nya kraven innefattar därmed kommunala renhållningordningar. Föreskrifterna ska vara ”samlade i kommunens eller landstingets författningssamling eller på något annat sätt”. Innnehållet i samlingen ska också framgå av ett register eller någon annan samling på webbplatsen.

De nya bestämmelserna ska tillämpas på föreskrifter som har beslutats efter ikraffträdandet. Föreskrifter som har beslutats före ikraffträdandet ska finnas tillgängliga på webbplatsen och vara upptagna i förteckningen senast den 31 december 2014.

Omvänd skattskyldighet för mervärdesskatt vid handel med avfall och skrot av vissa metaller – ändring i mervärdesskattelagen

I syfte att motverka fusk med mervärdesskatt i skrotbranschen ska så kallad omvänd skattskyldighet för mervärdesskatt tillämpas vid handel med avfall och skrot av vissa metaller. De nya bestämmelserna innebär att köparen ska vara redovisnings- och betalningsskyldig för mervärdesskatt istället för säljaren.

De nya bestämmelserna återfinns i SFS 2012:755.

Handel med utsläppsrätter – ändringar i förordningen om handel med utsläppsrätter

Regeringen har beslutat om de ändringar i förordningen om handel med utsläppsrätter som behövs för inför handelsperioden 2013-2020. Ändringarna innebär att samförbränningsanläggningar och biobränsleanläggningar kommer att omfattas av handelssystemet. Ändringarna innebär också att ansökan om tilldelning av utsläppsrätter ska lämnas in senast den 15 september.

De nya bestämmelserna återfinns i SFS 2011:844 och 845.

Nya regler för industriutsläpp

Riksdagen har beslutat om ändringar i miljöbalken för att implementera EU:s direktiv 2010/75 om industriutsläpp (ersätter det s k IPPC-direktivet). Ändringarna innebär att regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om skyldighet för verksamhetsutövare att upprätta en statusrapport som redovisar föroreningar i mark och grundvatten inom det område där en verksamhet bedrivs eller ska bedrivas.

Det införs en ny bestämmelse om ansvar för återställande vid nedläggning av sådana verksamheter för vilka det har upprättats en statusrapport. Vid prövning av en miljöfarlig verksamhet ska hänsyn tas till sådana EU-referensdokument om bästa tillgängliga teknik som har tagits fram före direktivets ikraftträdande. Hänsyn till sådana äldre referensdokument kan göra det nödvändigt att ta in anpassade villkor i ett tillstånd till miljöfarlig verksamhet. En bestämmelse med den innebörden tas in i miljöbalkens bestämmelser om vad ett tillstånd ska innehålla.

De nya bestämmelserna träder i kraft den 7 januari 2013.

Myndighetsföreskrifter som träder i kraft kring årsskiftet

Föreskrifter om handel med utsläppsrätter, NFS 2012:9

Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd (NFS 2007:5) om utsläppsrätter för koldioxid och Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2011:3) angående ansökan om fri tilldelning av utsläppsrätter till anläggningar inom handelssystemet 2013-2020 upphör att gälla och ersätts med nya föreskrifter (NFS 2012:9).

De nya föreskrifterna träder i kraft den 1 januari 2013. De gamla föreskrifterna och allmänna råden i NFS 2007:5 och de gamla föreskrifterna i NFS 2011:3 gäller för övervakning, rapportering och verifiering av 2012 års utsläpp samt vid prövning av ansökan om tilldelning av utsläppsrätter till befintliga anläggningar i ärenden som inletts före den 30 juni 2011.

EU

EU-förordning med end-of-waste-kriterier för glaskross

En teknisk kommitté under EU-kommissionen godkände end-of-waste-kriterier för glas den 7 juli 2012. Det handlar om kriterier för krossglas som utgör avfall. Krossglaset kan smältas ner i en glasugn eller användas som insats vid till exempel vägbyggen. Enligt kriterierna kan endast krosglas som är ämnat för omsmältning upphöra att definieras som avfall och bli en produkt.

Genom Kommissionens förordning (EU) nr 1179/2012 av den 10 december 2012 om kriterier för fastställande av när vissa typer av krossglas upphör att vara avfall enligt ramdirektivet 2008/98/EG om avfall utfärdas de av den tekniska kommittén fastställda kriterierna. 

Samtliga villkor som framgår av förordningens artikel 3 ska vara uppfyllda för att krossglas ska upphöra att utgöra avfall.

Förordningen ska tillämpas från och med den 11 juni 2013.<- Tillbaka till: Nyhetsarkiv

I korthet

2017-05-31 Lund blev årets bästa avfallskommun

Lund är bäst i Sverige på avfallshantering. Det framgår av Avfall Sveriges index för bästa avfallsverksamhet. Där har vi vägt samman en mängd nyckeltal som speglar avfallsverksamheten på ett övergripande sätt; kundnöjdhet, återvinning av material och matavfall, avfallsmängd och andel förpackningar och tidningar i hushållsavfallet.


2017-05-23 Nytt initiativ synliggör cirkulär ekonomi i praktiken

I en ny film beskriver branschorganisationerna Avfall Sverige, Energigas Sverige, Energiföretagen Sverige och Svenskt Vatten hur den cirkulära ekonomin hänger ihop. En pedagogisk broschyr har också tagits fram med exempel på hur fyra olika kommuner – Stockholm, Växjö, Umeå och Gotland – bidrar till den cirkulära ekonomin i praktiken.


2017-05-22 Biogas och biogödsel är en viktig del i den cirkulära ekonomin

Avfall Sverige är tillsammans med Energigas Sverige drivande i arbetet för bättre villkor för biogasen. Som vi tidigare berättat har vi tillsammans skrivit brev till miljöministern och bjudit in politiker och branschen till biogastoppmöte. Nu har Avfall Sverige tillsammans med övriga parter inom projektet Nationella biogasstrategin också haft ett möte med miljöminister Karolina Skog och riksdagens trafikutskotts ordförande Karin Svensson Smith för att diskutera frågan konkret.


2017-05-17 Ny ordförande i Municipal Waste Europe

Den europeiska avfallsorganisationen Municipal Waste Europe har fått en ny styrelse. Ordförande efter Avfall Sveriges vd Weine Wiqvist är Patrick Hasenkamp från den tyska avfallsorganisationen VKU. Weine Wiqvist har varit ordförande under åren 2013–2017 och Patrick Hasenkamp har varit vice ordförande 2015–2017. Nya vice ordföranden i Municipal Waste Europe är Riku Eksymä från Finland och Federico Foschini från Italien.


2017-05-16 13 miljoner kronor till projekt för att utveckla hållbara städer

11 projekt för hållbar stadsutveckling får dela på 13 miljoner kronor. Det har Naturvårdsverket beslutat. Projekten innefattar planering av kretsloppslösningar, energiförsörjning, transportåtgärder, stadsplanering och ekosystemtjänster. Det handlar bland annat om resurseffektivt utnyttjande av vatten, innovativa hållbara material och lösningar för transporter där kollektivtrafik, bilpooler och cykelpooler blir en del i stadsmiljön.


Avfall och Miljö är Sveriges enda renodlade avfallstidning. Här finns de djuplodande artiklarna, de förklarande exemplen och den tydliga analysen. Artiklarna skrivs av branschens egna experter och hela 80 procent av läsarna har direkt nytta av tidningen i sitt arbete. 

Läs mer