Följ Avfall Sverige på Facebook
Följ Avfall Sverige på Twitter
2012-02-02

2 000 kr per år genomsnittstaxan för ett villahushåll

2012 års första rapport finns nu för nedladdning från hemsidan. Det är en redovisning av avfallstaxor, insamlings- och behandlingsmetoder för hushållsavfall, former och utförande. 2010 betalade ett svenskt villahushåll i genomsnitt 2 000 kr för att få sitt hushållsavfall hämtat. Avgiften för hushåll i flerbostadshus var i medeltal 1 240 kr per lägenhet.

Läs mer

I korthet

2012-02-23 Undantag om Teckal-kriterierna är uppfyllda

I en lagrådsremiss föreslår regeringen att det införs ett så kallat in house-undantag från kravet på upphandling i lagen om offentlig upphandling, LOU, vilket skulle underlätta för exempelvis kommuner att anlita egna bolag. Undantaget omfattar även exempelvis kommunalförbund och gemensamma nämnder. Undantaget gäller endast under förutsättning att kontroll- och verksamhetskriterierna, de så kallade Teckal-kriterierna, är uppfyllda.


2012-02-23 Uppdaterad mall för avfallshämtning

Avfall Sverige, Sveriges Kommuner och Landsting samt Sveriges Åkeriföretag har tillsammans skapat en ny mall för upphandling av insamlingstjänster. Mallen ersätter den senaste, från 2008, och finns för nedladdning på vår hemsida. Mallen utgår från lagen om offentlig upphandling och kommer att revideras i takt med ny lagstiftning.


2012-02-23 En tredjedel fossilt kol i avfall som förbränns

”Bestämning av andel fossilt kol i avfall som förbränns i Sverige” är titeln på en ny rapport, som kan laddas ner från Avfall Sveriges hemsida. Resultaten från projektet visar att andelen fossilt kol i det avfall som förbränns i Sverige är ungefär en tredjedel. Slutsatserna grundas på studier av avfall med fyra olika bestämningsmetoder på sju av Sveriges avfallsförbränningsanläggningar.


2012-02-23 Olika metoder hantera fosforfiltermaterial

Förbrukat filtermaterial från fosforfällor för kompletterande rening i enskilda avloppsanläggningar är hushållsavfall. Det innebär att kommunerna har ansvar för borttransport och hantering av fosfor-filtermaterialet. I en nyutgiven rapport från Avfall Sverige ges rekommendationer för formulering i avfallsföreskrifterna och konstruktion av avfallstaxan.


2012-02-21 Sverige världsledande på insamling av el-avfall

16,09 kilo el-avfall samlade varje svensk in 2011, en ökning med 3 procent jämfört med året innan. Det visar färsk statistik från El-Kretsen. Den totala insamlingen av el-avfall och batterier för Sverige hamnade på 154 185 ton, i den siffran ingår även produkter som lämnats in av företagen.


2012-02-03 Regeringen vill förbättra återvinningen av fosfor

Regeringen har gett Naturvårdsverket ett särskilt uppdrag om hållbar återföring av fosfor. Naturvårdsverket ska bland annat kartlägga fosforresurser i samhället som kan bidra till att förbättra återvinningscykeln.


Avfall och Miljö är Sveriges enda renodlade avfallstidning. Här finns de djuplodande artiklarna, de förklarande exemplen och den tydliga analysen. Artiklarna skrivs av branschens egna experter och hela 80 procent av läsarna har direkt nytta av tidningen i sitt arbete. 

Läs mer