Följ Avfall Sverige på Facebook
Följ Avfall Sverige på Twitter

Inga nyheter i den här listan.

I korthet

2012-06-27 Vägledning till Ramdirektivet

Den 21 juni 2012 publicerade EU-kommissionen en vägledning till ramdirektivet 2008/98/EG om avfall på sin hemsida.


2012-06-20 Domen fastställd: Pressretur saknade klagorätt

Pressretur har anmält NSRs insamling av returpapper till Miljönämnden i Helsingborg med begäran om att NSR skulle föreläggas att upphöra med transporter av returpapper. Nu har Mark- och miljööverdomstolen kommit fram till att Pressretur saknade klagorätt.


2012-06-20 Dom från Mark- och miljödomstolen om frukt och grönt från livsmedelsbutiker

I en dom från Mark- och miljödomstolen i Vänersborg gör domstolen bedömningen att avfall från frukt- och grönsaksdisken i en livsmedelsaffär inte kan bedömas som avfall jämförligt med hushållsavfall. Avfall Sverige står fast vid den tolkning som görs i vår guide # 4 att generellt sett kan man utgå från att frukt- och grönsaksres-ter liksom kasserade livsmedel med eller utan förpackning inklusive kött- och fiskbiprodukter och annat liknande kan kategoriseras som hushållsavfall.


2012-06-19 Ändringar i deponeringsförordningen

Regeringen har beslutat om några ändringar i förordningen (2001:512) om deponering av avfall. Ändringar görs bland annat med anledning av Rådets direktiv 2011/97/EU från den 5 december 2011 om ändring av direktiv 1999/31/EG vad gäller särskilda kriterier för lagring av metalliskt kvicksilver som är att betrakta som avfall.


2012-06-19 Beslut om sjunde miljöhandlingsprogram i EU

Miljöministrarna i EU enades på rådsmötet 11 juni om slutsatser om EUs sjunde miljöhandlingsprogram. Miljöhandlingsprogrammen är de överordnade strategiska ramarna för EUs miljöpolitik. Programmet ska baseras på en ambition för år 2050 och mål ska sättas för år 2020. EU-kommissionen har utlovat ett förslag till ett sjunde miljöhandlingsprogram senast i november.


2012-06-07 Ökad import av avfall

Intresset för att bygga ut avfallsförbränningen är stort, rapporterar Sveriges Radio i flera olika inslag. Om alla de planerade förbränningsanläggningarna byggs kommer Sverige om sex till åtta år att kunna bränna 30 procent mer avfall än i dag. Det kan därför bli aktuellt med ökad import av avfall.


Avfall och Miljö är Sveriges enda renodlade avfallstidning. Här finns de djuplodande artiklarna, de förklarande exemplen och den tydliga analysen. Artiklarna skrivs av branschens egna experter och hela 80 procent av läsarna har direkt nytta av tidningen i sitt arbete. 

Läs mer