Följ Avfall Sverige på Facebook
Följ Avfall Sverige på Twitter
2012-10-26

Miljöministern bjöd in till möte om avfallsutredningen

Den 11 oktober ordnade Miljödepartementet ett informationsmöte om Avfallsutredningen mot bakgrund av att den nu lämnats ut på remiss. Remisstiden går ut den 21 december. Vid mötet deltog ett sextiotal personer varav de flesta företrädde olika näringslivsintressen. Endast ett fåtal kommuner hade anslutit.

Läs mer
2012-10-26

Översyn av kommunallagen och av EUs avfallslagstiftning

Departementsrådet Johan Höök ska utreda kommunallagen. Bland annat vill regeringen öka kommunernas insyn och kontroll över entreprenörer. Utredningen ska slutredovisas den 31 mars 2015, med en delredovisning den 30 juni nästa år. EU-kommissionen har aviserat att en översyn av avfallslagstiftningen planeras 2013. Översynen syftar till att utveckla nya marknader för avfall och återvinning.

Läs mer

I korthet

2012-10-26 Proposition om nya regler för industriutsläpp

Regeringen har överlämnat en proposition till riksdagen där man föreslår ändringar för att genomföra EUs direktiv om industriutsläpp (IED-direktivet). Förslag till implementering av direktivet var ute på remiss våren 2012. IED-direktivet ersätter det så kallade IPPC-direktivet och har i stort sett samma tillämpningsområde.


2012-10-26 Inte fel av Helsingborg att lämna över skyldigheter på avfallsområdet till NSR

Förvaltningsrätten underkänner inte Helsingborgs stads överföring av skyldigheter på avfallsområdet till NSR men uppdraget är att betrakta som en tjänstekoncession.


2012-10-26 Direktiv om miljöbedömning revideras

EU-kommissionen har arbetat med en revidering av 2001 års direktiv om miljöbedömning av planer och program. Ett förslag läggs fram inom kort.


2012-10-24 Bättre tillgång till kommunala föreskrifter

Det ska bli lättare för medborgarna att få reda på vilka regler som kommunen eller landstinget beslutar om. Idag varierar rutinerna för hur nya regler offentliggörs.


2012-10-24 Ny biogasstatistik

Energimyndigheten har publicerat en ny rapport över produktion och användning av biogas 2011.


2012-10-16 Utsläppen av växthusgaser minskar

2011 släppte Sverige ut 61,5 miljoner ton växthusgaser, enligt ny statistik från Naturvårdsverket. Jämfört med 2010 är det en minskning på sex procent och jämfört med 1990 är det en minskning på 16 procent.


Avfall och Miljö är Sveriges enda renodlade avfallstidning. Här finns de djuplodande artiklarna, de förklarande exemplen och den tydliga analysen. Artiklarna skrivs av branschens egna experter och hela 80 procent av läsarna har direkt nytta av tidningen i sitt arbete. 

Läs mer