Följ Avfall Sverige på Facebook
Följ Avfall Sverige på Twitter
2013-02-19

Avfall Sverige svarar på remiss om reviderade WEEE-direktivet

Avfall Sverige har lämnat remissvar på en rapport från Naturvårdsverket om hur det reviderade WEEE-direktivet 2012/19/EU ska implementeras i svensk lagstiftning. En av synpunkterna är att kommunerna själva måste få avgöra vem som ska bedriva återanvändning på åvc.

Läs mer

I korthet

2013-02-26 Företag medgavs inte eget omhändertagande av jämförligt hushållsavfall

Ett företag ansökte hos Sjöbo kommun om befrielse från kommunal sophämtning. Som grund angav bolaget bland annat att man som producent av livsmedel hade ett heltäckande avfallshanteringsavtal med en annan aktör än kommunen och att det avfall som uppstod i personalutrymmena inte uppgick till mer än ca sex kilo per vecka. Kommunen avslog ansökan eftersom man inte ansåg att det var fråga om obetydliga mängder avfall.


2013-02-19 Vi återvinner fler mindre hushållsapparater, lampor och batterier

Ny statistik från El-Kretsen visar att svenskarna fått ett nytt återvinningsbeteende under 2012. Kylskåp och TV-apparater är fortfarande vanliga men nu återvinns också allt fler små och medelstora hushållsapparater, lampor och batterier. 2012 samlade Sverige in drygt 147 684 ton, 15,47 kg/invånare.


2013-02-19 Naturvårdsverket ser över deponiskatten

Naturvårdsverket har fått regeringens uppdrag att göra en översyn och analys av den miljöstyrande effekten av deponiskatten.


2013-02-19 Svensk energipolitik får gott betyg

Satsningarna på förnybar energi och ökad energieffektivitet har gett resultat, konstaterar den internationella energiorganisationen (IEA) i sin utvärdering av svensk energipolitik de senaste fem åren.


2013-02-19 OECD granskar miljöpolitiken

OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) ska granska svensk miljöpolitik.


2013-02-11 Ändringar i förpackningsdirektivet

I EUs direktiv 94/62/EG om förpackningar och förpackningsavfall finns en allmän definition av förpackningar och kriterier för tolkning av vad som utgör förpackningar och inte. I bilaga I till direktivet finns en förteckning angående tillämpningen av kriterierna.


Avfall och Miljö är Sveriges enda renodlade avfallstidning. Här finns de djuplodande artiklarna, de förklarande exemplen och den tydliga analysen. Artiklarna skrivs av branschens egna experter och hela 80 procent av läsarna har direkt nytta av tidningen i sitt arbete. 

Läs mer