Följ Avfall Sverige på Facebook
Följ Avfall Sverige på Twitter
2013-03-22

Fallskydd på återvinningscentraler

Avfall Sverige har tagit fram branschregler och rekommendationer vad gäller fallskydd vid återvinningscentraler. Branschrekommendationerna ska fungera för återvinningscentraler nationellt. I dagsläget är ett antal olika höjder lokalt godkända av olika lokala arbetsmiljöinspektörer men avfallsbranschen menar att 80 cm höjd från mark till en kant är en rimlig höjd, med eller utan container bakom.

Läs mer
2013-03-01

Dom från Svea hovrätt: Krav på bilbälte för sophämtare

Två sophämtare hade kört en sopbil ca 500 meter på en tungt trafikerad huvudled utan att använda bilbälte och åtalades för detta. Frågan för domstolarna att ta ställning till var om chaufförerna, när det gällde den aktuella körningen, omfattas av undantaget i de nämnda föreskrifterna.

Läs mer

I korthet

2013-03-15 Avfall Sverige på andra plats i Columbi Ägg

Av totalt 100 kampanjer nominerades 13 till reklamtävlingen Columbi Ägg 2013. Avfall Sverige var en av de nominerade, med den opinionsbildande kampanjen ”God morgon, Riksdagen”, och kom på andra plats. Columbi Ägg är Dagens Samhälles reklamtävling där bästa kampanj för offentlig sektor utses. En jury utser den vinnande kampanjen.


2013-03-15 Proposition olagligt statsstöd: Inget undantag från självkostnadsprincipen

Propositionen om olagligt statsstöd har lämnats till Regeringen. I propositionen föreslås en ny lag om tillämpning av EUs statsstödsregler. Av särskilt intresse för avfallsbehandlingsverksamhet i kommunal regi är att det inte föreslås något undantag från självkostnadsprincipen när kommunen bedriver verksamhet på marknaden, till exempel energiåtervinner annat avfall än farligt avfall på uppdrag av näringslivet.


2013-03-14 Utredaren föreslår dubblerad gräns för direktupphandling

Upphandlingsutredningen, under ledning av Anders Wijkman, har lämnat sitt slutbetänkande. Gränsen för krav på offentlig upphandling föreslås höjas till det dubbla, cirka 600 000 kronor.


2013-03-12 Revisionsrätten granskar EUs medfinansiering av avfallshantering

Europeiska revisionsrätten, som granskar EUs finanser, har undersökt EUs medfinansiering av infrastruktur för kommunal avfallshantering. Undersökningen har gjorts för att kontrollera om finansieringen varit ändamålsenlig för att hjälpa medlemsstater att uppfylla EUs avfallspolitiska mål.


2013-03-12 Återvinningen ökade i EU

Ny statistik visar att återvinningen ökade inom EU 2011. 40 procent av det behand-lade hushållsavfallet återvanns, en ökning från 27 procent år 2001. I genomsnitt uppstod 503 kg hushållsavfall per person, för Sverige var samma siffra cirka 460 kg.


2013-03-10 Avfallsutredningen dominerade styrelsemötet

Avfall Sveriges styrelse höll sammanträde den 6 mars. Huvudpunkten på agendan var det fortsatta arbetet med avfallsutredningen och den kommande propositionen. Enligt den information vi har kommer regeringen lämna en proposition till riksdagen i maj/juni.


Avfall och Miljö är Sveriges enda renodlade avfallstidning. Här finns de djuplodande artiklarna, de förklarande exemplen och den tydliga analysen. Artiklarna skrivs av branschens egna experter och hela 80 procent av läsarna har direkt nytta av tidningen i sitt arbete. 

Läs mer