Följ Avfall Sverige på Facebook
Följ Avfall Sverige på Twitter
2012-05-29

Avfallsmängderna ökar

Avfallsmängderna ökar något, efter att ha sjunkit ett par år i rad. Det visar färsk statistik från Avfall Sverige. 2011 behandlades 4 349 910 ton hushållsavfall, 458,7 kg/person. Det är en ökning med 3,5 procent jämfört med året innan. Drygt hälften, 51,4 procent, går till energiåtervinning. 32,8 procent materialåtervinns och 14,9 procent går till biologisk återvinning. 0,9 procent av hushållsavfallet deponeras, en minskning med 9 procent jämfört med 2010.

Läs mer
2012-05-10

Riksdagen beslutade om permanent undantag

Riksdagen har nu beslutat att det temporära undantaget i lagen om offentlig upphandling, LOU, för myndigheter som köper varor eller tjänster från egna bolag ska bli permanent. Regeringens föreslog i propositionen ”2011/12:106 Offentlig upphandling från eget företag - och vissa andra frågor” att det i lagen om offentlig upphandling införs ett nytt, permanent undantag från kravet på upphandling förutsatt att de så kallade Teckal-kriterierna är uppfyllda. Detta förslag har nu bifallits av riksdagen.

Läs mer
2012-05-08

Regeringen har beslutat om 13 nya etappmål

Regeringen har fattat beslut om 13 nya etappmål inom fyra prioriterade områden: luftföroreningar, farliga ämnen, avfall och biologisk mångfald. Etappmålen följer i huvudsak de förslag som Miljömålsberedningen lämnade förra våren.

Läs mer

I korthet

2012-05-29 Avfall Sverige fortsätter driva frågan om ansvar för insamling

Den nu pågående avfallsutredningen har kommit en bra bit på väg. Innan utredaren lämnar sitt betänkande den 3 september kommer expertgruppen som arbetar med utredningen att ha ytterligare några möten. Därefter följer remisshantering, sannolikt följt av en eventuell proposition om ett år. Avfall Sveriges styrelse diskuterade under måndagen utredningens tankar, så som de ser ut idag. Avfall Sverige kommer att fortsätta driva frågan om kommunernas huvudmannaskap för insamlingen. Exempel visar att kommunerna redan med nuvarande regelverk kan arbeta med insamlingen och hitta andra samarbetspartners. Det finns fortfarande stora förväntningarna från kommunerna på en ändrad ansvars- och rollfördelning som skulle innebära bättre service för medborgarna och ökad återvinning.


2012-05-29 Laxå/Askersund fick Sakabs farligt avfall-pris

En alltför stor del av hushållens farliga avfall är på drift. För att uppmuntra kommuner, som är duktiga på att hantera farligt avfall och sporra fler har Sakab infört sitt AllFa-pris. Det tilldelas i år den kommun som kan presentera den bästa idén för hanteringen av hushållens farliga avfall och därmed bidra till att vi kommer lite närmare det nationella miljökvalitetsmålet ”Giftfri miljö". Vinnare blev Laxå/Askersund.


2012-05-23 ”Risk för dyrare el och värme”

Skatteverkets omtolkning av fastighetstaxeringslagen innebär kraftigt höjda kostnader för effektiv kraftvärmeproduktion. Om inget görs, riskeras delar av landets mest effektiva energiproduktion, skriver Avfall Sverige, Svensk Fjärrvärme, Svensk Energi, Energigas Sverige och Svebio i en gemensam debattartikel.


2012-05-08 Kommunkritik mot EU-kommissionen om upphandling och koncessioner

Expertgruppen för upphandlingsfrågor inom Municipal Waste Europe (MWE), där Avfall Sverige ingår, har tagit fram två så kallade Position Papers, där man redovisar sina ståndpunkter med anledning av den pågående översynen inom EU av upphandingsdirektiven och förslag om ett nytt direktiv om koncessioner.


2012-05-08 EU-domstolen: Avfallsproducentens identitet får inte hållas hemlig

En mellanhandlare, som organiserar avfallstransporter, får inte hemlighålla identiteten på avfallsproducenten för mottagaren. Det framgår av ett avgörande från EU-domstolen.


2012-05-08 Dags igen för Almedalen

Avfall Sverige deltar i Almedalsveckan för fjärde året i rad, i år som medarrangör vid två evenemang.


Avfall och Miljö är Sveriges enda renodlade avfallstidning. Här finns de djuplodande artiklarna, de förklarande exemplen och den tydliga analysen. Artiklarna skrivs av branschens egna experter och hela 80 procent av läsarna har direkt nytta av tidningen i sitt arbete. 

Läs mer