Följ Avfall Sverige på Facebook
Följ Avfall Sverige på Twitter

Inga nyheter i den här listan.

I korthet

2015-08-27 Följ matavfallets väg ”från bord till jord”

Syftet med insamling av källsorterat matavfall är i första hand att återvinna växtnäring, vilket även säkrar produktionen av biogas. I en ny rapport från Avfall Sverige – ”Matavfallets väg från bord till jord” – följer vi påsen med matavfall från hushållet hela vägen till åkermarken.


2015-08-21 Ny dom om anvisning av plats för hämtning av hushållsavfall

I en dom upphäver Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt en kommuns beslut om anvisning av plats för hämtning av hushållsavfall med hänvisning till att den tjänsteman som har meddelat beslutet inte har ansetts behörig att meddela denna typ av beslut.


2015-08-20 Nya regler om insamling av el-avfall i butik börjar gälla 1 oktober

Hushållens möjligheter att lämna in el-avfall ökar från den 1 oktober i år då nya regler börjar gälla.


2015-08-20 Reviderade kriterier för hög energieffektivitet i ramdirektivet om avfall

EU har publicerat ett direktiv om ändring av kriterierna för hög energi-effektivitet i ramdirektivet om avfall. En klimatkorrigeringsfaktor läggs till i kriterierna. Detta innebär att en del avfallsförbränningsanläggningar i varmare EU-länder automatiskt kommer att klassificeras som energiåtervinningsanläggningar.


2015-08-19 Höstens kursutbud från Avfall Sverige

Ett höstmöte med fokus på ekonomi, en helt ny fördjupningskurs i avfallslagstiftning samt temadagar om enskilda avlopp och fosforfilter. Det är några av höstens utbildningar från Avfall Sverige.


2015-08-17 Mer än 500 ”Miljönär-vänliga” verksamheter över hela landet

Nu har vi nått en milstolpe i vår gemensamma kampanj ”Miljönär-vänlig”! Förra veckan nådde vi 500 märkningar och ytterligare ett 20-tal har tillkommit sedan dess.


Avfall och Miljö är Sveriges enda renodlade avfallstidning. Här finns de djuplodande artiklarna, de förklarande exemplen och den tydliga analysen. Artiklarna skrivs av branschens egna experter och hela 80 procent av läsarna har direkt nytta av tidningen i sitt arbete. 

Läs mer