Följ Avfall Sverige på Facebook
Följ Avfall Sverige på Twitter
2013-09-25

”Avfallshantering nödvändig infrastruktur”

I budgetpropositionen skriver regeringen att avfall är en viktig resurs och konstaterar att ett väl fungerande omhändertagande av avfall är en av de nödvändiga infrastrukturerna i samhället. Avfallshanteringens infrastruktur ska ses som en del av övrig samhällsplanering.

Läs mer

I korthet

2013-09-25 Inte bra om Konkurrensverkets olika roller kan blandas samman

Regeringen avser att samla det nuvarande stödet till vägledning och information om offentlig upphandling, inklusive innovations- upphandling i Konkurrensverket. Avfall Sverige ifrågasätter om det är så klokt att tilldela Konkurrensverket flera roller som lätt kan blandas samman, nämligen både tillsyn och vägledning inom upphandling, men också tillsyn över offentlig säljverksamhet enligt konkurrenslagen som de tidigare haft.


2013-09-25 Föreskrifter för enskilda avlopp nytt förslag

Havs- och Vattenmyndigheten, HaV, presenterade den 16 september ett regeringsuppdrag där de bland annat föreslår ny lagstiftning och effektivare tillsyn. Ett centralt förslag är att regeringen ger HaV mandat att besluta om föreskrifter för enskilda avlopp. Idag finns bara allmänna råd.


2013-09-25 Kommentar till skatteutredning

Avfall Sverige har lämnat kommentar till Naturvårdsverkets regeringsuppdrag om översyn av deponiskatten. Avfall Sverige ställer sig positiv till att avfall från ”landfill mining” och från efterbehandling av deponier undantas skatteskyldigheten men är däremot kritiska till om Naturvårdsverket skulle föreslå att avdragsmöjligheterna tas bort, som innebär att saneringar av förorenad mark kommer att bli dyrare. Detta skulle komma att bidra till en kraftig minskning av sanerade objekt i Sverige. Hela kommentaren finns bland våra remissvar.


2013-09-25 Avfall och Miljö nr 4 ute nu

Vår tidning Avfall och Miljö har nu kommit ut med årets fjärde nr. Bland mycket annat finns där en intervju med energiministern Ann-Karin Hatt, man kan ta del av projektet "Gula tunnan" och läsa om den snabba utvecklingen på avfallsområdet i Finland.


2013-09-18 Ökad produktion av biogas 2012

Biogasproduktionen uppgick förra året till 1 589 GWh vilket är en ökning mot år 2011 då totalt 1 473 GWh biogas producerades. Det visar ny statistik från Energimyndigheten.


2013-09-17 Internationellt intresse för svensk avfallshantering

Weine Wiqvist, VD Avfall Sverige, intervjuas av fransk-tysk TV.

Weine Wiqvist, VD Avfall Sverige, har blivit intervjuad om svensk avfallshantering av en fransk-tysk TV-kanal och av en amerikansk journalist. Skälet till deras intresse är bland annat att Sverige är mycket duktiga på avfallshantering.


Avfall och Miljö är Sveriges enda renodlade avfallstidning. Här finns de djuplodande artiklarna, de förklarande exemplen och den tydliga analysen. Artiklarna skrivs av branschens egna experter och hela 80 procent av läsarna har direkt nytta av tidningen i sitt arbete. 

Läs mer