Följ Avfall Sverige på Facebook
Följ Avfall Sverige på Twitter
2012-12-21

Ny lagstiftning 2013

Avfall Sverige presenterar lagar, förordningar, myndighetsföreskrifter och EU-bestämmelser som trädde i kraft kring årsskiftet och som rör avfall eller berör kommuner och kommunala bolag som utför avfallshantering.

Läs mer
2012-12-10

Förslag till nytt standardavtal för hantering av elavfall

El-Kretsen och en förhandlingsgrupp med representanter från kommuner, Avfall Sverige och SKL, har förhandlat fram ett förslag till standardavtal för hantering av elavfall från hushåll. Avtalet avses att börja gälla från den 1 januari 2013.

Läs mer

I korthet

2012-12-21 Egna avfallsregler får inte sättas upp av nämnd

Två fastighetsägare ansökte om att själva få omhänderta slam som utgjorde hushållsavfall. Miljö- och byggnadsnämnden i kommunen avslog begäran eftersom anläggningen inte uppfyllde kommunens reningskrav. Fastighetsägarna överklagade och ärendet har nu avgjorts i mark- och miljööverdomstolen som kom fram till att kommunen inte haft rätt att avslå ansökan. Enligt miljöbalken kan inte en nämnd besluta om generella regler för när en fastighetsägare får ta hand om sitt avfall utan det ska regleras i renhållningsordningen.


2012-12-13 Dom om avfall i form av utrensad frukt och grönt från livsmedelsbutik

I en dom från Mark- och miljödomstolen i Vänersborg gör domstolen bedömningen att avfall från frukt- och grönsaksdisken i en livsmedelsaffär inte kan bedömas som avfall jämförligt med hushållsavfall. Även Mark- och miljööverdomstolen gör samma bedömning.


2012-12-10 Avfall på rastplatser är inte kommunens ansvar

Ett kommunalförbund beslutade att överta all transport och behandling av avfall på rastplatser inom vissa kommuner. Men länsstyrelsen upphävde beslutet och har nu fått stöd i Mark- och miljödomstolen.


2012-12-10 Inte rimligt kräva att förslag till ändring i renhållningsordning alltid ska ställas ut

I en promemoria från Miljödepartementet ges förslag till revidering av miljöbalkens bestämmelser om miljökonsekvensbeskrivningar. Renhållningsordningens avfallsplan är en sådan plan som omfattas av kravet på miljökonsekvensbeskrivning. Miljödepartementet föreslår att även förslag till ändring i en renhållningsordning alltid ska ställas ut för granskning. Avfall Sverige avstyrker detta förslag i remissvar till departementet.


2012-12-10 Avfall Sverige står bakom förslag om produkter med radioaktiva ämnen

Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) har på uppdrag av regeringen utrett producentansvaret för produkter som innehåller radioaktiva ämnen. SSM föreslår att producentansvaret tas bort vilket innebär att det blir en återgång till det tidigare ansvaret för innehavaren att säkerställa omhändertagande av det radioaktiva avfallet.


2012-12-10 Ny medlemsenkät

Avfall Sverige genomför en medlemsundersökning under januari-februari. Syftet är att få kunskap om medlemmarnas uppfattning om oss och de frågor medlemmarna vill att vi ska driva. Vi ber därför de som nås av enkäten att besvara den. Resultatet av undersökningen kommer att användas i Avfall Sveriges verksamhetsutveckling och publiceras i samband med nästa årsmöte.


Avfall och Miljö är Sveriges enda renodlade avfallstidning. Här finns de djuplodande artiklarna, de förklarande exemplen och den tydliga analysen. Artiklarna skrivs av branschens egna experter och hela 80 procent av läsarna har direkt nytta av tidningen i sitt arbete. 

Läs mer