Följ Avfall Sverige på Facebook
Följ Avfall Sverige på Twitter
2013-10-03

Kommunen bör ha övergripande
ansvar för insamling av textilavfall

Med anledning av Naturvårdsverkets regeringsuppdrag att ta fram etappmål för textilier och textilavfall har Avfall Sverige sett ett behov av att ta fram en policy när det gäller textil och textilavfall. Den principiella ståndpunkten är att om alla hushåll förväntas sortera ut textil måste kommunen vara den part som har det övergripande ansvaret för insamlingssystemet gentemot medborgarna.

Läs mer

I korthet

2013-10-29 Ny information om väderskydd på åvc

Avfall Sverige vill göra kommunerna uppmärksamma på att El-Kretsen har ny information om väderskydd för vitvaror på åvc. Informationen finns för nedladdning på El-Kretsens hämtplatsportal www.el-kretsen.se. Naturvårdsverket kommer att se över möjligheten att ändra reglerna om väderskydd i föreskriften i samband med att den nya WEEE-förordningen träder ikraft i början av 2014.


2013-10-28 Enkelt med egen tunna för återvinning

I Halmstad har nästan 200 hushåll under ett år testat ett nytt sätt att lämna förpackningar och tidningar för återvinning. Allt slängdes blandat i ett eget kärl intill bostaden. I synnerhet villaägarna tycker att det är ett enkelt och bekvämt system, som innebär att de slipper ta sitt avfall till återvinningsstationen. Projektet har dokumenterats i rapporten ”Gula tunnan ¬ en utvärdering av en fastighetsnära insamling av tidningar och förpackningar i blandad fraktion” som finns för nedladdning.


2013-10-22 Ändringar i förordningen om producentansvar för förpackningar

Ändringar har gjorts i förordningen (2005:1273) om producentansvar för förpackningar med anledning av ändringar i EUs förpackningsdirektiv.


2013-10-16 Håll Sverige Rent-konferens för minskad nedskräpning

Onsdag 13 november är det dags för Håll Sverige Rent att arrangera sin årliga nationella konferens för minskad nedskräpning. Konferensen vänder sig till alla som arbetar med att minska nedskräpningen i kommunerna.


2013-10-11 Kommunerna som är bäst på avfallshantering – nu vet vi vilka de är!

Avfall Sverige kan nu presentera ny statistik om svensk avfallshantering på läns- och kommunnivå. Rapporten ”Hushållsavfall i siffror” innehåller uppgifter om avgifter, hur mycket avfall som samlas in, hur nöjda kunderna är med avfallshanteringen och mycket mer.


2013-10-08 Statskontoret ska utreda nordiskt samarbete om offentlig upphandling

Socialdepartementet har gett Statskontoret i uppdrag att göra en förstudie om nordiskt samarbete om socialt och miljömässigt hållbar offentlig upphandling.


Avfall och Miljö är Sveriges enda renodlade avfallstidning. Här finns de djuplodande artiklarna, de förklarande exemplen och den tydliga analysen. Artiklarna skrivs av branschens egna experter och hela 80 procent av läsarna har direkt nytta av tidningen i sitt arbete. 

Läs mer