Följ Avfall Sverige på Facebook
Följ Avfall Sverige på Twitter
2014-12-18

Moms för second hand-verksamhet?

Skatteverket anser att second hand-försäljning som bedrivs av allmännyttiga ideella föreningar och registrerade trossamfund är skyldiga att betala mervärdesskatt för sin försäljning. Detta gäller om försäljningen bedrivs i sådan omfattning att de är skattskyldiga till inkomstskatt.

Skatteverket gör bedömningen att en allmännyttig förening som bedriver second hand-försäljning med viss regelmässighet bör anses bedriva näringsverksamhet. Därmed aktualiseras frågan om skattskyldighet för inkomst från verksamheten. Om en allmännyttig förening bedriver second hand-försäljning kommersiellt så bör detta ske i direkt konkurrens med kommersiell handel, enligt Skatteverket.  

Skatteverkets uppfattning är att en second hand-verksamhet som bedrivs i butik som inte håller öppet mer än 24 timmar i veckan, och där personalen till klart övervägande del arbetar ideellt, kan jämställas med regelbundet anordnade basarer eller loppmarknader. Sådan second-handförsäljning ska enligt Skatteverket anses vara verksamhet som av hävd finansierar ideellt arbete. Om en allmännyttig förening bedriver second hand-försäljning i flera geografiskt åtskilda butiker så bör dessa normalt bedömas var för sig.

Nu har flera politiker angett att de hellre ser att den ideella verksamheten med secondhand även fortsatt slipper beskattning och överväger om man kan ändra lagstiftningen. 

– Skatteverkets ställningstagande riskerar att hämma second hand-försäljningen och därmed den miljönytta som den bidrar till genom att skänkta produkter och komponenter kan få fortsatt liv genom återanvändning istället för att bli avfall. Detsamma gäller aktiviteter inom ramen för förberedelse för återanvändning, det vill säga när avfall genomgår kontroll, rengöring eller reparation får fortsatt användning, säger Avfall Sveriges VD Weine Wiqvist. 

Skatteverkets ställningstagande återfinns här<- Tillbaka till: Nyhetsarkiv

I korthet

2017-11-20 Veckan då Europa minskar avfallet

Nu ska tusentals aktiviteter runt om i Europa visa att det går att minska avfallet. Det är nämligen dags för den nionde årgången av projektet ”Europa Minskar Avfallet” där Avfall Sverige är nationell samordnare.


2017-11-20 Hoten mot biogasen kräver snabbt besked och bred samsyn

Det behövs ett snabbt besked och bred samsyn om framtiden för att branschen ska kunna fortsätta investera och utveckla biogasen, skriver Avfall Sverige, LRF och 100% förnybart i en debattartikel i Aktuell Hållbarhet. Ett hot är bland annat att den befintliga marknaden för biogas försvagas när bussar och taxifordon i ökande utsträckning elektrifieras.


2017-11-17 Miljardinvesteringar hotas av importerad biogas

Åtskilliga miljoner svenska skattekronor går åt till att stödja importerad biogas, som redan har fått subventioner i tillverkningslandet. Den skeva konkurrensen sätter hård press på de svenska biogasproducenterna. Det skriver Caroline Steinwig, Avfall Sverige, i en debattartikel i Ny Teknik.


2017-11-15 Rapport om marin nedskräpning

Avfall Sverige är huvudsponsor till en rapport, som tagits fram av den internationella avfallsorganisationen Iswa: Prevent Marine Plastic Litter Now. Här visas vikten av effektiv avfallshantering för att komma till rätta med problemet. Vi behöver sprida erfarenheter och samverka, menar författaren, Dr Costas Veslis, vid University of Leeds.


2017-11-14 Temadag med paneldebatt om skatteförslaget

Den 4 december arrangerar Avfall Sverige en temadag med anledning av det förslag som skatteutredningen lämnade den 1 november om att införa en skatt på 100 kr/ton för i stort sett allt avfall till förbränning, undantaget farligt avfall. Under temadagen diskuteras olika perspektiv och konsekvenser för avfallsinnehavare, kommuner, sorterare, återvinnare anläggningar för förbränning av avfall med flera.


Avfall och Miljö är Sveriges enda renodlade avfallstidning. Här finns de djuplodande artiklarna, de förklarande exemplen och den tydliga analysen. Artiklarna skrivs av branschens egna experter och hela 80 procent av läsarna har direkt nytta av tidningen i sitt arbete. 

Läs mer